Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen op Locatie!

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen op Locatie!

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen op Locatie!
Vergadernummer 1406850
Aanvang-sluiting 21-04-2015 20:00 - 21-04-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 april 2015 zal plaatsvinden op locatie bij het trainingscentrum Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Wieldrechtseweg 34 A/B in Dordrecht. Aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

- Voortgangsbericht Agenda voor de Stad (d.d. 8 april 2015)

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Greve, Kruger en Van Hall (griffier) en de heren Schalken (voorzitter), Güler, Blokland, Engelberts, Reumers, Bronkhorst, Heijkoop (vanaf punt 3), Merkuur (vanaf punt 3), Staat (vanaf punt 8), De Looze (vanaf punt 8), Merx (gespreksleider), Van Hengel (SBC) en Reedijk (SBC). De heer Portier heeft zich afgemeld. De voorzitter geeft het woord aan de gespreksleider.


De heer Merx meldt de commissie dat er op 27 mei aan bijeenkomst voor alle raden uit ZHZ over de drie Gemeenschappelijke Regelingen binnen ZHZ. Deze drie GR-en lichten daar hun Begroting 2016 toe. U wordt gevraagd deze avond alvast in uw agenda te noteren. Er zijn geen vragen van de commissie over het voortgangsbericht Agenda voor de Stad en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

4

min
Besluit

Mevrouw Buursma is niet aanwezig maar mevrouw Kruger en de heer Reumers geven aan dat zij op korte termijn met de voorbereidingsgroep voor deze themabijeenkomst bijeen zullen komen om een programma samen te stellen. Ze zullen de commissie hierover in mei bijpraten. De commissie reserveert voor het thema vastgoed de avond van 22 september 2015. De griffier meldt dat het college die avond niet aanwezig is i.v.m. hun retraite. Dat vindt de commissie unaniem geen probleem, de insteek van de themabijeenkomst is gericht op input door externe experts aangevuld met interne kennis uit de ambtelijke organisatie.

5

min
Besluit

De commissie stelt de agenda van de volgende cyclus commissievergaderingen als volgt vast:


Dinsdag 19 mei: RKC rapport Noordoevers + Stand van zaken Huurovereenkomsten in Dordrecht + Open Data en Smart City (n.a.v. de terugkoppeling van het college op de uitvoering van Motie 26 uit de Raad van 11 november 2014).


Dinsdag 26 mei: Verbonden partijen avond ZHZ: Omgevingsdienst Begroting 2016 (1480269), RIB Jaargesprek Veiligheidsregio (1480750) en de toezegging van wethouder Lambrechts dat ze de commissie regelmatig bij zou praten over de stand van zaken bij de DG&J n.a.v. vergaderingen van DB en AB en de Jaarstukken 2014 en de Begroting 2016 welke dan gereed zijn + de Jaarrekening van de gemeente Dordrecht 2014.


Dinsdag 10 juni: Toelichting door het college op AvdS en KN 2016 + Sprekersplein over deze stukken (zoals eerder vastgesteld in het Behandelschema).

6

min
Besluit

De commissie gaat unaniem akkoord met het Behandelschema en spreekt af dat er serieus werk wordt gemaakt van een commissiebehandeling van deze stukken welke niet herhaald wordt in de raad. In de commissie en de raad is geen ruimte voor technische vragen, deze dienen van tevoren te worden gesteld. In de raad is ook geen ruimte voor details, deze dienen in de commissie aan de orde te worden gesteld. De commissie spreekt af elkaar op deze ambitie aan te spreken.

7

min
Besluit

De commissie besluit het volgende n.a.v. dit overzicht:


1. Aan deze motie wordt op dit moment, mede door de werkgroep uit de commissie, vorm gegeven. De werkgroep krijgt op 19 mei ruimte om de stand van zaken terug te koppelen. De motie wordt nog even aangehouden.


2. De commissie hoort graag volgende vergadering van het college alsnog de stand van zaken.


3. De commissie gaat er van uit dat het college te beginnen met de Kadernota 2016 hieraan uitvoering geeft. De motie wordt aangehouden totdat dit ook uit de stukken gebleken is.


4. De commissie is zeer content met de uitgebreide beantwoording. Conform beslispunt 4 van de motie agendeert de commissie dit onderwerp voor de volgende commissievergadering zodat het college de commissie kan bijpraten en actief kan betrekken bij deze ontwikkeling. De motie wordt tot dat moment aangehouden.


5. Deze motie is met de toegezegde documenten voldoende in uitvoering gezet. De motie kan van het overzicht worden afgevoerd.


Aanvullend vraagt de heer Bronkhorst waarom de motie over de Marktverordening van december 2014 niet op dit overzicht vermeld staat. De griffier gaat dit na en zal het college verzoeken ook die motie de volgende vergadering van een stand van zaken te voorzien.


 

8

Bijeenkomst waarbij een nadere kennismaking zal plaatsvinden met onze verbonden partijen. Op deze avond zijn de vertegenwoordigers van de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland-Zuid (RAV) aanwezig. De vertegenwoordigers van deze verbonden partijen zullen een nadere toelichting geven op een aantal thema's (financiën, belangrijke actuele opgaven, belangrijke actuele risico's en bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities).

20.30 uur: GHOR
- mevrouw Batenburg, bureaumanager

21.15 uur: RAV (aansluitend rondleiding trainingscentrum Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid)
- de heer Janssen, directeur
- mevrouw Boender, controller

min
Besluit

De commissie neemt met belangstelling kennis van de boeiende presentaties van de dames Batenburg en Boender en de heer Janssen. Het belang van focus van de raad op het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is de commissie zeer duidelijk na het voorbeeld van mevrouw Batenburg aangaande de transitie van zorg welke ook een transitie van veiligheid met zich mee brengt, in het bijzonder voor zelfstandig wonende ouderen. Ook het knelpunt van de grenzen van zorg komt aan de orde, in het bijzonder het capaciteitsgebrek bij de acute zorg aangezien gezondheidsinstellingen efficiënt moeten werken en dus geen bedden beschikbaar kunnen houden. Vervolgens komt in de cijfers de toename van ritten door de doorverwijzing van huisartsen aan de orde. Een verschuiving van zorg welke meer kosten met zich brengt en welke dus in onderzoek is om slimmer op te pakken, bijvoorbeeld door de inzet van verpleegkundigen van de RAV om huisartsen te ontlasten. Tot slot komen de risico's en trends aan de orde, in het bijzonder risico's die verband houden met de aanbesteding in het kader van de nieuwe Wet Ambulancezorg 2018 en met de samenvoeging met de Meldkamer Rotterdam. Op 10 juni a.s. van 14.00 - 18.00 uur is er een discussiemiddag over de Toekomst van de Ambulancezorg waarvoor de raadsleden van harte zijn uitgenodigd. Een vooraankondiging heeft de raad al ontvangen, de definitieve uitnodiging komt nog. Maar men wordt van harte verzocht deze datum alvast vrij te houden om in een boeiende sessie te leren van andere regio's.

9

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit rond 23.00 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en de RAV in het bijzonder voor hun gastvrijheid en boeiende inleidingen.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Commissiegriffier: FM Lagerveld