Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407166
Aanvang-sluiting 22-09-2015 20:00 - 22-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Agendadeel wordt verplaatst naar het eind van de avond. Gasten worden uitgenodigd mee te discussiëren.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 15 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Van de commissie wordt een besluit gevraagd betreffende de dossiers die nog openstaan.

min
Besluit

Open voorraad wordt doorgenomen.


1503687  Beantwoording door het college van de vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk  - BVD heeft aangegeven dit stuk te willen bespreken bij het verwachtte voorstel over mantelzorg beloning. Deze wens blijft staan.


1480821  Raadsinformatiebrief over harmonisering peuteropvang-kinderopvang – Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1475442  Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie leerlingenvervoer  - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1445732  Nagekomen stukken inzake OMC en 1440870  OMC: Voorstel voor een oplossing  kunnen als voldoende besproken worden afgehandeld.


1440607  Raadsinformatiebrief over factsheet omnibusonderzoek RTV Dordrecht  - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1385088  Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen RvO over Wijkwensen  - Brief kan van de lijst. De wens een themaavond te organiseren blijft bestaan. Mevrouw Mous is daarbij een van de trekkers.


1285480  Aanpassen APV op basis van Initiatiefvoorstel van de fractie Beter voor Dordt 'Dordrecht een stad zonder circussen met wilde dieren' – Gezien het feit dat dit landelijk al is geregeld, neemt BVD dit voorstel terug.


1213273  Instemmen met VO openbare ruimte Programma Hofkwartier en de begroting overeenkomstig te wijzigen  - Hiervoor is een nieuw stuk in de plaats gekomen, dit stuk mag als afgehandeld worden beschouwd


1066164  Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "mede mogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk  - Raad wou een notitie over staatsteun, college heeft aangegeven die notitie niet op te (kunnen) stellen. Het stuk blijft op de lijst en de wethouder wordt nogmaals gevraagd waarom deze notitie niet geleverd kan worden.


949200  Raadsinformatiebrief over motie Stapeling bezuinigingen - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


718103  Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015. De wethouder wordt gevraagd via een RIB een update te geven van de huidige situatie en daarbij de brief van Schippers mee te nemen in de beschouwing.


Verdere vragen op basis van de open voorraad:
- In de raad van HIA is een rapportage over de maatwerkvoorzieningen vanuit het SDD (van begin juli) besproken, wanneer wordt die rapportage naar de raad gestuurd?
- Wanneer krijgen we meer informatie over de ontwikkeling van het plan Veilig Thuis? 


Ook was er een vraag over het onderdeel Evaluatie Cliëntondersteuning MEE (wethoudersbrief 1441664). Dit stuk is 16 juni in de gemeenteraad besproken en voor kennisgeving aangenomen.

5

min
Besluit

Conform voorstel (voor de politieke vragen zie agendapunt nieuwe behandelvoorstellen).


Voor 27 oktober worden de leden Van Bekhoven, Stevens, Van Antwerpen en Nijhof in de voorbereiding betrokken.


 

STUKKEN TER BESPREKING

6

Onder leiding van de heer Kruiter zal de commissie met elkaar van gedachten wisselen over een aantal politieke dilemma's binnen het gebied van de transities/transformaties. De avond vangt aan met een inleiding door de heer Kruiter zelf over de stand van zaken in zowel Dordrecht, de regio als nationaal. Regionaal portefeuille houder Michiel van der Vlies zal aanwezig zijn voor de bespreking van vraagstukken in de regionale context.   

min
Besluit

De heer Kruiter houdt een presentatie en beantwoord wat vragen.

7

Deze brief kan evenals de bij de nieuwe behandelvoorstellen benoemde brieven b, c en d meegenomen worden in de bespreking. Gezien de inrichting van de avond zullen de brieven niet individueel besproken worden. Is er behoefte om een van deze dossiers nader te bespreken, dan kan dit worden aangegeven bij het agendapunt 'Nieuwe behandelvoorstellen'.

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015.

8

min
Besluit

Verder geen vragen.

9

min
Besluit

Sluiting 23:15 uur

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij/A.J. Kruiter
Commissiegriffier: S.V. Vooren