Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407177
Aanvang-sluiting 15-03-2016 20:00 - 15-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 15 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen. Aan het eind van de agenda is er nog een bespreekpunt in beslotenheid.

2

min
Besluit

De besluitenlijst is vastgesteld.
Er zijn geen nadere opmerkingen binnengekomen van Beter Voor Dordt over moties en toezeggingen.
n.a.v.: de regionale Denktank 'Grip op GR'en' wordt als agendapunt toegevoegd op de agenda van de commissie 22 maart.

3

min
Besluit

De heer Staat vraagt het college of het in Dordrecht mogelijk is een overlijdensacte/geboorteacte af te geven bij een ongeboren kind. De heer Brok zegt toe de commissie hierover schriftelijk te informeren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De politieke vraag luidt: hoe is de gelijkblijvende scores van huiselijk geweld in Dordrecht te verklaren en heeft dit een relatie met de decentralisatie van de jeugdzorg? 

min
Besluit

De ontwikkeling t.a.v. huiselijk geweld in Dordrecht wordt de komende twee jaar gevolgd, ook in relatie met de tendens elders in het land.
De commissie adviseert de RIB ter kennisname vast te stellen in de raadsvergadering van 29 maart.

5

min
Besluit

De commissie geeft het college haar inzichten mee over de gewenste kaders voor het toekennen van kleine subsidies. De keuze voor een verdeling van het beschikbare budget naar rato over de profielen stelt de commissie ter discussie. Voor de afwegingen voor het toekennen van subsidies worden verschillende criteria genoemd, waaronder het belang van een bepaald "profiel" (cultuur en evenementen, participatie en informele zorg, jeugd), kwetsbare groepen en betrokkenheid van vrijwilligers. Daarnaast is er de wens om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de bezuinigingen en de het te bereiken maatschappelijk rendement. 

De commissie adviseert de RIB ter kennisname vast te stellen in de raadsvergadering van 29 maart.

21 juni wordt aangewezen als avond voor insprekers.

6

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het aanhouden van een minimumniveau voor de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen van € 3,5 miljoen euro en de daarbij behorende spelregels. De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart. 

7

De punten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag luidt: zijn de huidige spelregels omtrent jaarlijks vaststellen van de parkeertarieven in relatie tot inflatiecorrectie de meest optimale vorm of zijn andere alternatieven wenselijker?

min
Besluit

De VVD komt met een alternatief voorstel voor de wijze waarop de parkeertarieven worden vastgesteld, brengt dat in bij de behandeling van de EPV (april/mei) in de commissie Bestuur en Middelen. De raadsinformatiebrief wordt bij deze discussie betrokken.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld bij de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: JC Bakker