Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407033
Aanvang-sluiting 19-05-2015 20:00 - 19-05-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 mei 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van de Vorm (tot en met punt 3), De Smoker, Kruger en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Soy, Tazelaar, Pols, Engelberts, Reumers, Portier, Staat, Merkuur, Heijkoop (voorzitter), Guler, De Looze, Bronkhorst (vanaf punt 7) en Merx (gespreksleider). De voorzitter geeft het woord aan de gespreksleider.


De gespreksleider vraagt wat de commissie wil met de vorige week binnengekomen brief van het Drechtstedenbestuur over de trap af (RIS 1494783). Niet iedereen heeft deze brief al gelezen. De vraag is wiens bevoegdheid het is om deze brief te versturen, de raad of het college. Naar aanleiding van deze vraag het volgende. Het verzoek van het Drechtstedenbestuur is zowel aan het college als aan de raad gericht. Dit punt zal volgende vergadering (26 mei) terugkomen met de vraag of de commissie akkoord gaat met de conceptzienswijze of nog aanvullingen heeft. 


De gespreksleider vraagt aan de commissie of zij voor volgende week de net binnengekomen concept zienswijze aan de omgevingsdienst wil agenderen voor volgende week. De begroting van de omgevingsdienst staat dan ook op de agenda. De commissie gaat hiermee akkoord en dit stuk zal aan de agenda van 26 mei worden toegevoegd.


Mevrouw De Smoker geeft aan dat zij een thema avond wil houden over de vraag hoe de raad zijn verantwoordelijkheid ziet over de verbonden partijen. Er gaat veel geld naar de gemeenschappelijke regelingen. Hoe houdt de raad lokaal grip hierop? Dit zou dan in de vorm kunnen van een gesprek met de rekenkamercommissie over welke mogelijkheden er zijn.  Een aantal fracties geeft aan dit een belangrijk thema te vinden en er wordt meteen een werkgroep samengesteld om deze avond te organiseren. De aanwezige voorzitter van de Rekenkamercommissie dhr. Kerseboom geeft aan hier aan te willen meewerken. De voorbereidende werkgroep zal bestaan uit: Mw. De Smoker, dhr. Soy, dhr. Engelberts, dhr. de Looze en dhr. Kerseboom.


Wethouder Mos geeft aan dat er een raadsvoorstel aan komt over het verwerven van het vastgoed Drechtwerk.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

3

min
Besluit

Mw. Van de Vorm geeft een terugkoppeling over de raadswerkgroep subsidies. Er volgt een discussie tussen mw. De Smoker, mw. Kruger en mw. Van de Vorm of nu afgesproken is dat de opdracht weer is teruggelegd aan het college en of iedereen daarmee akkoord is gegaan. De gespreksleider concludeert dat er wel draagvlak is om anders met de subsidies om te gaan en dit zal aan de orde komen bij de (nog in te plannen) laatste werkgroep vergadering.

4

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

Alvorens dhr. Kerseboom met zijn presentatie over het onderzoek naar Noordoevers begint, geeft hij aan dat - zoals ook in de laatste donderdagbrief staat - de rekenkamercommissie op 10 en 23 juni klankbordgroepbijeenkomsten houdt met raadsleden over het onderzoek naar de drie Decentralisaties en doet een oproep aan de aanwezige commissieleden om zich hiervoor aan te melden.


Dhr. Kerseboom geeft een presentatie naar het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het project Noordoevers. Twee van de vijf aanbevelingen zijn - zij het impliciet - overgenomen door het college. De aanbevelingen over de manier waarop en de momenten waarop de raad wordt geïnformeerd, worden niet overgenomen. Dhr. Kerseboom geeft aan dat het college op zich gelijk heeft maar juist omdat het om zoveel geld gaat en Dordrecht meestal de grootste rekening betaalt, verwacht hij dat iets meer wordt gedaan dan alleen maar naar ROM-D te kijken of te verwijzen. Tussen mw. De Smoker en dhr. Pols is er een discussie of de problemen bij ROM-D al dan niet grotendeels opgelost zijn.  Dhr. Soy vindt dat het college formeel juist redeneert maar politiek niet omdat hij vindt dat de raad meer geïnformeerd moet worden. Hij vraagt of het college contact kan opnemen met Zwijndrecht hoe zij de informatie krijgen. Ook de dhr. Staat pleit voor meer informatieverschaffing. Mw Kruger geeft aan dat de presentatie die de commissie vorig jaar van ROM-D heeft gekregen juist het advies had dat de raad zich door ROM-D op de hoogte zou laten stellen en dus zou hiermee de aanbevelingen aan het college ondersteund worden. De wethouder geeft in zijn reactie aan dat hij het niet eens is met het frame in het rapport alsof de raad onvoldoende in positie is gebracht. Hij geeft aan dat er geen verschil is in de zorgen omtrent ROM-D.


De wethouder zegt toe dat hij contact opneemt met de verantwoordelijk wethouder in Zwijndrecht en dat hij in een raadsinformatiebrief de raad zal informeren. Dit onderwerp zal voorlopig geagendeerd worden als bespreekpunt op 16 juni a.s. en naar gelang de inhoud van de raadsinformatiebrief zal dit onderzoek inhoudelijk worden besproken of worden gehamerd.


Het regionale rapport zal voor kennisgeving worden aangenomen.

6

min
Besluit

Alvorens dhr. Kerseboom met zijn presentatie over het onderzoek naar Noordoevers begint, geeft hij aan dat - zoals ook in de laatste donderdagbrief staat - de rekenkamercommissie op 10 en 23 juni klankbordgroepbijeenkomsten houdt met raadsleden over het onderzoek naar de drie Decentralisaties en doet een oproep aan de aanwezige commissieleden om zich hiervoor aan te melden.


Dhr. Kerseboom geeft een presentatie naar het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het project Noordoevers. Twee van de vijf aanbevelingen zijn - zij het impliciet - overgenomen door het college. De aanbevelingen over de manier waarop en de momenten waarop de raad wordt geïnformeerd, worden niet overgenomen. Dhr. Kerseboom geeft aan dat het college op zich gelijk heeft maar juist omdat het om zoveel geld gaat en Dordrecht meestal de grootste rekening betaalt, verwacht hij dat iets meer wordt gedaan dan alleen maar naar ROM-D te kijken of te verwijzen. Tussen mw. De Smoker en dhr. Pols is er een discussie of de problemen bij ROM-D al dan niet grotendeels opgelost zijn.  Dhr. Soy vindt dat het college formeel juist redeneert maar politiek niet omdat hij vindt dat de raad meer geïnformeerd moet worden. Hij vraagt of het college contact kan opnemen met Zwijndrecht hoe zij de informatie krijgen. Ook de dhr. Staat pleit voor meer informatieverschaffing. Mw Kruger geeft aan dat de presentatie die de commissie vorig jaar van ROM-D heeft gekregen juist het advies had dat de raad zich door ROM-D op de hoogte zou laten stellen en dus zou hiermee de aanbevelingen aan het college ondersteund worden. De wethouder geeft in zijn reactie aan dat hij het niet eens is met het frame in het rapport alsof de raad onvoldoende in positie is gebracht. Hij geeft aan dat er geen verschil is in de zorgen omtrent ROM-D.


De wethouder zegt toe dat hij contact opneemt met de verantwoordelijk wethouder in Zwijndrecht en dat hij in een raadsinformatiebrief de raad zal informeren. Dit onderwerp zal voorlopig geagendeerd worden als bespreekpunt op 16 juni a.s. en naar gelang de inhoud van de raadsinformatiebrief zal dit onderzoek inhoudelijk worden besproken of worden gehamerd.


Het regionale rapport zal voor kennisgeving worden aangenomen

7

Politieke vraag: Hoe is het met de contracten gesteld bij de gemeente Dordrecht, die zij uitgeven bij het aangaan van verhuur van panden, danwel gronden aan particulieren of instellingen?

min
Besluit

Dhr. Portier geeft aan dat de aanleiding voor agendering van dit onderwerp o.a. OMC was en de vraag rees op of we wel een goed contractbeheer hebben. De wethouder zegt toe dat hij binnen vier weken een raadsinformatiebrief over het contractbeheer naar de raad zal sturen (waarin o.a. staat of er een centraal systeem is waar de contracten in te zien zijn).

8

- o.a. motie Open data en Smartcity

min
Besluit

De openstaande moties waarover de vorige vergadering onduidelijkheid over was, worden nog een keer besproken. 


Wethouder Reynvaan zegt bij de motie "right to challenge" toe dat zij de commissie deze week schriftelijk hierover zal informeren.


Wethouder Mos geeft bij de motie over de marktverordening aan dat er inmiddels een reparatie in de verordening heeft plaatsgevonden en dat hij zich verbaast dat deze motie nog openstaat. Dhr. Bronkhorst geeft aan dat er drie elementen in de motie zitten en niet alleen de reparatie. De wethouder gaat na wat de stand van zaken is.


Vervolgens geven mw. Smit en dhr. van den Berg een presentatie over respectievelijk Smart City en Open Data. De raad zal hierbij betrokken worden en de vraag wordt bij de commissie neergelegd hoe zij betrokken wil worden. De ambtenaren worden hartelijk bedankt voor de boeiende presentatie en een aantal commissieleden geeft aan deze informatie eerst met hun fracties te willen delen en volgende week zullen de commissieleden aangeven bij de griffie hoe zij willen participeren.

9

min
Besluit

De aanvullende memo op de startnotitie wordt in de commissie besproken en er worden wat technische vragen beantwoord. De meeste fracties hebben voor dit moment het onderwerp voldoende besproken en het inhoudelijk debat zal in september/oktober verder gaan.


Dit onderwerp zal wel worden geagendeerd in de raadsvergadering van 16 juni a.s. omdat D66 twee amendementen heeft voorbereid.

Tenslotte

10

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit 22:55 uur de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Portefeuillehouder: J Mos / REC Reynvaan
Commissiegriffier: FM Lagerveld