Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1405468
Aanvang-sluiting 10-03-2015 20:00 - 10-03-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 maart 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

- Toevoeging bespreekpunt 17 maart 2015 / presentatie transformatieplan
- Inspreker en brief fractie SP over Alternatief Doelesteyn
- Uitnodiging voor deelname aan Handelsmissie Circulair en Duurzaam Dordrecht

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De gespreksleider benadrukt dat aan de agenda van 17 maart het agendapunt ‘presentatie transformatieplannen in de Schil’ is toegevoegd (besloten agendapunt). Ter vergadering besluit de commissie om ook het onderwerp Doelesteyn nog toe te voegen aan de agenda van 17 maart. De insprekers zullen de gelegenheid krijgen om de plannen toe te lichten en de vraag van de SP komt vervolgens aan de orde. Wethouder Sleeking geeft aan dat wethouder Van der Linden voor die tijd nog aanvullende informatie zal toesturen over het verloop van de procedure. De commissie stemt in met de datum van 10 juni 2015 (12:00 – 18:00 uur) voor de Handelsmissie Circulair en Duurzaam. Dit is een uitnodiging voor een excursie georganiseerd door het Platform Duurzaamheid. Zeven mensen geven aan hierbij aanwezig te zullen zijn. Tot slot deelt mevrouw Reynvaan mee dat ze vandaag aanvullende informatie heeft toegestuurd over de tegels op het Scheffersplein. De fracties D66 en PvdA geven aandachtspunten mee voor het onderzoek dat de wethouder heeft aangekondigd.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigds vastgesteld.

3

min
Besluit

De fractie D66 vraagt aandacht voor wateroverlast in enkele Stadsparken. De fractie krijgt signalen dat er steeds meer water blijft staan. Wethouder Reynvaan geeft aan er op verschillende plekken maatregelen zijn getroffen. Mochten de maatregelen geen effect hebben, dan zal ze voor de raad inzichtelijk maken wat nodig is om het waterniveau in de parken op het gewenste niveau te krijgen. Vervolgens stelt de fractie D66 aanvullende vragen over de sloop van Doelesteyn, en dan met name over de procedure van de sloop van het omgaan met het bestemmingsplan. Wethouder geeft aan dat het binnen de huidige regelgeving mogelijk is om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan, zonder dat het formeel gewijzigd hoeft te worden. Dit kan voor twee keer een periode van vijf jaar. Over de procedure sloop zal wethouder Van der Linden reageren voor dinsdag 17 maart 2015. De fractie BVD stelt vragen over de botsing in Tilburg vorige week van twee treinen waarvan een goederentrein met zeer gevaarlijke stoffen. Verzocht wordt om papier aan te leveren hoeveel en wat voor soort goederenvervoer per spoor door onze woonkernen rijden tijdens de werkzaamheden aan de Betuwe Route de komende jaren en wat de situatie is na het voltooien van de aansluiting van de Betuwelijn in Duitsland. De wethouder geeft aan dit zal gaan om toegestane aantallen en controle achteraf, maar dat het college niet per dag weet wat er over het spoor zal rijden. De fractie GroenLinks vraagt aandacht voor de schadelijke gevolgen van ballonnen tijdens evenementen en vraagt het college om hier met de komende festiviteiten (o.a. Koningsdag) terughoudend mee om te gaan. Wethouder Reynvaan zegt toe dit door te spelen naar haar collega en naar het organiserende comité.  De fractie PvdA vraagt naar het moment waarop de evaluatie komt van het parkeren op straat tijdens koopzondagen. Wethouder Reynvaan geeft aan dat is toegezegd dat deze evaluatie komt nadat er in het eerste kwartaal ervaringen zijn opgedaan. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

De bespreking richt zich op de wijze waarop de gemeente omgaat met dit type initiatieven, de relatie met 'right to challenge' en reden voor de keuze voor deze wijk.

min
Besluit

De commissie is in ruime meerderheid positief over dit type initiatieven. Het verdient waardering dat bewoners verantwoordelijkheid nemen in hun wijk en het is prettig dat het een plekje heeft gekregen in overeenkomst tussen BTL, BST en WvW. De commissie is benieuwd of deze pilot in 2016 een vervolg gaat krijgen als het participatiebestek is ingevoerd. Aandacht wordt gevraagd om enerzijds meerjarige afspraken aan te gaan, zodat de participatie ook echt de tijd krijgt om serieus vorm te krijgen. Tegelijkertijd zal maatwerk en flexibiliteit nodig zijn, omdat ieder initiatief weer anders is. De commissie roept op om zorgvuldig met dit initiatief om te gaan, omdat een goed voorbeeld wellicht goed doet volgen in dit geval. De commissie neemt de beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan.

5

Wethouder Sleeking geeft een presentatie over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het plein en de openbare ruimte in Stadswerven -Zuid.

min
Besluit

De heer Breedveld, landschapsarchitect, geeft een toelichting op de voorliggende ontwerpen. Het schets een beeld van de verwijzingen naar het verleden die het ontwerp bevat en spreekt verwachtingen uit over het toekomstige gebruik. Ook is er aandacht voor de relatie met het water en voor de diverse vervoersstromen. Aansluitend heeft de commissie enkele toelichtende vragen voor de wethouder. Met name de betrokkenheid van de omwonenden en jongeren uit de wijk bij de totstandkoming van het plan, de toekomstige beheerskosten, de verkeerstromen, de verplaatsing van een hangplek en de verfraaiing van de parkeergarage komen aan bod. Ten aanzien van het experience centre zegt wethouder Sleeking toe hier op een later moment met de commissie over te willen praten. Het is een particulier initiatief dat zich nu nog in de oriëntatiefase bevindt. Zodra het concreter is komt er een startdocument naar de raad om er van gedachten over te kunnen wisselen. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief op 31 maart 2015 voor kennisgeving te agenderen.

6

De bespreking zal onder andere gaan over wijze waarop de projectontwikkelaar de visie voor het gebied met potentiele kopers heeft gedeeld.

min
Besluit

De heren Smittenaar en Van ’t Hof, beide bewoners van de Joop den Uylstraat spreken in. Ze lichten toe waarom ze ontevreden zijn met de gang van zaken en voor welke mogelijke overlast ze vrees hebben. Voor een deel heeft dit te maken met het proces (communicatie, afstemming, interactie), voor een ander deel gaat dit om veranderingen van de woonomgeving (uitzicht, overlast, waarde van de woning), waar ze geen weet van hadden toen ze de woning kochten. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen. Aansluitend roepen ze wethouder Sleeking op om, mocht de verplaatsing van de Vrije Tuinder daadwerkelijk doorgaan, zorgvuldig om te gaan met de (belangen van de) omwonenden. De wethouder geeft aan ook gebaat te zijn bij een goede verstandhouding en hier vanzelfsprekend op in te zetten. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het mogelijk prematuur is, omdat er nog geen concrete bouwplan zijn voor de huidige plek van de Vrije Tuinder. De commissie adviseert de beantwoordingsbrief op 31 maart 2015 voor kennisgeving te agenderen.

7

min
Besluit

Geen rondvraag.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering. Na afloop van de vergadering staat de commissie stil bij de evaluatie van de externe gespreksleiders

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad