Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407038
Aanvang-sluiting 19-05-2015 20:00 - 19-05-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 mei 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 -Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Laatstgenoemde attendeert de commissieleden op een aantal uitnodigingen. Hij wenst commissiegriffier Hoogstad beterschap en geeft aan dat mevrouw Hendrickx hem vanavond vervangt. Hij vraagt of er nog opmerkingen vanuit de commissie zijn. De heer Tiebosch stelt voor de jaarrekening 2014 te bespreken in de commissie. Hij krijgt bijval van mevrouw de Jager. De heer Wagemakers meldt dat dit verzoek conform het advies van de Auditcommissie is. Afgesproken wordt de jaarstukken in de commissie te bespreken voor zover het de beleidsterreinen van de commissie betreft. De griffie wordt verzocht met een datumvoorstel te komen. Mevrouw Hendrickx geeft aan dat dit vermoedelijk 10 juni wordt.

2

min
Besluit

Onder dankzegging aan de commissiegriffier wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn vragen over de naturistenvereniging Goed Af, over het nieuwe Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS), over de plannen met betrekking tot betaald parkeren in de Merwelanden, over het Stripmuseum en over overlast rondom weg- en bouwwerkzaamheden. De vragen worden door de aanwezige collegeleden Sleeking en Van der Burgt naar tevredenheid beantwoord. Medio augustus 2015 zal de commissie geïnformeerd worden over de voortgang. Het antwoord op de vraag over het CBIS zal wethouder Sleeking ook nog naar de commissie mailen. De gespreksleider vraagt of er nog vragen zijn over de notitie Dordtse Kil 3 die de commissie op 13 mei mocht ontvangen. De fracties PvdA en D66 hebben hierover per mail reeds vragen gesteld. Desgevraagd geeft wethouder Sleeking aan zo snel mogelijk van meerdere fracties een opvatting te willen horen. D66 is positief, de VVD geeft ter vergadering aan ook positief tegenover het voorstel te staan met inachtneming van de randvoorwaarden die de wethouder noemt. De gespreksleider roept de overige fracties op alsnog zo snel mogelijk richting wethouder te reageren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De indieners van een zienswijze zijn uitgenodigd om hun zienswijze tijdens een hoorzitting toe te lichten aan de commissie Fysieke Leefomgeving. Afhankelijk van het aantal indieners dat gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, bepaalt de commissie of er direct wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking of dat bespreking op een later moment nodig is.

min
Besluit

De heer van Rijn maakt namens Derde Merwedehaven bv en Proav bv gebruik van het spreekrecht. Zijn inspreekbijdrage richt zich met name op het opgenomen maximaal aantal verkeersbewegingen en op de opgenomen categorie bedrijfsactiviteiten. De volledige inspreekbijdrage is aan het RIS-dossier toegevoegd. Nadat de inspreker enkele vragen van de commissie heeft beantwoord, start de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Aan de orde komen aspecten met betrekking tot flora en fauna, de diepte van de deklaag, de eventuele plannen met horeca, de stand van zaken zienswijzen Sliedrecht, geluidshinder, inrichtingsplan Merwedeheuvel en verkeershinder. De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 juni 2015. Er worden geen stemverklaringen aangekondigd.

5

Vervolg van de bespreking die op 21 april 2015 is gestart. Op 21 april is de inspreker gehoord. Heden avond staat de inhoudelijke bespreking geagendeerd.

min
Besluit

De heer Barone spreekt in. Hij verwijst naar de vorige commissievergadering waarin gevraagd is naar een nieuwe begroting. Hij heeft een doorrekening laten maken die uitwijst dat de kosten voor de minimale variant van het naar voren halen van de plannen (aanbrengen opgang, steiger, palen, bolders) circa € 280.000 bedragen. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder gepresenteerde €640.000 die in de laatst ontvangen raadsinformatiebrief is genoemd. Hij geeft aan dat een variabele inrichting van de haven mogelijk is, dat er in de haven diepte genoeg is om de eerste plannen uit te voeren en dat het baggeren van de haven later kan. De commissieleden complimenteren de inspreker met zijn plannen en zijn overwegend enthousiast. Ze stellen de wethouder vragen over onder meer de financiering, de noordelijke insteekhaven, de subsidieaanvraag en de haalbaarheid van het naar voren halen van de hardware. De gespreksleider vat samen dat de commissie overwegend positief is en een aantal zorgpunten heeft genoemd. Hij vraagt de wethouder om in zijn beantwoording vooral op de zorgpunten in te gaan. De wethouder licht toe dat de doorberekening pas gemaakt kan worden als duidelijk is wat er met de haven gaat gebeuren. Er lopen gesprekken waar OCW en Op Koers bij betrokken zijn.  Het naar voren halen van de plannen brengt extra rentelast met zich mee als een deel nu in plaats van na 2020 wordt uitgevoerd. Maar aanbestedingsvoordelen zijn er mogelijk ook te halen. De wethouder herkent zich in de winstwaarschuwing van de heer Oostenrijk en neemt de creativiteitsoproep van de heer Tiebosch zeker ter harte. Gezamenlijk commitment zou mooi zijn voor het versterken van draagvlak. Hij noemt een brief van toekomstige bewoners van de waterwoningen en zegt toe deze brief nog naar de commissie door te sturen. Op de vraag of er kort na de zomer een voorstel kan liggen, antwoordt de wethouder bevestigend. De heer Veldman heeft behoefte aan een samenvatting en vraagt of 'enthousiast, maar met een nuchtere insteek' de lading denkt. De wethouder bevestigt inderdaad dat hij de kansen en een meerwaarde voor het project ziet. Tegelijkertijd wil hij geen verwachtingen wekken die niet waar gemaakt kunnen worden, dus roept wel op tot realisme. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de raadsvergadering van 16 juni 2015.


 

6

De discussie zal zich toespitsen op parkeerregulering op zondag, eenduidigheid van de tarieven en de splitsingsvariant van het gebied tussen Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk.

min
Besluit

De heer Versloot spreekt in. Hij is groot voorstander van parkeerregulering in het gebied tussen de Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk. Volgens hem blijkt uit zowel de gemeentelijke enquête als uit een eigen enquête dat er ongeveer evenveel voorstanders als tegenstanders zijn. Bewoners van de Noordhoveweg, Gevaertsweg en Groenedijk zijn vrijwel unaniem vóór invoering. Vrijwel alle tegenstanders wonen volgens hem in de straten die het minst belast worden. Hij stelt voor het gebied op te splitsen ondanks het gemeentelijke standpunt de driehoek als 1 gebied te beschouwen. Nadat hij enkele vragen van commissieleden heeft beantwoord, start de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Er wordt onder meer gesproken over de mogelijkheid van combinatietickets, over tariefdifferentiatie, parkeren op zondag, over de splitsingsvariant van het gebied en er wordt gevraagd naar de parkeernota.  De wethouder legt uit welke argumenten er zijn om niet te splitsen en merkt op dat het parkeren op zondag nu niet aan de orde is, maar binnenkort betrokken wordt bij de Agenda voor de Stad. De heer Tiebosch merkt op dit niet langer vooruit te willen schuiven en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de middagraad van 16 juni. De SP, PvdA, VVD steunen dit voorstel. Afgesproken wordt dat de discussie in de raad zich toespitst op parkeerregulering op zondag, eenduidigheid van de tarieven en de splitsingsvariant van het gebied tussen Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk.

Tenslotte

7

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx