Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407154
Aanvang-sluiting 22-09-2015 20:00 - 22-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 22 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Geerts (commissiegriffier) en de heren Portier, Schalken, Tutupoly, Staat, Engelberts, Burggraaf, Bronkhorst, Reumers, Güler en De Looze, Merkuur, Heijkoop en Tazelaar(voorzitter).


 


De heer Burggraaf deelt de commissie mede dat het beloofde onderzoek inzake de APV niet binnen de eerder aangegeven vier weken is afgerond. Om de behandeling van de APV niet verder te vertragen wordt voorgesteld om de APV volgende week te agenderen. De heer Güler geeft aan dat het eerder aangekondigde amendement dan ook ingediend zal worden. Verzocht wordt het amendement tijdig te verspreiden onder de fracties. De commissie gaat akkoord met het voorstel om de APV te agenderen.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4

min
Besluit

De voorgestelde agenda's worden vastgesteld. 


De heer Burggraaf geeft aan dat hij in het licht van de behandeling van de nota garantstellingen nogmaals contact heeft gehad met het waarborgfonds.  Voor wordt gesteld om iemand van het waarborgfonds uit te nodigen om uitleg te geven over het fonds. De commissie besluit dit voorstel op een nader te bepalen moment te agenderen.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

De initiatiefnemers van de jeugdraad presenteren hun idee van een jeugdraad. De commissie gaat vervolgens in gesprek met de aanwezige jongeren. De discussie gaat in op de vorm die de jeugdraad moet hebben, maar ook over onder andere representativiteit en inhoud. Het gepresenteerde idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar ontvangt veel complimenten van de commissieleden. Vrees bestaat dat door te veel focus te hebben op de vorm van de jeugdraad de energie verloren gaat voordat er met de inhoud aan de slag gegaan kan worden.


Om het initiatief een stap verder te brengen besluit de commissie dat de jongeren samen met ambtelijke ondersteuning het voorstel verder uitwerken. De commissie geeft ook aan dat ze graag willen dat de jongeren een thema-avond (of avonden) gaan beleggen om op inhoud verder te praten. De uitwerking van de vorm en het behandelen van inhoudelijke onderwerpen worden beide komende tijd opgepakt. De jongeren geven aan al een eerste debatavond georganiseerd te hebben over duurzame energie in oktober. De commissie besluit het onderwerp jongerenraad terug te laten komen in het agendadeel van de commissievergadering van 27 oktober. Dan zal verder agendering van het uitgewerkte idee volgen. 

6

min
Besluit

De voorgestelde brief is een goede weergave van de behandeling in de commissie van het verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vraag blijft bestaan of er voldoende zicht is op alle potentiele risico's en de wethouder wordt gevraagd hier vinger aan de pols te houden. Ook de toetreding tot de gemeentelijke belastingdienst wordt kort besproken. De toezegging van de portefeuillehouder om de directeur van de belastingdienst uit te nodigen staat nog steeds. Dan zal de kwaliteit van de belastingdienst alsmede de kosten worden besproken.


De commissie besluit de brief met bijbehorend besluit met één tekstuele wijziging te agenderen als hamerstuk in de gemeenteraad van 29 september 2015.

7

min
Besluit

De fracties geven aan welke onderwerpen zij willen bespreken in de raad van 29 september.


Genoemd worden: de eenmalige lasten als gevolg van de CAO stijging van de gemeenteambtenaren, het energiehuis, onderwijshuisvesting, energieneutraal Dordrecht in 2050, werk en inkomen, maatschappelijke voorzieningen, WMO en RO en wonen. Daarnaast zijn al technische vragen ingediend.

8

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9

min
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: HJ Tazelaar
Commissiegriffier: M.J. Geerts