Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte
Vergadernummer 1407102
Aanvang-sluiting 31-08-2015 18:00 - 31-08-2015 18:30
Hoofdvergadering Commissies agendadeel (aansluitend BBQ)

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op maandag 31 augustus 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Gelet op de aansluitende BBQ en het ingelaste overleg van het presidium streeft de voorzitter er naar om stipt om 18:30 uur klaar te zijn.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. Nav het verslag vraagt mevrouw Edenburg naar het antwoord op de vraag die is gesteld over de kastanjebomen. Dit antwoord is kort voor het reces naar de fractie GroenLinks verzonden, maar zal nogmaals worden verspreid.

3

min
Besluit

De commissie vindt het een goed plan om in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties over de structuurvisie wind. Afhankelijk van de besluitvorming in het college zal dit op korte termijn een themabijeenkomst worden (deel van een avond), of in de reguliere commissievergadering worden ingepast. Een voorbereidingsgroepje bestaande uit de dames Van der Vorm, Van den Bergh en Edenburg gaat hiermee aan de slag. 

5

min
Besluit

De commissie besluit de concept agenda's aan te vullen met de dossiers die voor een bespreking zijn doorgestuurd. Aan de agenda van 8 september wordt het onderzoek naar de bestrating Scheffersplein toegevoegd.

6

min
Besluit

De commissie besluit de vergadering van 13 oktober te reserveren voor een avond grote projecten. Dit zal zowel gaan over de voorgang in de diverse dossiers als over de rolneming van de gemeente in dit type projecten.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 18:35 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: A. Karapinar
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad