Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407142
Aanvang-sluiting 08-09-2015 20:15 - 08-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

(Vooraf tussen 17.00 - 18.30 uur fietstocht langs maatregelen uit het uitvoeringsprogramma)

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

- Toelichting werkwijze voorzitters

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college een RIB over de intercitykwaliteit heeft vastgesteld. Deze RIB zal z.s.m. naar de commissie worden verzonden zodat deze bij de presentatie van de NS kan worden betrokken (15 september). Mevrouw De Jager geeft een korte toelichting op de afspraken die commissievoorzitters hebben gemaakt. De commissie neemt kennis van deze afspraken en maakt de afspraak om medio november de werkwijze in de commissie te agenderen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

De voorzitter geeft aan dat er een verkeerd besluit staat bij behandelvoorstel A.D. Dit stuk wordt besproken in de commissie i.p.v. ter kennisgeving aangenomen. De besluitenlijst wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

3

min
Besluit

De fractie van de PvdA stelt vier vragen aan het college. De eerste vraag heeft betrekking op de wateroverlast die als gevolg van de hoosbuien is ontstaan. De wethouder zegt toe dat in het GRP dat binnenkort wordt behandeld aandacht zal zijn voor de overlast die als gevolg van hoosbuien kan ontstaan en voor de gevolgen van het betegelen van tuinen, wat in toenemende mate lijkt plaats te vinden. De tweede vraag had betrekking op de verplaatsing van de Vrije Tuinder in Wielwijk. De wethouder geeft aan dat deze verplaatsing deel uit maakt van de wijkvisie en de onderhandeling met Woonbron die thans plaatsvinden. Er is geen separaat haalbaarheidsonderzoek. Een voorstel volgt in oktober. De derde vraag ging over de ontwikkeling in Belthurepark. De wethouder geeft aan dat er geen nieuwe aangepaste visie is op het gebied. Bij de behandeling van de grote projecten zal het plan Belthurepark terugkomen. De informatie in de krant waarop de vraag is gebaseerd klopt niet. De laatste vraag richtte zich op de afwezigheid van de gemeente bij een expo in Milaan over water en energie. De wethouder geeft aan dat een delegatie uit de Drechtsteden wel degelijk aanwezig zal zijn. Een rapportage daarover zal naar de Drechtsteden worden gezonden.
De fractie D66 heeft een vraag over de visualisatie van de plannen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch zoals die kort voor het reces op een bewonersavond zijn gepresenteerd. Het lijkt erop dat de daar gepresenteerde plannen niet overeenkomen met de afspraken zoals die met de raad zijn gemaakt. De wethouder geeft aan dat er geen sprake is van een afwijking van de plannen. Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen die over dit onderwerp zijn gesteld recent vastgesteld. De commissie besluit deze beantwoording af te wachten en te betrekken bij de avond over grote projecten. 
De vragen van de fractie BvD aan wethouder Reynvaan zullen bij de rondvraag worden gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Namens enkele bewonerscomités spreekt de heer Timmer in. Namens de Fietsersbond is de heer Nederpelt aanwezig om in te spreken. De bijdragen van deze heren zijn toegevoegd aan het dossier. De commissieleden stellen enkele verhelderende vragen aan de insprekers. Vervolgens ontstaat een gesprek tussen de commissieleden onderling en de wethouder. Enkele maatregelen uit het uitvoeringsprogramma krijgen bijzondere aandacht, evenals enkele knelpunten in de stad die op een reservelijst geplaatst kunnen worden. Ook vraagt de commissie aandacht voor de wijze van communiceren met de stad. In zijn algemeenheid is de commissie van oordeel dat het positief is dat er geïnvesteerd wordt in voorzieningen voor de fiets en in de verkeersveiligheid. Er is draagvlak voor de ingezette lijn. De wethouder benadrukt dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen maatregelen uit deze fietsnota en de plannen die voortvloeien uit het verkeersplan Centrum, die op een later moment nog met de commissie besproken zullen worden. De wethouder zegt toe dat hij de nota nog eens tegen het licht zal houden op het punt van de scootmobielen. Ook zal hij contact opnemen met het Wellantcollege om de optie van het verplaatsen van de ingang voor te leggen. Tot slot zal hij toezicht verzoeken om op de Sarisgang handhavend op te treden tegen foutparkeerders. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2015.

5

De agendapunten 4. en 5. worden in gezamenlijkheid besproken. Een kaartje met de route van de fietstocht is toegevoegd aan het RIS-dossier 1550745. De deelnemers aan de fietstocht worden gevraagd om rond 16:45 uur te verzamelen voor het Stadskantoor (met eigen fiets), we vertrekken om 17:00 uur. De schriftelijke vragen die de fractie CDA heeft gesteld over dit onderwerp  (RIS 1552340) zijn aan het dossier gerelateerd en zijn voor beantwoording doorgezonden naar het college.

min
Besluit

Deze brief is ook aan het college verstuurd. Omdat het college deze brief zal beantwoorden handelt de commissie deze brief af.

6

min
Besluit

De commissie bespreekt het voorstel om een voorziening voor de baggerwerkzaamheden in te stellen. Enkele fracties stellen toelichtende vragen over rolverdeling en de afspraken die met het Waterschap zijn gemaakt. Ook is er aandacht voor de mate van flexibiliteit  in de planning (kunnen we afwijken) en is er aandacht voor de kosten (waar komt het hoge percentage indirecte kosten vandaan). De wethouder ligt toe dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente staat aan de lat voor het onderhoud van secundaire watergangen, het Waterschap voor onderhoud aan primaire watergangen. Met name het onderzoek naar de waterbodemkwaliteit kost veel geld. In een samenwerkingsovereenkomst is uitgewerkt hoe de kosten verdeeld worden. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de middagraad van 29 september. Diegene die meer willen weten over de samenwerkingsovereenkomst kunnen zich melden bij de behandeld ambtenaar, de heer Scholten.

7

min
Besluit

De fractie van D66 start de bespreking van deze RIB. De fractie spreekt haar ongenoegen uit over de gang van zaken en begrijpt niet hoe het mogelijk is dat het bij de uitvoering van dergelijke werken zo vaak fout kan gaan in de gemeente Dordrecht. De fractie benadrukt de ruime voorbereidingstijd die het college had en betwijfelt of de gemeente wel de juiste kwaliteiten in huis heeft om een regiefunctie uit te oefenen en adequaat toe te zien op de uitvoering. Tijdens een bespreking in de middagraad wil de fractie een motie indienen waarin de raad om een oordeel wordt gevraagd over de gang van zaken en enkele afspraken voor toekomstige vergelijkbare projecten worden benoemd. Meerdere fracties sluiten zich aan bij de geuite kritiek en vinden de vergelijking die in de brief wordt getrokken buiten proportie. De wethouder geeft aan dat ze het in grote lijnen eens is met deze leden van de commissie. Ze erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan en dat zij daar ook van baalt. De gemeente wilde zo graag dat dit goed zou gaan, dat ze vervolgens vanuit het oogpunt van risicobeheersing te rigide is gaan voorschrijven wat de aannemer moest gaan doen. Hierdoor is niet goed gebruik gemaakt van de vakkennis van de aannemer en is er een situatie van gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan. Hier heeft de gemeente van geleerd. De commissie besluit deze RIB te agenderen voor een bespreking in de gemeenteraad. De fractie D66 zal van tevoren een motie verspreiden die als vertrekpunt van de bespreking zal dienen.

8

min
Besluit

De fractie BVD heeft een vraag voor de wethouder en de overige leden. Graag zou de fractie de woningcorporaties uitnodigen om te praten over de rapportage spetterend wonen en de statushouders problematiek. De fractie bepleit een gezamenlijke bespreking met de commissie sociaal. De fractie GroenLinks geeft aan het ook over de PALT afspraken te willen hebben. De wethouder geeft aan dat het dan eigenlijk om drie verschillende onderdelen gaat. Op 22 september komt dit voorstel terug in het agendadeel van de commissie om een afbakening en een vervolg af te spreken.


Mevrouw Van den Bergh koppelt terug wat het advies van het voorbereidingsgroepje Windenergie is. De commissie besluit om op 27 oktober een uitgebreide inspraakavond te organiseren. Dan zijn de stukken van het college beschikbaar en kan de wethouder aanwezig zijn.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23:10 uur de vergadering.

(Vooraf tussen 17.00 - 18.30 uur fietstocht langs maatregelen uit het uitvoeringsprogramma)

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad