Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407118
Aanvang-sluiting 08-09-2015 20:15 - 08-09-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 08 september 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

1

- Toelichting werkwijze voorzitters

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker (voorzitter), Geerts (commissiegriffier), Stevens, Kruger en de heren Heijkoop, Van Antwerpen, Bronkhorst, Reumers, Güler en De Looze.

De voorzitter staat ook namens de heren Heijkoop en Tazelaar nogmaals kort stil bij werkwijze van de voorzitters. De commissie wenst de voorzitters veel succes. Mevrouw Kruger wil weten wanneer stukken te laat zijn aangeleverd. De voorzitter geeft aan dat dit bij de agendabespreking in gezamenlijkheid constateert zal worden.


Er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De voorzitter vast nogmaals kort samen wat is afgesproken over de behandeling van de Burap in de commissie op 22 september aangezien dit niet helemaal duidelijk in de besluitenlijst is opgenomen. Op de 22ste zal in de commissie besproken worden over welke onderdelen van de Burap in de behandeling van de middagraad van 29 september zal gaan. De commissie is eens met deze conclusie.


Verder geeft de voorzitter aan dat in de besluitenlijst is opgenomen dat het jaargesprek met het Parkschap op de 15de september plaats zal vinden. Deze behandeling is samen met de commissie Fysiek geagendeerd om 19:00 uur. De voorzitter vraagt of de commissie of dit op problemen stuit. De commissie gaat akkoord met deze agendering.


De besluitenlijst wordt vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Reumers heeft een vraag aan het college. In de raadsvergadering heeft de burgemeester stilgestaan bij het voorgenomen besluit van de raad voor de rechtspraak inzake de rechtbank in Dordrecht. De burgemeester heeft aangegeven nog voor 28 september een gesprek met voorzitter van de rechtbank te hebben in deze zaak. De heer Reumers vraag of de burgemeester nog een verdere toelichting op het proces kan geven en of de raad op een andere manier het college kan steunen in deze zaak. De heer Reumers geeft aan dat hij het jammer zou vinden als de functie van de rechtbank aan kracht verliest.
De heer Bronkhorst sluit zich bij deze vragen aan.


De burgemeester geeft aan dat alle fracties de lijn van het college steunen aangaande het voorgestelde beleidsplan van de raad voor de rechtspraak. De gemeenteraad heeft zich geuit in een brief naar raad van de rechtspraak. De burgemeester bedankt de fracties voor deze brief. Hij geeft aan in contact te zijn met het rechtbankbestuur. De komende weken is nader overleg mogelijk. Voorlopig is de steun vanuit de raad voldoende en de raad zal gedurende het traject op de hoogte gehouden worden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De heer Bronkhorst geeft aan dat de vraag voor het reces op een andere manier gesteld was. Het stuk is een goede vertaling van het Integraal Veiligheidsprogramma. De vraag richtte zich meer op hoe we dit plan, wat toch een statisch document is, meer levend kunnen houden. Bijvoorbeeld met themavonden met de politie, het OM en Veilig Thuis. De commissie complimenteert de opsteller van het stuk en bespreekt het idee van thema avonden met enthousiasme. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor  overlast veroorzaakt door verwarde personen. De heer Reumers geeft aan ervoor te willen waken dat de commissie niet het gevoel krijgt dat dit  bevoegdheid van de raad of commissie is. Het belangrijk om te weten wat speelt, maar dit blijft een bevoegdheid van de burgemeester.


De heer Brok dankt de commissie voor de complimenten en geeft aan dat het idee van de heer Bronkhorst past binnen de traditie om met partners dergelijke avonden vorm te geven. Hierbij kan aangesloten worden bij het programma zoals opgenomen in het plan.


Voor de werkgroep welke zich zal buigen over deze thema avonden melden zich de heren Bronkhorst, Van Looze en de dames Stevens, Kruger en Merkuur.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 29 september 2015.  


 


 

5

min
Besluit

De voorzitter complimenteert de commissie met de gevoerde discussie inzake de wenselijkheid van een onderzoek naar preventief fouilleren. Dit verzoek krijgt geen steun vanuit de commissie. 


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen in de raad van 29 september 2015.

6

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 29 september 2015. 


Mevrouw Stevens verlaat de vergadering.

7

min
Besluit

Onderdelen 7 en 8 worden gelijktijdig behandeld. De voorzitter concludeert na een prettig gesprek dat er positieve unanimiteit bestaat over het verzoek tot toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


De commissie verzoekt de griffie om een raadsvoorstel voor te bereiden dat op 22 september in de commissie wordt besproken. Dan zal ook besloten worden of de stukken als bespreekpunt of hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 29 september. Portefeuillehouder zegt toe voor de commissievergadering van 22 september nadere informatie te verstrekken over de (financiële) gevolgen van toetreding voor Dordrecht. Daarnaast zegt hij toe de directeur van de gemeentelijke belastingdienst uit te nodigen in de commissievergadering.

8

min
Besluit

Onderdelen 7 en 8 worden gelijktijdig behandeld. De voorzitter concludeert na een prettig gesprek dat er positieve unanimiteit bestaat over het verzoek tot toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.


De commissie verzoekt de griffie om een raadsvoorstel voor te bereiden dat op 22 september in de commissie wordt besproken. Dan zal ook besloten worden of de stukken als bespreekpunt of hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 29 september. Portefeuillehouder zegt toe voor de commissievergadering van 22 september nadere informatie te verstrekken over de (financiële) gevolgen van toetreding voor Dordrecht. Daarnaast zegt hij toe de directeur van de gemeentelijke belastingdienst uit te nodigen in de commissievergadering.

9

NB. De fractie van BVD heeft de volgende politieke vraag nagezonden: Op welke manier kunnen wij de lasten voor evenementenorganisatoren en horeca-ondernemers verder verminderen?  

min
Besluit

Het aangekondigde amendement is niet ontvangen. De commissie heeft complimenten voor de wijze waarop de eerder benoemde aandachtspunten zijn verwerkt in de APV. De portefeuillehouder zegt toe de aangegeven punten samen met de partners in de keten nader te onderzoeken en binnen een maand met een onderbouwing te komen.


De heer Güler kondigt een amendement aan inzake de plaatsing van borden voor verkiezingen.


De commissie besluit het raadsvoorstel aan te houden tot de toegezegde informatie van de portefeuillehouder is ontvangen.


Op 22 september 2015 is in de commissie gedeeld dat het beloofde onderzoek inzake de APV niet binnen de eerder aangegeven vier weken is afgerond. Om de behandeling van de APV niet verder te vertragen wordt voorgesteld om de APV volgende week te agenderen. Er zal nog een initiatiefvoorstel van Beter voor Dordt volgen.


 

10

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11

min
Besluit

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Commissiegriffier: M.J. Geerts