Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1406561
Aanvang-sluiting 17-03-2015 20:00 - 17-03-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 maart 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal - 3 Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Commissieleden worden opgeroepen zich aan te melden voor de raadscup en het bezoek van de raadsdelegatie uit Etten-Leur.


Mw van Bekhoven geeft aan teleurgesteld te zijn dat informatiebijeenkomst van 25 maart over beschermd wonen is afgelast vanwege het lage aantal aanmeldingen. Er waren maar zeven aanmeldingen waar het minimum op twaalf lag. De raadsleden Boersma, Catshuis, Van Verk, Rovers, Nijhof, Wemmers, en Schuiten geven aan zich alsnog te willen aanmelden. De griffie neemt contact op met de organisatoren om te bezien of de bijeenkomst alsnog kan plaatsvinden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

3

Bij dit agendapunt is tevens gelegenheid om vragen te stellen over het Voortgangsbericht Agenda voor de Stad (d.d. 10 maart 2015)

min
Besluit

Rovers – Het college zou eind november terugkoppelen hoe het staat met mogelijkheid van sponsoring van bewegingsonderwijs door zorgverzekeraars, dat is nog niet gebeurd - wethouder zal dit uitzoeken.


Mous - bij de parkeergarage naast de Movies wordt bij mobiel parkeren direct een dagkaart afgerekend. Dit staat enkel met kleine lettertjes aangegeven. Is het mogelijk dit aan te passen, dan wel beter te communiceren? Vraag wordt doorgespeeld naar wethouder van der Linden.


Van Verk – Er is veel kritiek over de eigen bijdrage jeugd GGZ. Momenteel wordt de discussie gevoerd of deze afgeschaft dient te worden. Er zijn gemeenten die dit al gedaan hebben vooruitlopend op een mogelijk landelijk besluit. Binnen Dordrecht wordt die eigen bijdrage nog steeds geheven. Waarom?
Nijhof - Twee gemeenten binnen onze regio hebben moties aangenomen om de inning te stoppen, de serviceorganisatie  heeft die moties naast zich neer gelegd. Opvallend dat wij het persbericht daarover niet (via de officiële weg) ontvangen hebben.


Wethouder Lambrechts geeft aan dat het AB hier in meerderheid een besluit over heeft genomen. We monitoren wat het doet met de gezinnen; zijn de gevolgen negatief dan kan het op een later moment nog worden teruggedraaid. In reactie hierop geeft Van Verk aan op 31 maart mogelijk een motie vreemd aan de orde van de dag te zullen indienen.


Nijhof – Het Erasmus onderzoek over kindermishandeling zou nog naar de raad worden verstuurd; vraag is wanneer we het zullen ontvangen. Het stuk is inmiddels binnen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.


 

5

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.

6

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.

7

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.

8

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.

9

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.
Hiermee is deze zaak voldoende behandeld.

10

De agendapunten 4 t/m 10 worden behandeld in combinatie met het  concept document aangeleverd door de werkgroep subsidies.

Politieke vraag voor de bespreking: Wat heeft intrekken subsidie hulpverleners voor gevolgen voor de participatie van mensen en inzet van vrijwilligers?

min
Besluit

Wethouder Lambrechts geeft aan dat er een gesprek is geweest. Hierbij is te kennen gegeven dat HIP Present een nieuwe aanvraag mag indienen die vervolgens opnieuw beoordeeld zal worden. De wethouder zegt toe dat de nieuwe aanvraag samen met het antwoord van het college naar de commissie zal worden doorgestuurd. De commissie wenst daarbij tevens tekst en uitleg over de geschiedenis van deze zaak.


Dit stuk kan als afgehandeld worden beschouwd.


 

11

min
Besluit

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.


Inspreker Dhr van der Bout geeft aan ideeën te hebben hoe nog beter om te gaan met het vraagstuk rondom de daklozenopvang. De commissie nodigt hem uit hierover stukken en cijfers te leveren, waarna ze daar binnen de commissie verder over kunnen spreken.


Vanuit het Leger des Heils sluiten aan: mw Blaak en dhr de Jong.


Het stuk kan voor kennisgeving naar de raad van 31 maart 2015.

12

min
Besluit

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.


Inspreker Dhr van der Bout geeft aan ideeën te hebben hoe nog beter om te gaan met het vraagstuk rondom de daklozenopvang. De commissie nodigt hem uit hierover stukken en cijfers te leveren, waarna ze daar binnen de commissie verder over kunnen spreken.


Vanuit het Leger des Heils sluiten aan: mw Blaak en dhr de Jong.


De motie kan voor kennisgeving naar de raad van 31 maart 2015.

13

min
Besluit

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.


Inspreker Dhr van der Bout geeft aan ideeën te hebben hoe nog beter om te gaan met het vraagstuk rondom de daklozenopvang. De commissie nodigt hem uit hierover stukken en cijfers te leveren, waarna ze daar binnen de commissie verder over kunnen spreken.


Vanuit het Leger des Heils sluiten aan: mw Blaak en dhr de Jong.


De commissie besluit dit stuk als afgehandeld te beschouwen.

14

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.

min
Besluit

De agendapunten 11 t/m 14 worden in gezamenlijkheid besproken.


Inspreker Dhr van der Bout geeft aan ideeën te hebben hoe nog beter om te gaan met het vraagstuk rondom de daklozenopvang. De commissie nodigt hem uit hierover stukken en cijfers te leveren, waarna ze daar binnen de commissie verder over kunnen spreken.


Vanuit het Leger des Heils sluiten aan: mw Blaak en dhr de Jong.


Dit stuk kan voor kennisgeving naar de raad van 31 maart 2015.

15

min
Besluit

Drie insprekers van Jubal - Hans Kloppert (voorzitter Jubal), John Franken (namens het instructieteam/staff) en Bram Hubregtse (ouder Jong Jubal lid en Jubal lid) De Wethouder geeft aan dat er deze maand nog een gesprek gevoerd wordt met Rijkswaterstaat over de locatie Krabbegors. Het onderbrengen van Jubal staat daarbij niet bovenaan de lijst, maar er zal zeker onderzocht worden wat er mogelijk is.


Dit stuk kan afgehandeld worden beschouwd.

16

min
Besluit

Geen vragen.

17

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / CML Lambrechts / J Mos
Commissiegriffier: S.V. Vooren