Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407223
Aanvang-sluiting 27-10-2015 20:00 - 27-10-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 27 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is een vraag binnengekomen van de fractie PvdA over niet werkende straatverlichting. Wethouder Reynvaan geeft aan wat er met de betreffende meldingen is gedaan. De voorzitter vraagt aandacht voor de bijeenkomst bij de NS op 6 november aanstaande. De fractie D66 roept de commissie op tijdens deze bijeenkomst vooral eenheid uit te stralen en de discussie voor de commissie te bewaren. Het is de laatste vergadering van de heer Breedveld, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen periode.

2

4

min
Besluit

De commissie honoreert het verzoek om deze stukken in november in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving te agenderen.

5

Vaststellen gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (1578735)

6

min
Besluit

De commissie stelt de agenda's voor 17 en 24 november en 8 december vast. Aan de agenda van 17 november wordt toegevoegd dossier 1567779 (brief over zonnepanelen), aan de agenda van 24 november wordt toegevoegd een terugkoppeling van de bijeenkomst bij NS op 6 november.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Gesprek met de directeur van de coöperatie.

min
Besluit

Wethouder Vd Linden geeft een korte introductie op het onderwerp. De openstaande vragen over de EPV worden ter vergadering beantwoord. De eventuele gevolgen van toetreding voor de EPV zullen pas concreet worden zodra de businesscases zijn uitgewerkt. De heer Van Dijk, directeur van de Coöperatie ParkeerService (CPS), geeft vervolgens een presentatie (toegevoegd aan het dossier). De commissieleden stellen enkele vragen ter verduidelijking. De heer Van Dijk zegt toe de productencatalogus en de jaarrekening 2014 toe te zullen sturen. Na de presentatie geven meerdere fracties aan behoefte te hebben om over het voorstel door te praten. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de middagraad van 15 december 2015. De discussie zal zich daarbij richten op vraag op het wenselijk is dat gemeente toetreedt tot CPS. De commissie geeft aan dat ze dan graag meer inzicht wil hebben in de uitkomsten van de businesscases.

8

min
Besluit

De commissie hoort de inbreng van 9 insprekers. De bijdragen die digitaal beschikbaar zijn, zijn toegevoegd aan het RIS-dossier. Vervolgens discussieert de commissie met de aanwezigen. Op 17 november zal de commissie het voorstel inhoudelijk bespreken in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: A. Karapinar
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad