Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407058
Aanvang-sluiting 26-05-2015 20:00 - 26-05-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 26 mei 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 -Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de dames Stevens (deels), Kruger en Van Hall (griffier) en de heren Heijkoop (voorzitter), Merx (gespreksleider), Güler, Reumers, Portier, Merkuur, Pols (deels), Soy, Bronkhorst, Staat, Tazelaar, Engelberts, De Looze, Burggraaf (deels) en Tutupoly (deels). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier. N.a.v. de bespreking van Open Data vorige vergadering zouden commissieleden zich melden voor een werkgroep. Tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen binnen gekomen. Ter vergadering worden de heren Reumers, Portier, Burggraaf, Groeneweg en Merkuur en mevrouw Greve aangemeld als leden van de werkgroep. De werkgroep vergadert voor de eerste maal op dinsdag 8 september van 19.00 - 19.45 uur en wordt geadviseerd door de commissiegriffier.

4

min
Besluit

De heer Tazelaar vraagt naar de stand van zaken van de schurftuitbraak in het Waterwiel. Wethouder Lambrechts meldt dat dit een beperkte uitbraak is en er alles aan wordt gedaan om dit beperkt te houden.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

De commissie is blij dat het negatieve resultaat iets positiever uitvalt. Daarnaast is men content dat de Dordtse zienswijze op de Begroting 2015 grotendeels is overgenomen door het AB. Teleurstellend is dat de stukken voor het AB van 20 mei niet online stonden voor de vergadering, zoals wel was toegezegd. De wethouder kan niet aangeven waarom het jaarresultaat minder slecht uitvalt en belooft nogmaals aandacht voor het publiceren van de stukken te vragen bij de Dienst. In tegenstelling tot een eerder verstrekte planning geeft ze aan dat de Bestuursrapportage nog niet geagendeerd stond voor deze AB vergadering, maar pas in juli aan de orde komt.


Enkele commissieleden betrekken ook het Governance Rapport van Oudkerk alvast bij de bespreking (NB dit komt terug bij de behandeling van de Begroting 2016). Er wordt voor de zomer actie van de wethouder verwacht op de concrete actiepunten die in het rapport genoemd staan. De wethouder geeft aan dat wat snel te vinden aangezien het AB hier eerst eens rustig naar gaat kijken de komende weken. Tot slot wordt er gesproken over het niet aanleveren van de cijfers door Rivas/Careijn. De wethouder geeft aan dat dit al voor het 2e of 3e jaar op rij is en er geen dwangmaatregelen zijn, behalve een korting maar daar kiest ze niet voor.


De commissie wil voor de zomer geïnformeerd worden over de actuele stukken. De wethouder zegt daarom toe dat ze meteen na de vergadering van 2 juli en voor het reces van de raad op 8 juli met een wethoudersbrief zal komen. Hierin zal ze de Jaarrekening toelichten, de Bestuursrapportage en de acties die het bestuur voor de zomer nog gaat nemen in het kader van het Governance Rapport en het SMART maken van de Begroting 2016 in de lijn van het rapport.


Met deze toezegging kunnen de stukken van het AB als afgedaan worden beschouwd en gaan de twee Raadsinformatiebrieven ter kennisname naar de Raad.

6

min
Besluit

De commissie is blij dat het negatieve resultaat iets positiever uitvalt. Daarnaast is men content dat de Dordtse zienswijze op de Begroting 2015 grotendeels is overgenomen door het AB. Teleurstellend is dat de stukken voor het AB van 20 mei niet online stonden voor de vergadering, zoals wel was toegezegd. De wethouder kan niet aangeven waarom het jaarresultaat minder slecht uitvalt en belooft nogmaals aandacht voor het publiceren van de stukken te vragen bij de Dienst. In tegenstelling tot een eerder verstrekte planning geeft ze aan dat de Bestuursrapportage nog niet geagendeerd stond voor deze AB vergadering, maar pas in juli aan de orde komt.


Enkele commissieleden betrekken ook het Governance Rapport van Oudkerk alvast bij de bespreking (NB dit komt terug bij de behandeling van de Begroting 2016). Er wordt voor de zomer actie van de wethouder verwacht op de concrete actiepunten die in het rapport genoemd staan. De wethouder geeft aan dat wat snel te vinden aangezien het AB hier eerst eens rustig naar gaat kijken de komende weken. Tot slot wordt er gesproken over het niet aanleveren van de cijfers door Rivas/Careijn. De wethouder geeft aan dat dit al voor het 2e of 3e jaar op rij is en er geen dwangmaatregelen zijn, behalve een korting maar daar kiest ze niet voor.


De commissie wil voor de zomer geïnformeerd worden over de actuele stukken. De wethouder zegt daarom toe dat ze meteen na de vergadering van 2 juli en voor het reces van de raad op 8 juli met een wethoudersbrief zal komen. Hierin zal ze de Jaarrekening toelichten, de Bestuursrapportage en de acties die het bestuur voor de zomer nog gaat nemen in het kader van het Governance Rapport en het SMART maken van de Begroting 2016 in de lijn van het rapport.


Met deze toezegging kunnen de stukken van het AB als afgedaan worden beschouwd en gaan de twee Raadsinformatiebrieven ter kennisname naar de Raad.

7

min
Besluit

De commissie is blij dat het negatieve resultaat iets positiever uitvalt. Daarnaast is men content dat de Dordtse zienswijze op de Begroting 2015 grotendeels is overgenomen door het AB. Teleurstellend is dat de stukken voor het AB van 20 mei niet online stonden voor de vergadering, zoals wel was toegezegd. De wethouder kan niet aangeven waarom het jaarresultaat minder slecht uitvalt en belooft nogmaals aandacht voor het publiceren van de stukken te vragen bij de Dienst. In tegenstelling tot een eerder verstrekte planning geeft ze aan dat de Bestuursrapportage nog niet geagendeerd stond voor deze AB vergadering, maar pas in juli aan de orde komt.


Enkele commissieleden betrekken ook het Governance Rapport van Oudkerk alvast bij de bespreking (NB dit komt terug bij de behandeling van de Begroting 2016). Er wordt voor de zomer actie van de wethouder verwacht op de concrete actiepunten die in het rapport genoemd staan. De wethouder geeft aan dat wat snel te vinden aangezien het AB hier eerst eens rustig naar gaat kijken de komende weken. Tot slot wordt er gesproken over het niet aanleveren van de cijfers door Rivas/Careijn. De wethouder geeft aan dat dit al voor het 2e of 3e jaar op rij is en er geen dwangmaatregelen zijn, behalve een korting maar daar kiest ze niet voor.


De commissie wil voor de zomer geïnformeerd worden over de actuele stukken. De wethouder zegt daarom toe dat ze meteen na de vergadering van 2 juli en voor het reces van de raad op 8 juli met een wethoudersbrief zal komen. Hierin zal ze de Jaarrekening toelichten, de Bestuursrapportage en de acties die het bestuur voor de zomer nog gaat nemen in het kader van het Governance Rapport en het SMART maken van de Begroting 2016 in de lijn van het rapport.


Met deze toezegging kunnen de stukken van het AB als afgedaan worden beschouwd en gaan de twee Raadsinformatiebrieven ter kennisname naar de Raad.

8

min
Besluit

Eén keer per jaar wil de commissie met de portefeuillehouder stil staan bij zijn inzet in de Gemeenschappelijke Regeling. Deze keer wordt gesproken met burgemeester Brok over de Veiligheidsregio (VR). Er wordt gesproken over de locatie van de tweede uitrukpost, de eerste ervaringen met de gewijzigde bemensing van de voertuig, de frictiekosten en uitstroom van personeel, de verdeelsystematiek en de uitruktijden.


De burgemeester licht toe dat de extra kosten voor de Dienst voort komen uit gewijzigde landelijke regelgeving. De discussie wordt dan gevoerd of deze kosten door externe factoren volledig door de VR zelf dienen te worden opgevangen of dat dit niet redelijk is. Onze VR is één van de best functionerende regio's in het land en daar mogen we trots op zijn. Er wordt samengewerkt met omliggende regio's, mede om kostenefficiëntie te bereiken. En zeker wordt er geëxperimenteerd met de bemensing van de voertuigen, maar de uitruktijden blijven centraal staan. Daarom ook dat de tweede uitrukpost essentieel blijft voor een monumentale stad als Dordrecht. Wel kan bespaard worden door naar een ander pand te gaan op het moment dat de meldkamer vervalt.


De commissie dankt de burgemeester voor deze heldere toelichting in het Jaargesprek.

9

min
Besluit

De commissie combineert het Jaargesprek met de wethouder over zijn optreden in deze Gemeenschappelijke Regeling met het bespreken van de zienswijze op de Begroting 2016. De commissie is tevreden met de bedrijfsvoering en de prestaties van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Kort wordt stil gestaan bij het oplossen van stankklachten, de nieuwe huisvesting, het brede takenpakket, de eventuele wijziging van de inwonerbijdrage bij een nieuwe systematiek en het overdragen van taken aan private partijen. De wethouder licht deze onderwerpen naar tevredenheid van de commissie toe. De zienswijze gaat als hamerstuk naar de Raad en de raadsinformatiebrief ter kennisname.

10

min
Besluit

De commissie combineert het Jaargesprek met de wethouder over zijn optreden in deze Gemeenschappelijke Regeling met het bespreken van de zienswijze op de Begroting 2016. De commissie is tevreden met de bedrijfsvoering en de prestaties van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Kort wordt stil gestaan bij het oplossen van stankklachten, de nieuwe huisvesting, het brede takenpakket, de eventuele wijziging van de inwonerbijdrage bij een nieuwe systematiek en het overdragen van taken aan private partijen. De wethouder licht deze onderwerpen naar tevredenheid van de commissie toe. De zienswijze gaat als hamerstuk naar de Raad en de raadsinformatiebrief ter kennisname.

11

min
Besluit

De commissie combineert het Jaargesprek met de wethouder over zijn optreden in deze Gemeenschappelijke Regeling met het bespreken van de zienswijze op de Begroting 2016. De commissie is tevreden met de bedrijfsvoering en de prestaties van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Kort wordt stil gestaan bij het oplossen van stankklachten, de nieuwe huisvesting, het brede takenpakket, de eventuele wijziging van de inwonerbijdrage bij een nieuwe systematiek en het overdragen van taken aan private partijen. De wethouder licht deze onderwerpen naar tevredenheid van de commissie toe. De zienswijze gaat als hamerstuk naar de Raad en de raadsinformatiebrief ter kennisname.

12

min
Besluit

De commissie spreekt opiniërend over de Jaarstukken 2014. Zaken als de toename van de schuldenlast, onttrekkingen en stortingen in de Algemene Reserve, Vreemd Vermogen versus Eigen Vermogen, budgetoverhevelingen en de scores van zaken die wel en niet gehaald zijn (de oude smiley's) komen aan de orde. De wethouder beantwoord de gestelde vragen, enkele reeds ingediende technische vragen zullen nog van een schriftelijk antwoord worden voorzien. De politieke behandeling van deze stukken zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 juni 2015.

Tenslotte

13

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / A.A.M. Brok / H van der Linden / J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld