Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407192
Aanvang-sluiting 13-10-2015 20:15 - 13-10-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat er nog een jurylid gezocht wordt voor de Vrijwilligersprijs. Naast Irene Koene en Inge Mous meldt Alfred Meijer zich aan.


Wethouder Reynvaan doet twee mededelingen:
(1) In de vorige vergadering is gevraagd waar de notitie over staatsteun bleef die was verzocht op basis van het voorstel Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "medemogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk. Die notitie is toentertijd niet geschreven daar er geen mogelijkheden waren binnen de wet. Inmiddels is dat veranderd. Nu is de wethouder in afwachting van definitieve plannen van de FC. Wanneer die binnen zijn volgt een onderzoek.
(2) Er zijn een aantal kleinschalige locaties gevonden die als hondenspeelplaats kunnen dienen binnen de binnenstad. De wethouder stelt voor daarover het gesprek te voeren zodra de startnotitie hondenbeleid binnen is.


 

2

min
Besluit

N.a.v. de besluitenlijst heeft dhr Van Verk twee vragen:
(1) Wanneer kunnen we de nieuwe Rib over regiobinding maatschappelijke opvang verwachten? - De wethouder geeft aan daar zo spoedig mogelijk op terug te komen.
(2) Wanneer kunnen wij de Rib betreffende de mantelzorgbeloning verwachten? - Deze Rib ligt over twee weken in het college, en wordt daarna richting raad verstuurd.

3

min
Besluit

Vanuit mw Nijhof de volgende vragen voor wethouder Van der Linden:
1. Heeft  u kennisgenomen van het onderzoek mbt de inning van de ouderbijdrage jeugd dat op 5 oktober j.l. Is verschenen?
2. Welke standpunt gaat u met betrekking tot de inning ouderbijdrage innemen binnen de GR, als vertegenwoordigend portefeuillehouder van Dordrecht,  met het oog op de conclusies die hierin  getrokken worden?
3. Wanneer wordt uw standpunt aan de raad voorgelegd en hoe gaat u  de raad hierin betrekken?


De wethouder geeft aan dat het rapport binnen is, maar nog niet gelezen. In het AB van 12 november zal een voorstel op tafel komen. Op 28 oktober is daar binnen de regionale bijeenkomst ruimte om over van gedachte te wisselen.


De commissie besluit om op de thema-avond van 27 oktober ruimte in te ruimen om input te leveren vanuit de commissie. De wethouder zal hiervoor het onderzoek met oplegger doorsturen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Het debat focust zich daarbij op de vragen:
- Vinden wij dat we in deze tijd van financiële schaarste zes ton kunnen uitgeven aan de aanpassing van een tuin?
- Wanneer accepteren we het afwijken van het beleid dat meevallers terugvloeien naar de strategische investeringen?

min
Besluit

Het stuk wordt teruggestuurd naar het college met het verzoek een nieuw voorstel te leveren. In dit aangepaste voorstel dienen meerdere opties gepresenteerd te worden, waarbij vooral gezocht dient te worden naar een meer bescheidde financiële last.  

5

De politieke vragen zullen zijn:
- Hoe staan wij tegenover de gedachte dat nieuw beleid voor oud beleid wordt gehanteerd en ten koste van wat dat dan mag gaan?
- En hoe staan wij tegenover het feit dat er een aantal open eind regelingen in lijken te zitten?

min
Besluit

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een lokale paragraaf.

6

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een notitie waar expliciet wordt aangegeven waarop bezuinigd is om dit nieuwe beleid mogelijk te maken. Daarnaast wenst de commissie ook een overzicht van alternatieve vormen van bekostiging. Daar het besluit voor het eind van dit jaar genomen dient te worden zal deze notitie zo spoedig mogelijk geleverd worden.


27-10-2015: De heer van Verk merkt op dat het besluit zoals geformuleerd onder agendapunt 6 te vrijblijvend is geformuleerd. Volgens hem heeft de wethouder toegezegd dat ze alternatieve financieringsopties zal voorleggen. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

7

min
Besluit

Geen verdere vragen

8

min
Besluit

We sluiten de vergadering om 22:45 uur.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / CML Lambrechts
Commissiegriffier: S.V. Vooren