Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1405497
Aanvang-sluiting 17-03-2015 20:00 - 17-03-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 17 maart 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de commissieleden Portier, Reumers, de Smoker, Heijkoop, Tazelaar, Kruger, Staat, Pols, Stevens, Güler, Puik, Greve, Bronkhorst, Schalken (voorzitter) en de heer Merx (gespreksleider) en mevrouw van Hall (griffier). De heer Merx herinnert de commissieleden aan de raadscup waarvoor nog voetballers en supporters nodig zijn. En aan het bezoek van de Raad van Etten-Leur op 27 maart waarvoor een ontvangstdelegatie nodig is. Voor beide evenementen graag aanmelden bij de griffie. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

3

Bij dit agendapunt is tevens gelegenheid om vragen te stellen over het Voortgangsbericht Agenda voor de Stad (d.d. 10 maart 2015)

min
Besluit

De heer Portier verbaast zich over het feit dat het college forse tegenvallers meldt, zoals meest recent bij het Energiehuis, maar vervolgens wel nieuwe dingen initieert met bijbehorende budgetten en een projectleider, waar de raad niet bij wordt betrokken. In de krant van 9 maart las hij bijvoorbeeld over een experience center. Hij zou hier graag als commissie en raad over spreken. De vraag is niet van tevoren ingediend bij de griffie dus kan niet ter plekke door een collegelid worden beantwoord. Afgesproken wordt dat dit punt volgende week terug komt bij de agendavoorraad en dan wordt bekeken wanneer dit aan de orde kan komen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De heer Gunst van de Stichting Uitmuntend is de eerste inspreker. De stichting dient een maatschappelijk en gezamenlijk doel. Hij licht de werkwijze toe. Er isgroei gegenereerd, nieuwe huurders getrokken, exposities , concerten en beeldentuin. Nu moeten ze de Munt uit maar er staat genoeg leeg dus dit doel kan ook elders gerealiseerd worden. Hij hoopt op een nieuwe plek voor de stichting en de creatieve ondernemers en heeft ook al een aanvraag ingediend voor Doelesteyn. De commissieleden stellen een aantal verduidelijkende vragen over het contract, de afspraken en de communicatie. Vervolgens dankt de heer Merx de inspreker voor zijn bijdrage. 


De dames Moerland en Bernhart van de stichting DOOR zijn de tweede insprekers. Zij onderstrepen het belang van goede communicatie en dat gaat met gemeente ook vaak goed. Een positieve en constructieve sfeer en het bouwen aan de relatie en de vertrouwensband zijn kernwoorden die wij graag willen meegeven aan de commissie. Ook hen dankt de gespreksleider voor hun inbreng en komst naar de commissie.

5

min
Besluit

De heer Nederpelt spreekt in op dit agendapunt namens de Fietsersbond.  Hij wil vooral fietsdiefstal en verkeersveiligheid onder de aandacht brengen. Meer bekendheid geven aan de stallingen wordt hard aan gewerkt, net als het belang van goede sloten. Nietjes voldoen niet aan eigen richtlijn (en CROW), graag meer aandacht hiervoor. Verkeersveiligheid regionaal aangepakt, is goed. Uit onderzoek is gebleken dat er bijna 400 eenzijdige ongevallen zijn door onveilige verkeerssituaties. Ook hiervoor CROW richtlijnen. Hoe meer aandacht hiervoor is bij de gemeente, hoe beter. De gespreksleider dankt de heer Nederpelt voor zijn heldere betoog binnen de gestelde tijd.


De agendapunten 5, 6 en 7 worden volgens afspraak gezamenlijk besproken. Hierbij komt de veiligheidsbeleving, het percentage inwoners dat met bepaalde delicten te maken krijgt, radicalisering, de rol van ouders in de opvoeding en de aanpak van raddraaiers aan de orde. Ook spoorveiligheid, verkeersveiligheid, het nut van (flexibele) camera's, coffeeshops en wietplantages worden uitgebreid besproken. 


De burgemeester constateert dat het onderwerp integrale veiligheid steeds breder en manifester op agenda raad en samenleving. Raad is hiermee een goede representant van wat leeft onder bevolking. Veiligheidsregio ZHZ regio waar de meeste wegen, waterwegen, spoor en leidingen bijeen komen. ProRail aan tafel bij commissie (suggestie Reumers) vindt de burgemeester een goed idee. Hij heeft aan de heer Eringa mee gegeven dat hij graag een aantal dossiers met ProRail nu echt een stuk verder wil brengen. De goede inbreng van de heer Nederpelt zal hij overbrengen aan verkeerswethouder van der Linden. De uitwassen in het Lijnbaangebied vindt hij ontoelaatbaar. Aanpassen of verkassen is het credo voor een handvol lieden die niet gericht zijn op samenleven en het voor de buurt verpesten. Vervolgens meldt de burgemeester dat er een handreiking voor evenementen in de regio in voorbereiding is met beleidsregels en een uniform format. Tot slot staat hij stil bij de benchmark met andere 100.000+ gemeenten en het streefpercentage voor wat betreft criminaliteit. Cijfers inwoners die met criminaliteit te maken hebben liefst nul maar hij wil wel realistisch zijn. Hij begrijpt de behoefte van de commissie aan een benchmark met een aantal 100.000 + gemeenten die vergelijkbaar zijn met Dordrecht. Hoe scoren we dan? Wethouder Reynvaan vult aan dat het college graag tips ontvangt over concrete onveilige verkeerssituaties. Ook van de Fietsersbond. In de aanpak van overlast op het Vogelplein worden elementen uit de Task Force overlast gebruikt. Met verschillende partners wordt samen opgetrokken en ieder pakt hierin zijn rol. Zeven jongeren zijn bezocht in het kader van handhavingsmaatregelen n.a.v. de afgelopen jaarwisseling.  


De commissie is tevreden met de uitgebreide bespreking van deze onderwerpen. Het Integraal Veiligheidsprogramma gaat als hamerstuk naar de raad en brieven ter kennisname.

6

min
Besluit

De heer Nederpelt spreekt in op dit agendapunt namens de Fietsersbond.  Hij wil vooral fietsdiefstal en verkeersveiligheid onder de aandacht brengen. Meer bekendheid geven aan de stallingen wordt hard aan gewerkt, net als het belang van goede sloten. Nietjes voldoen niet aan eigen richtlijn (en CROW), graag meer aandacht hiervoor. Verkeersveiligheid regionaal aangepakt, is goed. Uit onderzoek is gebleken dat er bijna 400 eenzijdige ongevallen zijn door onveilige verkeerssituaties. Ook hiervoor CROW richtlijnen. Hoe meer aandacht hiervoor is bij de gemeente, hoe beter. De gespreksleider dankt de heer Nederpelt voor zijn heldere betoog binnen de gestelde tijd.


De agendapunten 5, 6 en 7 worden volgens afspraak gezamenlijk besproken. Hierbij komt de veiligheidsbeleving, het percentage inwoners dat met bepaalde delicten te maken krijgt, radicalisering, de rol van ouders in de opvoeding en de aanpak van raddraaiers aan de orde. Ook spoorveiligheid, verkeersveiligheid, het nut van (flexibele) camera's, coffeeshops en wietplantages worden uitgebreid besproken. 


De burgemeester constateert dat het onderwerp integrale veiligheid steeds breder en manifester op agenda raad en samenleving. Raad is hiermee een goede representant van wat leeft onder bevolking. Veiligheidsregio ZHZ regio waar de meeste wegen, waterwegen, spoor en leidingen bijeen komen. ProRail aan tafel bij commissie (suggestie Reumers) vindt de burgemeester een goed idee. Hij heeft aan de heer Eringa mee gegeven dat hij graag een aantal dossiers met ProRail nu echt een stuk verder wil brengen. De goede inbreng van de heer Nederpelt zal hij overbrengen aan verkeerswethouder van der Linden. De uitwassen in het Lijnbaangebied vindt hij ontoelaatbaar. Aanpassen of verkassen is het credo voor een handvol lieden die niet gericht zijn op samenleven en het voor de buurt verpesten. Vervolgens meldt de burgemeester dat er een handreiking voor evenementen in de regio in voorbereiding is met beleidsregels en een uniform format. Tot slot staat hij stil bij de benchmark met andere 100.000+ gemeenten en het streefpercentage voor wat betreft criminaliteit. Cijfers inwoners die met criminaliteit te maken hebben liefst nul maar hij wil wel realistisch zijn. Hij begrijpt de behoefte van de commissie aan een benchmark met een aantal 100.000 + gemeenten die vergelijkbaar zijn met Dordrecht. Hoe scoren we dan? Wethouder Reynvaan vult aan dat het college graag tips ontvangt over concrete onveilige verkeerssituaties. Ook van de Fietsersbond. In de aanpak van overlast op het Vogelplein worden elementen uit de Task Force overlast gebruikt. Met verschillende partners wordt samen opgetrokken en ieder pakt hierin zijn rol. Zeven jongeren zijn bezocht in het kader van handhavingsmaatregelen n.a.v. de afgelopen jaarwisseling.  


De commissie is tevreden met de uitgebreide bespreking van deze onderwerpen. Het Integraal Veiligheidsprogramma gaat als hamerstuk naar de raad en brieven ter kennisname.

7

Agendapunten 5 t/m 7 worden gezamenlijk behandeld.
Bij de behandeling van deze agendapunten zullen de teamchefs van de politie mevrouw Y. Halfwerk en de heer H. Verweij aanwezig zijn.

min
Besluit

De heer Nederpelt spreekt in op dit agendapunt namens de Fietsersbond.  Hij wil vooral fietsdiefstal en verkeersveiligheid onder de aandacht brengen. Meer bekendheid geven aan de stallingen wordt hard aan gewerkt, net als het belang van goede sloten. Nietjes voldoen niet aan eigen richtlijn (en CROW), graag meer aandacht hiervoor. Verkeersveiligheid regionaal aangepakt, is goed. Uit onderzoek is gebleken dat er bijna 400 eenzijdige ongevallen zijn door onveilige verkeerssituaties. Ook hiervoor CROW richtlijnen. Hoe meer aandacht hiervoor is bij de gemeente, hoe beter. De gespreksleider dankt de heer Nederpelt voor zijn heldere betoog binnen de gestelde tijd.


De agendapunten 5, 6 en 7 worden volgens afspraak gezamenlijk besproken. Hierbij komt de veiligheidsbeleving, het percentage inwoners dat met bepaalde delicten te maken krijgt, radicalisering, de rol van ouders in de opvoeding en de aanpak van raddraaiers aan de orde. Ook spoorveiligheid, verkeersveiligheid, het nut van (flexibele) camera's, coffeeshops en wietplantages worden uitgebreid besproken. 


De burgemeester constateert dat het onderwerp integrale veiligheid steeds breder en manifester op agenda raad en samenleving. Raad is hiermee een goede representant van wat leeft onder bevolking. Veiligheidsregio ZHZ regio waar de meeste wegen, waterwegen, spoor en leidingen bijeen komen. ProRail aan tafel bij commissie (suggestie Reumers) vindt de burgemeester een goed idee. Hij heeft aan de heer Eringa mee gegeven dat hij graag een aantal dossiers met ProRail nu echt een stuk verder wil brengen. De goede inbreng van de heer Nederpelt zal hij overbrengen aan verkeerswethouder van der Linden. De uitwassen in het Lijnbaangebied vindt hij ontoelaatbaar. Aanpassen of verkassen is het credo voor een handvol lieden die niet gericht zijn op samenleven en het voor de buurt verpesten. Vervolgens meldt de burgemeester dat er een handreiking voor evenementen in de regio in voorbereiding is met beleidsregels en een uniform format. Tot slot staat hij stil bij de benchmark met andere 100.000+ gemeenten en het streefpercentage voor wat betreft criminaliteit. Cijfers inwoners die met criminaliteit te maken hebben liefst nul maar hij wil wel realistisch zijn. Hij begrijpt de behoefte van de commissie aan een benchmark met een aantal 100.000 + gemeenten die vergelijkbaar zijn met Dordrecht. Hoe scoren we dan? Wethouder Reynvaan vult aan dat het college graag tips ontvangt over concrete onveilige verkeerssituaties. Ook van de Fietsersbond. In de aanpak van overlast op het Vogelplein worden elementen uit de Task Force overlast gebruikt. Met verschillende partners wordt samen opgetrokken en ieder pakt hierin zijn rol. Zeven jongeren zijn bezocht in het kader van handhavingsmaatregelen n.a.v. de afgelopen jaarwisseling.  


De commissie is tevreden met de uitgebreide bespreking van deze onderwerpen. Het Integraal Veiligheidsprogramma gaat als hamerstuk naar de raad en brieven ter kennisname.

8

De discussie kan zich richten op de (on)mogelijkheden van het instellen van vuurwerkvrije zones of andere alternatieven.

min
Besluit

De heer Boneschansker komt inspreken en vertoont een filmpje waarin de gevolgen van vuurwerk heel duidelijk worden. Dit betreft niet alleen het probleem van illegaal vuurwerk, maar ook misbruik van legaal vuurwerk door het in grote hoeveelheden tegelijk af te steken of te combineren met brandbare vloeistoffen. De impact hiervan in schade aan mensen en materiaal is gigantisch. De gespreksleider dankt de inspreker voor zijn duidelijke bijdrage.


De discussie richt zich op het al dan niet starten van een experiment met een vuurwerkvrije zone bij de komende jaarwisseling. 78 % van de binnenstadbewoners is voor dit experiment en ook de fracties GL, CDA, CU/SGP en D66 spreken zich hiervoor uit. BVD zal een keuze maken op basis van draagvlak en mogelijkheden voor handhaving. De VVD richt zich ook op betere handhaving en geen extra kosten voor een centraal vuurwerk (mevrouw Kruger geeft aan dat de besparing in vernielingen en zorgkosten kan worden benut voor dit gemeentelijke vuurwerk). De PvdA hecht erg aan het feit dat het initiatief van bewoners zelf moet komen en de SP is verdeeld maar in elk geval voorstander van handhaving van de afspraken over afsteektijden.


Dit onderwerp komt terug in de Middagraad van 31 maart a.s. waarbij ook de meest recente brief met ervaringen van andere gemeenten met vuurwerkvrije zones zal worden betrokken. De politieke vraag richt zich op het al dan niet starten met een experiment rond vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2015/2016.

9

De bespreekpunten zijn: om met elkaar van gedachten te wisselen, naar aanleiding van het programma levendige binnenstad en de actualiteit; hoe zit de raad erin en hoe zit het college erin.

min
Besluit

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadercyclus op een avond waarop wethouder Sleeking aanwezig kan zijn. De wethouder wordt gevraagd voor de commissiebehandeling in een brief de stand van zaken m.b.t. levendige binnenstad en leegstand te melden. Hierbij zal het convenant met de binnenstadpartners als bijlage worden toegevoegd.

10

De bespreking zal zich richten op welke belemmeringen  er zowel bestuurlijk als fysiek zijn als je dit programma gaat uitvoeren. Daarnaast zijn er destijds vragen gesteld over een brief van de watersportvereniging Wijnhaven van 17 maart 2014. De vraag is waar de antwoorden op de vragen blijven en kunnen die hierbij worden betrokken?

min
Besluit

De heer Barone spreekt in over dit onderwerp. Zijn inbreng zal hij ook nog mailen aan de commissie en de griffie. Rode loper over water uitgerold. In samenwerking zijn er echter nog veel meer initiatieven mogelijk. Zaken als het schip "Vertrouwen' en de "René Siegfried, tuintjes, jeugd en Leefwerf de Biesbosch komen aan de orde. Kloppend hart van culturele maritieme identiteit van regio Drechtsteden. Kortom een onderwerp waar met enthousiasme en gedrevenheid in geïnvesteerd moet worden. De gespreksleider dankt de heer Barone voor zijn gepassioneerde betoog.  


Mevrouw De Smoker vindt dit een boeiend onderwerp waarvoor in de bespreking voldoende tijd moet zijn. Zij wil dit onderwerp graag bespreken waarbij ze ook de brief van het college in antwoord op de watersportvereniging wijnhaven wil betrekken. Wat gaan we doen voor een half miljoen? Daarmee kan iedereen instemmen. Die twee stukken met de inbreng van de heer Barone gaat naar een volgende vergadering. De heer Barone geeft tot slot nog aan dat de 640.000 euro noodzakelijk is voor toekenning van de subsidie. Voor 28 april a.s. moet hier vanuit de gemeente duidelijkheid over komen. En hij zal half april een informatieavond organiseren waarvoor de commissieleden van harte zijn uitgenodigd. 

11

min
Besluit

Gelet op de tijd wordt van de rondvraag geen gebruik meer gemaakt.

12

min
Besluit

De gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter. De voorzitter dankt een ieder voor zijn actieve inbreng op deze avond vol diverse onderwerpen en sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / J Mos
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx