Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407218
Aanvang-sluiting 27-10-2015 20:00 - 27-10-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 27 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de heren Tazelaar, Güler, Reumers, Staat, Schalken, Bronkhorst, Soy, Merkuur, Engelberts, Pols en Heijkoop (voorzitter) en de dames Jager, de Smoker, Kruger en Geerts (griffier).


Er zijn een aantal mededelingen. Bij behandelvoorstel 6I wordt een erratum toegevoegd. Dit betreft artikel 4.  Bij behandelvoorstel 6Q heeft D'66 aangegeven het stuk te willen bespreken. Aangezien dit een geheime RIB betreft zal de politieke vraag in beslotenheid na de reguliere vergadering gesteld worden. Ten slotte heeft de portefeuillehouder financiën aangegeven de eerder aangehouden nota Garantstellingen en leningen (RIS 1488513) graag nog dit jaar af te willen ronden. Het beloofde stuk is volgende week gereed. De commissie gaat akkoord met agendering van dit stuk.


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Onderdeel 9 zal samen met de stukken inzake de veiligheidsregio (RIS 1574836 en 1574318) besproken worden op 24 november aanstaande. De heer Hoeksma wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek te honoreren en het stuk in november te agenderen in de commissie bestuur en middelen.

7

min
Besluit

Zoals eerder aangegeven zal de rapportage interbestuurlijk toezicht niet behandeld worden. Daarnaast zullen een aantal onderwerpen zoals in de behandelvoorstellen aangegeven worden toegevoegd aan de agenda. De agenda's zullen hierop aangepast worden. De commissie besluit deze aangepaste agenda's vast te stellen.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Politieke vraag: Waarom heeft het college geen invulling gegeven aan de motie?

min
Besluit

BvD geeft aan dat de vraag destijds was waarom niet volledig invulling was gegeven aan de motie. De portefeuillehouder heeft eerder toegezegd dat de motie volledig zal worden ingevuld. Door de ChristenUnie/SGP wordt aangegeven dat conform het instellingsbesluit het verplaatsen van de markt naar een andere dag nooit mag betekenen dat de markt verplaatst wordt naar een zondag. De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

9

De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mogen de bezuinigingen de realisatie van de brandweernormen raken? De commissie wil vooraf geïnformeerd worden over de diverse brandweernormen. Daarnaast wil de commissie weten of de bezuiniging op de brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan?

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de nieuwe behandelvoorstellen inzake het meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

10

min
Besluit

Namens de GR Drechtsteden houdt burgemeester Brok een presentatie over de stand van zaken van de Drechtsteden. Vervolgens bespreekt de commissie in beslotenheid het onderwerp verbonden partijen.

11

De commissie heeft op 22 september jl. besloten deze raadsinformatiebrief aan te houden en te bespreken tijdens de thema-avond over verbonden partijen.

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

12

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: J Mos / A.A.M. Brok
Commissiegriffier: M.J. Geerts