Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407050
Aanvang-sluiting 19-05-2015 20:00 - 19-05-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie
Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 mei 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Mededeling Reynvaan: College bespreekt volgende week al de Visie Sportparken. Dit stond al in de planning, maar was niet meegenomen toen de afspraak met de commissie werd gemaakt. Wethouder biedt aan om woensdag 20 mei een bespreking in te lassen. Dit aanbod komt voor de commissie helaas te laat.


Mededeling Lambrechts: Met spoed zijn stukken Vluchtelingenwerk, DG&J, en Evaluatie Clientondersteuning vandaag door het college behandeld. Woensdag zullen ze verstuurd worden voor de bespreking van volgende week.

2

min
Besluit

Ongewijzigd vastgesteld

3

min
Besluit

Van Antwerpen: Er is veel onrust ontstaan mbt de vereachting dat de staatssecretaris 4 miljoen Euro mbt het beschermd wonen niet naar de regio laat komen. Kunt u uitleggen wat in dit dossier de laatste stand van zaken is? 


Schuiten: Hoe staat het met de evaluatie evenementenbeleid? - Vraag wordt meegenomen naar college.


Schuiten: Is de Chinees in winkelcentrum Crabbenhof gesloten? Rovers: Is nog steeds open, maar onder een andere naam.


Van Verk: Onderzoek naar de parkeerdruk op zondagen zou in maart klaar zijn, hoe staat het daarmee? - Zal worden meegenomen bij de Agenda voor de Stad.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Bespreking wordt gestart met introductie van de wethouder en een korte presentatie over de stand van zaken. De stukken ter bespreking voor dit onderdeel zijn punt 5 t/m 9.

min
Besluit

Bespreking wordt gestart met introductie van de wethouder en een korte presentatie over de stand van zaken. De stukken ter bespreking voor dit onderdeel zijn punt 5 t/m 9.

Albert Jan Kruiter geeft toelichting op ventieltafels en komt met enkele casussen. Er wordt afgesproken dat hij regelmatig terug zal komen richting commissie om te spreken over de verschillende casussen die ze tegen komen, en te kijken wat er eventueel beleidsmatig moet worden aangepast.

In de zomer wordt gepraat over de nieuwe inkooptafel. Vlak voor het reces is het mogelijk een discussie te voeren over hoe die inkoop aan te pakken. Volgende week komt de wethouder met een datumvoorstel.

De volgende kwartaalrapportage komt na het reces, en kan in september besproken worden. Optie voor nieuwe transitieavond: 22 september.

5

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 16 juni 2015..

6

min
Besluit

De notitie is voldoende besproken.

7

min
Besluit

Dit onderwerp is voldoende besproken.

8

min
Besluit

Dit onderwerp is voldoende besproken.

9

min
Besluit

De wethoudersbrief is voldoende besproken.

10

Bespreking wordt gestart met korte presentatie. Voor stukken ter bespreking zie hieronder.

min
Besluit

Bespreking wordt gestart met korte introductie. Voor stukken ter bespreking zie hieronder. Eerste kwartaalrapportage is zo goed als klaar. Komt snel naar de commissie. Rib over evaluatie is klaar en zal voor de zomer naar de commissie komen.

11

min
Besluit

De wethoudersbrief is voldoende besproken.

12

De commissie adviseert dit stuk te bespreken in de middagraad van 16 juni 2015. Het stuk kan als hamerstuk worden geagendeerd als de wijzigingen correct zijn opgenomen.

min
Besluit

Er moeten nog wijzigingen worden aangebracht. Het stuk zal op de raadsagenda ter bespreking worden gezet met de opmerking dat het gehamerd kan worden wanneer de wijzigingen correct zijn opgenomen.

13

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 16 juni 2015.

Tenslotte

14

min
Besluit

ToBe halen we van de agenda van volgende week. Op 10 juni is er wanneer de tijd dat toelaat ruimte om de jaarstukken te bespreken na behandeling van Agenda voor de Stad

15

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts
Commissiegriffier: S.V. Vooren