Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1405134
Aanvang-sluiting 10-02-2015 20:00 - 10-02-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 10 februari 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

 


De voorzitter opent de vergadering en draagt de gespreksleiding over aan de heer Merx. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Stevens, Kruger en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Bronkhorst, Portier, De Looze, Staat, Reumers, Tazelaar, Engelberts, Heijkoop, Merkuur en Merx (gespreksleider).


De burgemeester verzoekt of het stuk over de Essenhof (RIS 1433430) zo snel mogelijk geagendeerd mag worden. De reden is dat het anders niet meegenomen kan worden met de kadernota. De commissie kent dit stuk nog niet maar gaat akkoord om op 10 maart a.s. te agenderen. De heer Reumers vraagt aan de burgemeester wat de politieke vraag dan zal zijn. De burgemeester geeft aan dat de vraag kan zijn "Wilt u doorgaan met de Essenhof of niet?"


De voorzitter deelt mee dat de Startnotitie Vastgoedbedrijf eind maart klaar zal zijn en dat het dan in april voor commissiebehandeling geagendeerd kan worden.


De voorzitter vraagt of iemand in kan gaan op de uitnodiging van De Munt op 18 februari. Vanwege de regionale bijeenkomst over DGJ op dezelfde avond wordt dit moeilijk. Het voorstel is dat de vertegenwoordiger van de Munt zelf de raadsfracties benadert en uitnodigt. Daarnaast kan hij op 10 of 17 maart komen inspreken zodat de commissie dit mee kan nemen in de overwegingen voor de discussie in april over het vastgoedbedrijf als de startnotitie wordt besproken.


De voorzitter vraagt wie naar de radenuitwisseling op 6 maart gaat. Mevrouw Kruger en dhr. Bronkhorst hadden zich al opgegeven en dhr Staat geeft zich ook nog op.


Mevrouw De Smoker wil het onderwerp 'leegstand' o.a. n.a.v. het krantenartikel van de PvdA over de binnenstad bespreken. De bespreekpunten zijn: om met elkaar van gedachten te wisselen, naar aanleiding van het programma levendige binnenstad en de actualiteit; hoe zit iedereen erin en hoe zit het college erin.

2

min
Besluit

 


Met dank aan de commissiegriffiers worden de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

 


10 maart 2015: DGJ (samen met de commissie Sociaal) en voortgang subsidiewerkgroep van de concept agenda blijven staan. De Essenhof (1433430) wordt op verzoek van het college toegevoegd waarbij de politieke vraag zal zijn "Wilt u doorgaan met de Essenhof of niet?".


17 maart 2015: Regionaal rapport Noordoevers wordt van de conceptagenda afgevoerd omdat het lokale RKC rapport nog niet af is. De RIB over vuurwerkoverlast blijft staan. Verder wordt aan de agenda toegevoegd: inspreker dhr. Gunst van de Munt, Integraal Veiligheidsplan (1424694) waarbij de politie ook uitgenodigd wordt, stand van zaken levendige binnenstad/leegstand, RIB over verlevendigen binnenstad vanaf het water (1424707) waarbij de politieke vraag zal gaan over welke belemmeringen zijn er zowel bestuurlijk als fysiek als je dit programma gaat uitvoeren. Daarnaast zijn er destijds vragen gesteld over een brief van de watersportvereniging Wijnhaven van 17 maart 2014. Waar blijven de antwoorden op de vragen en kunnen we die hierbij betrekken?


24 maart 2015: de concept-agenda voor de adviescommissie van 24 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit

 


De conceptbrief is inmiddels per e-mail door de verschillende fracties aangescherpt. Er blijven nog twee verschillende slot alinea's over. De commissie besluit in meerderheid dat de eerste slot alinea blijft staan en dit betekent dat de tweede slotalinea wordt geschrapt. De brief zal worden verstuurd.

6

Het komende jaar wordt er een aantal sessies georganiseerd waar u nader kennis kunt maken met onze verbonden partijen. Op deze avond worden de vertegenwoordigers van Eneco en BNG uitgenodigd. Deze vertegenwoordigers zullen net als op 15 oktober en 3 december een nadere toelichting geven op een aantal thema's (financiën, belangrijke actuele opgaven, belangrijke actuele risico's en bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities).

20.30 uur Eneco
Marc van der Linden, Raad van Bestuur
Olga Kolenburg, vennootschapssecretaris
Nelise van Helden, adviseur Bestuurlijke Zaken

21.15 uur BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
Pauline Bieringa, directeur Public Finance
Lonneke de Waal, senior accountmanager Publieke Sector

min
Besluit

Eneco en BNG hebben een presentatie gegeven en hebben allebei de commissie uitgenodigd om een keer bij hen langs te gaan. Er zal bekeken worden wanneer dit mogelijk is.

7

U wordt gevraagd in te stemmen met agendering van een volgende sessie 'Verbonden Partijen' op dinsdag 21 april 2015, en vervolgens aan te geven wie u daarvoor wenst uit te nodigen.

min
Besluit

 


De commissie besluit voor de thema avond op 21 april 2015 de volgende organisaties uit te nodigen: Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland-Zuid (RAV)

8

min
Besluit

 


Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

 


De gespreksleider geeft het woord aan de voorzitter, die de vergadering sluit.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Plv. voorzitter: PJ Heijkoop
Gespreksleider: MPPM Merx
Commissiegriffier: FM Lagerveld