Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407082
Aanvang-sluiting 23-06-2015 19:30 - 23-06-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 23 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, LET OP aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft de gespreksleider het woord. De fractie D66 deelt mee dat de bezetting van de fractie in de commissie deze avond zal wisselen. Wethouder Sleeking meldt dat hij een afvaardiging van de raad volgende week vertrouwelijk zal informeren over de stand van zaken rond ToBe. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan de bespreking van het intercity-dossier wordt een item toegevoegd, te weten de afsluiting van de tunnel onder het station door poortjes. In tegenstelling tot hetgeen op de agenda staat kan het laatste bespreekpunt (Prognose Grondbedrijf 2015) wel in de openbaarheid plaatsvinden.

2

min
Besluit

Naar aanleiding van het verslag vraagt de fractie D66 naar de toelichting over de aansprakelijkheidsstelling. De commissiegriffier zegt toe deze reactie deze week per mail te versturen. In de fractie CDA merkt op dat in de besluitenlijst een aantal keer ten onrechte 'de raad besluit' staat. Dit wordt aangepast.

3

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag aan het college over de rapportage Luchtkwaliteit Drechtsteden. De wethouder geeft aan dat deze rapportage kort na het zomerreces naar de raad zal worden verstuurd en in de commissie besproken kan worden. De fractie GroenLinks heeft een vraag over de Kastanjebomen in Dubbeldam-Zuid die bedreigt worden met Kap. De fractie GroenLinks vraagt naar de stand van zaken van het gesprek tussen de gemeente en de bezorgde omwonenden. Deze vraag wordt door het college doorgeleid naar collega Reynvaan.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Ellen Kelder en Bert Kranendonk geven een presentatie over het Data Experience Center. Na de presentatie is er ruimte voor vragen.

min
Besluit

De heer Bert Kranendonk geeft een presentatie. De commissie neemt met interesse kennis van de plannen voor een Delta Experience Center. Zodra de plannen concreter zijn (vermoedelijk tweede kwartaal 2016) zal de heer Kranendonk de commissie opnieuw informeren over de voortgang.

5

Op voorstel van de werkgroep die de themabijeenkomst Spoor voorbereidt, staat de commissie stil bij de actuele ontwikkelingen in het Intercity-dossier en de beïnvloedingsmogelijkheden die er voor de gemeente Dordrecht zijn.

min
Besluit

Wethouder Van der Linden ligt toe wat de stand van zaken is in het Intercity-dossier. De diverse onderzoeken lopen naar de wijze waarop tussen Dordrecht en het Zuiden intercitykwaliteit geleverd kan worden. De NS heeft nog geen definitief besluit genomen over de invulling van het spoorboekje vanaf 2017, maar er zijn signalen dat alle intercity's op dit tracé over het HSL-spoor gaan lopen. De commissie en de wethouder discussiëren over de wijze waarop, waar en door wie, het Dordtse standpunt over het voetlicht wordt gebracht. Vervolgens praat de commissie kort over de afsluiting van de tunnel onder het spoor en de wijze waarop de NS en de stad daar 'ingroeien'. De werkgroep Spoor zal twee moties voorbereiden en die de volgende raadsvergadering inbrengen. De commissie gaat in op het aanbod van de NS om in september de plannen toe te komen lichten aan de commissie.

6

Presentatie over de prognose reserve EPV 2015 (BESLOTEN). De Prognose heeft een relatie met de plannen in de Agenda voor de Stad. Om die reden is het wenselijk dat de prognose voor 30 juni wordt toegelicht. De commissie Bestuur & Middelen heeft gelet op de volle agenda verzocht dit in de commissie Fysieke Leefomgeving te agenderen.

min
Besluit

De commissie wordt in beslotenheid geïnformeerd over de spelregels en de stand van de reserve EPV. De commissie neemt met interesse kennis en bespreekt vervolgens de inhoud van de notitie. De commissie besluit om dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van de Kadernota / Agenda voor de Stad. De benodigde hoogte van de reserve en de wenselijkheid om af te wijken van de spelregels zijn met name nog onderwerp voor debat.

7

Presentatie Prognose Grondbedrijf (BESLOTEN). Bij de behandeling van de kadernota 2016 besluit u over zaken die betrekking hebben op deze prognose, maar die nog niet in deze prognose zijn verwerkt. Om die reden is het wenselijk dat de prognose in een commissie wordt geagendeerd voorafgaand aan de behandeling van de kadernota 2016. De commissie Bestuur & Middelen heeft gelet op de volle agenda verzocht dit in de commissie fysieke leefomgeving te agenderen.

min
Besluit

De commissie wordt in geïnformeerd over de prognose Grondbedrijf 2015. De commissie neemt met interesse kennis en bespreekt vervolgens de inhoud van de notitie. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

Tenslotte

8

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden / J Mos
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad