Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407160
Aanvang-sluiting 22-09-2015 20:00 - 22-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De fractie BVD stelt een vraag aan het college over mensen die lopen in de Krispijntunnel en de naderende uitvoering van werkzaamheden. De vraag is doorgestuurd wethouder Van der Linden. 

2

min
Besluit

Mevrouw Jager geeft aan dat haar naam niet goed is gespeld. Met die aanpassing wordt de besluitenlijst verder ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit om de vertegenwoordigers van de woningcorporaties uit te nodigen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Er zijn verschillende onderwerpen die besproken kunnen worden, waarbij de lokale betekenis / invulling van de PALT-afspraken het belangrijkste onderwerp is. Zodra een datum bekend is zullen de commissieleden hun vragen vooraf doorgeven zodat de woningcorporaties een presentatie op maat kunnen maken.

5

min
Besluit

Een aantal commissieleden is geïnteresseerd in de Welstandscommissie. Aanmelden kan bij de secretaris van de commissie Hans Valk (aj.valk@dordrecht.nl).

6

min
Besluit

De commissie stelt de conceptagenda's vast, met een enkele toevoeging. De bespreking van de vragen over Primark zou ook naar november verschoven mogen worden. Daarnaast zal er nog naar een extra moment gezocht worden om met wethouder Van der Linden te praten over de lobby intercitykwaliteit en de toetreding tot de coöperatie ParkeerService.
De commissie gaat in op de uitnodiging van het projectteam Wielwijk om de commissievergadering van 8 december op een locatie in het plangebied te organiseren.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen aan de ambtelijke ondersteuning. De commissie is met name geïnteresseerd in de toekomst van het gebouw op de middellange termijn en de visie van het college op Stadswerven - Zuid. Daarnaast is de commissie geïnteresseerd in de onderbouwing van het genoemde bedrag. Gelet op de noodzaak van deze verbouwing om het gebouw ook op de korte termijn geschikt te houden voor verhuur kan de commissie zich vinden in het voorstel en stelt voor het als hamerstuk te agenderen op de raadsvergadering van 13 oktober 2015. De politieke vragen die betrekking hadden op de visie voor het gebied kunnen betrokken worden bij de avond over grote projecten.

8

min
Besluit

De commissie neemt met interesse kenbaar van de presentatie over Placemaking (presentatie bijgevoegd).

9

min
Besluit

De commissie neemt met interesse kenbaar van de presentatie over Assetmanagement (presentatie bijgevoegd).

10

min
Besluit

De fractie PvdA vraagt naar de wijze waarop de ideeën die aan het eind van de week van de democratie zijn opgehaald in de commissie aan de orde zullen komen. Deze ideeën zullen door de griffie gescand en verspreid worden.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: A. Karapinar
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad