Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1406856
Aanvang-sluiting 21-04-2015 20:00 - 21-04-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 april 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

- Voortgangsbericht Agenda voor de Stad (d.d. 8 april 2015)
- Uitnodiging: toelichting op het bouwplan Houttuinen 27-29 door Andries Lugten (donderdag 23 april om 18.00 uur in vergaderzaal 1)

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Het voortgangsbericht Agenda voor de Stad leidt niet tot vragen bij de commissie. De heer Wagemakers geeft aan geen behoefte te hebben aan een vaste indeling van de tafel. De heer Pols geeft aan dat hier in het Presidium toe is besloten in verband met het aantal plekken dat voor iedere fractie beschikbaar is. De gespreksleider suggereert het signaal terug te leggen bij het Presidium. Het voorstel van de fractie D66 om hier als commissie fysieke leefomgeving een eigen, afwijkende afspraak over te maken kan op bijval rekenen. Wethouder Sleeking geeft aan dat de presentatie over de plannen op de Houttuinen op 23 april 2015 niet door zal gaan omdat de indieners van de motie hierbij niet aanwezig kunnen zijn. In overleg met de griffie wordt gezocht naar een nieuwe datum. In verband met de wettelijke reactietermijnen op bezwaarschriften zal dit op korte termijn plaats moeten vinden. Wethouder Sleeking geeft aan dat er ontwikkelingen zijn in de Dordtse Kil III. Eerder heeft de gemeenteraad het betreffende bestemmingsplan herzien om een ontwikkeling mogelijk te maken (door het toestaan van hogere bouwhoogtes). Het college heeft in overweging om een vergelijkbare herziening voor te stellen om ook de komst van een ander bedrijf mogelijk te maken. Op korte termijn zal hij de commissie hier nader over informeren, omdat hij graag vooraf wil polsen hoe de gemeenteraad hierover denkt.


Er zijn drie vragen aan het college. De fractie PvdA vraagt of bij de aanpassingen aan de Rotonde Groenezoom ook enkele kleine punten in de directe omgeving van de rotonde meegenomen kunnen worden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat hier inderdaad naar gekeken zal worden. De fractie stelt ook vragen over de overlast die wordt veroorzaakt door de verbouwing van de Drievriendenhof. Wethouder Sleeking geeft aan bekend te zijn met deze meldingen en dat daar ook reeds op geacteerd wordt. De fractie D66 vraagt of het eerdere verzoek van de commissie om een reactie op de redeneerlijn van de heer Koorevaar (Tijpoortburg) al onderweg is. De griffie zal dit verzoek van de commissie nogmaals onder de aandacht brengen van het college.  

Na een toelichting van Wethouder Van der Linden wordt het raadsvoorstel over het vaststellen van een gewijzigde verordening parkeerbelastingen (niet op de lijst) als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van 12 mei 2015. De wethouder zoekt vooraf uit of het dossier volledig is aangeleverd.  

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de heer Oostenrijk dat hij zijn voorzitterschap en lidmaatschap van de werkgroep Nieuw Damplein Dubbeldam heeft neergelegd.  

4

min
Besluit

De commissie kan instemmen met de opzet voor de agenda’s van deze cyclus. Nieuwe behandelvoorstellen die om een bespreking vragen worden aan de agenda toegevoegd. NB. Door tijdgebrek komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch. Ook deze RIB zal dus nog aan deze cyclus worden toegevoegd.

5

U wordt voorgesteld om de moties onder nummer 2, 3 en 4 als afgehandeld te beschouwen.

min
Besluit

Conform. De fractie CU/SGP geeft aan dat ze er wel vanuit gaat dat de frequentie van informeren over de Spoorlobby (2x per jaar) gehandhaafd blijft en dat de eerstvolgende RIB over dit onderwerp betrokken kan worden bij de thema-avond over dit onderwerp.  

STUKKEN TER BESPREKING

6

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 is in de commissie Fysieke Leefomgeving gesproken over het Oeverproject (Kunstwerken langs de Noord). De commissie heeft destijds aangegeven graag van het aanbod van wethouder Sleeking en de heer Henk Kranendonk gebruik te maken om nader geïnformeerd te worden over dit initiatief. Namens de initiatiefgroep Oeverproject zal de heer Han Bakker een presentatie geven. 

min
Besluit

De heer Han Bakker (cultuur intendant) geeft een presentatie (bijgevoegd) over het Oeverproject, kunstwerken langs de Noord. Dit project kan een bijdrage leveren aan het versterken van het imago van de regio en de mentale afstand tussen Rotterdam en Dordrecht verkleinen. De combinatie van waterveiligheid en maritieme innovaties is uniek. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen over het stadium waarin de plannen zich begeven en op welke manier de gemeente hierbij betrokken is.

7

In lijn met de herijkte planologische procedures wordt een (voor-) ontwerpbestemmingsplan eerst in de commissie besproken, voordat het ter inzage wordt gelegd.

min
Besluit

De heer Barone spreekt in bij de punten 7 (bestemmingsplan Stadswerven) en 8 (Leefwerf de Biesbosch). Vervolgens geven de heer Van Son en mevrouw Van Rijk een toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan zoals het college voornemens is om dat voor inspraak ter inzage te leggen. De commissie spreekt vervolgens met de wethouder over geplande woningbouw, de bouwhoogtes, de plannen voor de punt van de punt, de vooruitzichten voor het gebied van het regiokantoor, de horeca- en detailhandel, het behoud van industrieel erfgoed, de kwaliteit en de organische ontwikkelingen van het gebied. Ook is er aandacht voor de positie van de brug en het data experience center. De wethouder zegt toe dat hij de initiatiefnemer zal uitnodigen om zijn plannen en ideeën te presenteren. Ook zegt hij toe dat er in de loop van het jaar een RIB van het college komt waarin verder wordt ingegaan op de mogelijke ontwikkelingen rond het regiokantoor. Op verzoek van de fractie D66 zullen de plannen dan nadrukkelijk in een historisch (financieel) perspectief geplaatst worden. De commissie adviseert de RIB op 12/5 voor kennisgeving aan te nemen.  

8

Er heeft zich een inspreker gemeld voor dit bespreekpunt. Afhankelijk van de inbreng van deze inspreker bepaalt de commissie of er direct wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking of dat bespreking op een later moment nodig is.

min
Besluit

Door tijdgebrek komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch. Deze RIB zal dus aan de volgende cyclus voor een bespreking worden toegevoegd. De commissie verzoekt om dan een doorrekening van de plannen door het IBD bij de stukken te voegen.

9

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad