Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407129
Aanvang-sluiting 08-09-2015 20:15 - 08-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

- Toelichting werkwijze voorzitters

min
Besluit

Voorzitter start met toelichting op de werkwijze:


1. Wij vragen commissieleden vooral op elkaars woordvoering reageren;
2. Technische vragen worden buiten de vergadering gesteld;
3. Bij besluiten, toezeggingen en onderlinge afspraken nemen we de tijd de precieze formulering met de commissie af te stemmen;
4. Commissieleden en wethouder spreken via de voorzitter;
5. Commissieleden zorgen ervoor dat ze niet in herhaling vallen, en stimuleren elkaar kernachtig te formuleren; de voorzitters hebben daarbij een ondersteunende rol.


Wethouder Reynvaan deelt mee dat nieuwe ribs over het schoolzwemmen/bewegingsonderwijs en Doe ff gezond in de maak zijn en spoedig de raad zullen bereiken. Daarnaast geeft ze aan dat de gemeente aangifte zal doen wanneer iemand op heterdaad betrapt wordt bij het zetten van Graffiti onder de Zwijndrechtse brug.


BVD geeft aan het voorstel te hebben gedaan de heer Nekkers alsnog uit te nodigen voor de bespreking van ToBe deze avond. De commissie gaat daarin akkoord. Wel wordt nogmaals benadrukt dat technische vragen voorafgaand aan de vergadering gesteld dienen te worden.

2

- Nagekomen stuk 'vaststellen regionale nota gezondheidsbeleid' 
- Agenda themabijeenkomst 22 september 2015

min
Besluit

Daar er geen fatale beslisdatum lijkt te zitten op het nagekomen stuk 'Vaststellen regionale nota gezondheidsbeleid' zal het stuk via de normale weg in procedure worden genomen (22 september in het agendadeel).


De commissie stemt in met de opzet van de avond van de 22e. De beantwoording van de artikel 40 vragen van de VSP zal van de agenda worden gehaald, en kan eventueel op een later moment inhoudelijk besproken worden. Het voorstel wordt gedaan de heer Van der Vlies uit te nodigen voor de avond.


PvdA, D66, SP en GL geven aan het vraagstuk Vluchtelingen te willen bespreken in de commissie van 15 september. Vanwege de agendadruk stellen BVD en CDA voor deze bespreking in de middagraad van 29 september te houden. Een meerderheid stemt in met die laatste optie. De PvdA geeft hiervoor als politieke vraag: Is de raad van oordeel dat het college voldoende proactief bezig is met het vraagstuk rondom de opvang van vluchtelingen? Tevens zal de PvdA komen met een motie (deze zullen ze zo spoedig mogelijk onder de raadsleden verspreiden).

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen ingediend.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Wethouder geeft toelichting op situatie FC Dordrecht en biedt haar excuus aan voor de vertraging die de beantwoording van de brief van de heer Koman had opgelopen. De brieven zijn hiermee voldoende besproken.

5

min
Besluit

Wethouder zegt toe uiterlijk 25 september een update naar de raad te laten toekomen waarin een nieuwe analyse wordt gemaakt op basis van de laatste cijfers en besluiten (rondom wel of niet uittreden van partners). In die analyse zullen ook de risico's nader worden toegelicht. Ook zal er inzicht worden geboden in de informatie op basis waarvan de cijfers zijn gebaseerd in de vier scenario's.


De ambtelijke ondersteuning stuurt de statuten door van ToBe, zodat de griffie deze kan verspreiden onder de commissieleden.


Het voorstel wordt aan de agenda van 29 september 2015 toegevoegd. De politieke vraag is daarbij: Kan de raad instemmen met scenario drie (geeft de oplossing voldoende vertrouwen)? En wat is het politieke oordeel betreffende de gang van zaken.

6

min
Besluit

Het stuk zal samen met het raadsvoorstel (1550750) besproken worden tijdens de middagraad van 29 september 2015.

7

min
Besluit

De voorzitter vraagt de commissieleden in het vervolg meer aandacht te hebben voor degene die aan het woord is en niet te spreken als een ander aan het woord is.


De heer Van Verk geeft aan geen nut te zien in de gekleurde A4tjes met partij namen.


De heer Schuiten geeft een toelichting op zijn mail. Doordat niet iedereen deze ontvangen heeft wordt zijn opmerking niet volledig begrepen. Voorstel is om zijn mail met toelichting door te sturen naar alle raadsleden. Wanneer er animo is kijkt de heer Schuiten graag met een aantal collega raads- en commissieleden naar mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk.

8

min
Besluit

Sluiting

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PH Sleeking
Commissiegriffier: S.V. Vooren