Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1406834
Aanvang-sluiting 23-06-2015 19:30 - 23-06-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 23 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, LET OP aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de heren Soy, Bronkhorst, Reumers, Staat, de Looze, Pols, Engelbrechts, Güler, Merkuur, Tazelaar, Heijkoop (voorzitter), Tutupoly, van Antwerpen, Merx (gespreksleider) en de dames Krüger, Jager en Hendrickx (commissiegriffier). Namens het college zijn aanwezig de heren Brok, Mos, van de Burgt en mevrouw Lambrechts. De gespreksleider meldt dat er enkele stukken zijn nagezonden en dat de agenda hierdoor is gewijzigd. Het betreft onder meer de raadsinformatiebrief over transitie Drechtwerk. De commissie besluit deze brief te agenderen voor een nader te bepalen commissievergadering na het zomerreces.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier. 

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college. Wethouder Mos vraagt de commissie om de nota Garantstellingen te agenderen in de raad van 30 juni. De commissie besluit dit verzoek niet te honoreren. Verwezen wordt naar het besluit van de Auditcommissie d.d. 3 juni waarin de raad wordt geadviseerd de nota in het najaar te behandelen (zie besluitenlijst Auditcommissie d.d. 3 juni 2015).

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 30 juni 2015.

5

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015. De fracties van GroenLinks, SP en VSP overwegen een amendement of motie in te dienen omtrent de bestemming van de gelden die terug gaan vloeien naar de gemeente.

6

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief als ter kennisname stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

7

min
Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

8

min
Besluit

De commissie adviseert geen wensen en bedenkingen te uiten en het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

9

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen in de commissie zodra de toegezegde informatie door wethouder Mos is aangeleverd. Het betreft in ieder geval nadere informatie over het schetsontwerp, over verkavelingen en indelingen en over het proces dat tot nu toe is doorlopen.

10

min
Besluit

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

11

min
Besluit

Wethouder Lambrechts laat weten dat een dag eerder een brief van de provincie is ontavngen, waarin staat dat het preventief toezicht is opgeheven.

12

min
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

13

min
Besluit

De commissie besluit dit rapport te behandelen zodra de bestuurlijke reactie beschikbaar is. De commissie geeft de portefeuillehouder mee dat in de bestuurlijke reactie in ieder geval ingegaan moet worden op de gemaakte opmerkingen over de cultuur van elkaar niet aanspreken. Desgevraagd zegt de wethouder toe de commissie nog te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het ziekteverzuim. 

Tenslotte

14

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

15

min
Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / J Mos / E van de Burgt / CML Lambrechts
Commissiegriffier: FM Lagerveld