Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407073
Aanvang-sluiting 26-01-2016 20:00 - 26-01-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 26 januari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Jager, Kruger, Mous, Stolk, De Smoker (commissievoorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Guler, Reumers, Pols, Staat, De Looze, Bronkhorst, Soy, van Verk, Wagemakers, Groeneweg.


Vanuit het college zijn aanwezig: mw. Lambrechts, de heren Brok, Mos, Van de Burgt en Van der Linden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De inspreker die zich heeft gemeld mag komen inspreken als hij zich beperkt tot de verkoopprocedure.

min
Besluit

Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers (tijdig) aangemeld en dat zijn de heren Dekker en Bijl. Mevrouw Uyterlinde heeft zich pas dinsdagmiddag aangemeld maar de commissie staat toe dat ook zij mag inspreken. De commissie hoort de insprekers aan en bedankt de insprekers voor hun komst


Een aantal raadsleden betreurt het dat het verkoopproces niet transparant blijkt te zijn geweest. Voor de toekomst moeten de 'spelregels' duidelijk(er) zijn. De commissie neemt dit mee voor de bespreking van de vastgoednotitie.


De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 februari a.s. De VVD zal een stemverklaring afgeven.

5

min
Besluit

Twee insprekers hebben voorafgaand aan het debat het woord gevoerd: de heren Nuyten en Van Pelt. De commissie bedankt de insprekers.


Een aantal fracties vindt het veel geld. De vraag wordt gesteld of er niet een andere vorm te bedenken valt. Ook wordt aangegeven dat van twee vervelende oplossingen het bouwen van 5/6 huizen het beste is. De vraag wordt ook gesteld wanneer de vastgoednota naar de raad wordt gestuurd en dit zal naar alle waarschijnlijkheid in februari zijn. Op de vraag waarom de bewoners niets gevraagd is, heeft de wethouder geantwoord dat zij wilden wachten met communiceren op het moment dat het duidelijk zou zijn of het pand al dan niet gesloopt zou worden.


De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 februari a.s. Meerdere fracties zullen een stemverklaring afleggen.

6

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

De politieke vragen luiden: Is dit de meest doeltreffende besteding van middelen?
Wat voor binnenstad willen we en welk soort woningen horen daarbij?

min
Besluit

Dit stuk kan als afgehandeld worden beschouwd nu er een nieuw raadsvoorstel voor in de plaats is gekomen (zie 1617898).


 

7

min
Besluit

Dit debat kan beschouwd worden als een soort wensen en bedenkingen procedure voor het VNG bestuursakkoord op 16 februari a.s. Het debat ging onder anders over het (al dan niet) onderscheid tussen vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en economische vluchtelingen. Er zijn vragen gesteld over onder meer de financiën, waar plaatsen van statushouders, inrichtingskosten, onderwijs, medische zorg, AMV's. Een aantal fracties gaf de burgemeester een compliment wat de communicatie betreft. Ook over de kleinschalige opvang waren de meeste fracties positief. Er wordt wel aandacht gevraagd voor Nederlandse mensen die ook een woning zoeken. Het college heeft voldoende aandachtspunten om mee te nemen voor de onderhandelingen en het verslag van deze vergadering zal tijdig beschikbaar zijn. Het college zegt toe met een terugrapportage te komen.

8

min
Besluit

Dit debat kan beschouwd worden als een soort wensen en bedenkingen procedure voor het VNG bestuursakkoord op 16 februari a.s. Het debat ging onder anders over het (al dan niet) onderscheid tussen vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en economische vluchtelingen. Er zijn vragen gesteld over onder meer de financiën, waar plaatsen van statushouders, inrichtingskosten, onderwijs, medische zorg, AMV's. Een aantal fracties gaf de burgemeester een compliment wat de communicatie betreft. Ook over de kleinschalige opvang waren de meeste fracties positief. Er wordt wel aandacht gevraagd voor Nederlandse mensen die ook een woning zoeken. Het college heeft voldoende aandachtspunten om mee te nemen voor de onderhandelingen en het verslag van deze vergadering zal tijdig beschikbaar zijn. Het college zegt toe met een terugrapportage te komen.


Dit commissie adviseert dit stuk voor kennisgeving aan te nemen tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s.

9

min
Besluit

Dit debat kan beschouwd worden als een soort wensen en bedenkingen procedure voor het VNG bestuursakkoord op 16 februari a.s. Het debat ging onder anders over het (al dan niet) onderscheid tussen vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en economische vluchtelingen. Er zijn vragen gesteld over onder meer de financiën, waar plaatsen van statushouders, inrichtingskosten, onderwijs, medische zorg, AMV's. Een aantal fracties gaf de burgemeester een compliment wat de communicatie betreft. Ook over de kleinschalige opvang waren de meeste fracties positief. Er wordt wel aandacht gevraagd voor Nederlandse mensen die ook een woning zoeken. Het college heeft voldoende aandachtspunten om mee te nemen voor de onderhandelingen en het verslag van deze vergadering zal tijdig beschikbaar zijn. Het college zegt toe met een terugrapportage te komen.
Dit commissie adviseert dit stuk voor kennisgeving aan te nemen tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s.


10

De agendapunten 7 t/m 10 worden gezamenlijk besproken.
Het debat spitst zich toe op de vraag of de vrijgelaten financiën toereikend zijn, en andere vragen die met de verhoogde toestroom van vluchtelingen te maken hebben.

min
Besluit

Dit debat kan beschouwd worden als een soort wensen en bedenkingen procedure voor het VNG bestuursakkoord op 16 februari a.s. Het debat ging onder anders over het (al dan niet) onderscheid tussen vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en economische vluchtelingen. Er zijn vragen gesteld over onder meer de financiën, waar plaatsen van statushouders, inrichtingskosten, onderwijs, medische zorg, AMV's. Een aantal fracties gaf de burgemeester een compliment wat de communicatie betreft. Ook over de kleinschalige opvang waren de meeste fracties positief. Er wordt wel aandacht gevraagd voor Nederlandse mensen die ook een woning zoeken. Het college heeft voldoende aandachtspunten om mee te nemen voor de onderhandelingen en het verslag van deze vergadering zal tijdig beschikbaar zijn. Het college zegt toe met een terugrapportage te komen.
Dit commissie adviseert dit stuk voor kennisgeving aan te nemen tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s.


11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De commissievoorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 23:20 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda
LET OP: aangepaste agenda ivm gezamenlijke commissie (Bestuur en Middelen/Sociale Leefomgeving) vluchtelingendebat vanaf 21.30 uur.

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos / A.A.M. Brok / E van de Burgt / CML Lambrechts / H van der Linden
Commissiegriffier: FM Lagerveld