Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving/Agendagedeelte
Vergadernummer 1407107
Aanvang-sluiting 31-08-2015 18:00 - 31-08-2015 18:30
Hoofdvergadering Commissies agendadeel (aansluitend BBQ)

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op maandag 31 augustus 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Mous, Catsburg, van Bekhoven, Koene, Nijhof, Wemmers (voorzitter) en Hendrickx (commissiegriffier) en de heren Rovers, Schuiten, Hofman, Boersma, Wagemakers, Blokland, Meijer, van Verk, van Antwerpen en Schalken. Er zijn geen mededelingen. De commissie stelt de agenda gewijzigd vast: agendapunt 5 wordt voorafgaand aan agendapunt 4 behandeld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stelt de agenda's gewijzigd vast. Op 8 september worden de onderwerpen ToBe Cultuurcentrum  (dossiers 1550750 en 1475828) en FC Dordrecht  (zie besluit dossier 1530805) geagendeerd. Op 15 september bespreekt de commissie de evaluatie van de sociale wijkteams Dordrecht West (dossier 1534721), de rib over transitie, transformatie en financiën beschermd wonen (dossier 1531282), de rib over transitie Drechtwerk (dossier 1514389) en het jaargesprek GR DG&J ZHZ (dossier 1550756, gezamenlijk met de commissie Bestuur en Middelen). Voor de agenda van 22 september wordt verwezen naar het besluit onder agendapunt 5.

5

min
Besluit

De werkgroep zal in een voorbereidend overleg op dinsdagochtend 1 september de nadere invulling van de avond bepalen. Mevrouw Nijhof nodigt de commissieleden uit bij dit overleg aanwezig te zijn. De heren Rovers, van Verk en Hofman maken gebruik van dit aanbod. In ieder geval zullen op 22 september de dossiers over de uitvoering van de jeugdhulp (dossier 1531499), de nog te ontvangen beantwoording van de art.40 en art. 36 vragen van de PvdA over jeugdzorg en de beantwoording van de art.40 vragen van de VSP over hulpverlening aan ouderen en chronische zieken alsmede de halfjaarcijfers van de jeugdteams aan bod komen. Indien voorhanden worden ook de rapportage van het OCD (3D) en het Rekenkamerrapport betrokken. De commissie besluit deze avond op het Stadskantoor te vergaderen in aanwezigheid van de portefeuillehouder(s).

6

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx