Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1405102
Aanvang-sluiting 20-01-2015 20:00 - 20-01-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 januari 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

De Commissiegriffier,

M. van Hall

1

- Agenda voor de Stad

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. Aanwezig zijn de dames Catsburg (voorzitter), Sönmezer, Nijhof, Wemmers, Stolk, Blokland, Van Bekhoven, Koene, Edenburg, Mous en Van Hall (waarnemend commissiegriffier) en de heren Kelholt (gespreksleider), Boersma, Van Verk, Schuiten, Hofman, Van Antwerpen, Blokland, Rovers, Meijer en Staat. Wethouder Van der Linden is aanwezig voor agendapunt 3. Een afmelding is ontvangen van de heer Husen.  


De gespreksleider meldt nogmaals dat de locatie voor de vergadering van 10 februari a.s. basisschool De Regenboog is. Vervolgens geeft hij aan dat vanmiddag is nagezonden de voortgangsrapportage voor Agenda voor de Stad.  


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De punten 4, 5 en 6 worden voor kennisgeving aangenomen en afgevoerd van de agenda. Deze cijfers zijn op dit moment niet meer actueel. Afgesproken wordt het volgende:


- in het eerste kwartaal komt een Raadsinformatiebrief over de samenhang tussen participatie, WMO en Jeugd. In de bespreking van deze brief wordt meegenomen de uitkomst van het onderzoek van de EUR naar de cijfers Kinderen in tel. De wethouder zal een duiding geven bij de specifieke cijfers voor Dordrecht en in dezelfde periode worden de cijfers Kinderen in tel 2015 verwacht. Deze stukken worden in gezamenlijkheid voor het zomerreces van 2015 geagendeerd.


- op voorstel van mevrouw Nijhof besluit de commissie op een later moment nog eens te praten over de Verordening Jeugdhulp Dordrecht en de nadere beleidsregels zoals door het college vastgesteld.

2

min
Besluit

Mevrouw Van Bekhoven wil van wethouder Sleeking de volgende zaken weten n.a.v. het artikel in AD/De Dordtenaar van 9 januari jl. m.b.t. de aanslag in Parijs. Hierin gaf de wethouder aan dat een cartoon van Charlie Hebdo onderdeel uit moet maken van de collectie van het nieuwe Stripmuseum in Dordrecht.


- is dit een uitspraak namens het college of op persoonlijke titel?


- het Stripmuseum zit toch nog in de onderzoeksfase of is de komst al definitief?


- heeft het college de bevoegdheid om mee te beslissen over de collectie van een museum in Dordrecht?


- wat is de mening van het college over cartoons die groepen mensen in de samenleving beledigen en het tentoonstellen hiervan? Past dat bij het signaal dat we samen hebben uitgedragen bij de herdenking op 8 januari?  


Afgesproken wordt dat de wethouder deze vragen mondeling zal beantwoorden bij het agendapunt 'Vragen aan het college' op 27 januari a.s.  


Mevrouw Stolk wil van het college weten aangaande de DGJ: het Veiligheidshuis wordt om niet beschikbaar gesteld. Nu blijkt dat er ook twee procesregisseurs door Dordrecht worden betaald.


- waarom?


- wordt dit doorbelast aan de andere gemeenten?


- uit welk budget wordt het onderzoek van Oudkerk betaald?  


In overleg met wethouder Van der Linden wordt afgesproken dat deze vragen voor 4 februari schriftelijk worden beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De bespreking richt zich voornamelijk op de inhoudelijke stand van zaken nu jeugdhulp per 1 januari 2015 in de nieuwe context is gestart. In de marge zal ook worden gesproken over de gevolgen van het preventief toezicht voor jeugdzorg (AMHK en serviceorganisatie) en de verkregen machtiging.

min
Besluit

De commissie voert een stevige discussie met de portefeuillehouder over de uitvoering van de jeugdhulp. In het bijzonder de (financiële) risico's baren de commissie veel zorgen. Daarnaast komt ook


- de communicatie tussen huisartsen en de teams aan de orde,


- de 600.000 euro voor het AMHK, de dekking hiervoor in de tweede helft van 2015 en de tekorten die dit weer met zich mee brengt op andere plaatsen,


- de verbinding met het jongerenwerk en de overweging of deze bezuiniging niet dient te worden terug gedraaid in het kader van inzet op preventie en


- de achterstand in het in kaart brengen van de 2.500 PGB-houders in ZHZ.


De wethouder zegt toe dat hij op korte termijn (een maand vond hij wat kort maar zeker gericht op een bespreking voor de zomer) komt met een visie op het handelingskader ten aanzien van de risico's die zich zouden kunnen voordoen: hoe hoog moet het tekort oplopen voor je handelt en wat gaan we dan doen?


De wethouder herhaalt zijn toezegging dat de raad maandelijkse rapportages ontvangt over de instroom en de stand van zaken, mede naar aanleiding van geluiden dat sommige teams al overbelast zijn.


De wethouder meldt de stand van zaken m.b.t. PGB's en komt in samenwerking met zijn collega's met een stuk over armoedebeleid en dan in het bijzonder de verschillende problematieken die in één gezin kunnen spelen waaronder ook schuldenproblematiek/schuldsanering en de invloed op de jeugdhulpverlening in zo'n gezin.

min
Toezegging(en)
Toezegger: H van der Linden
Datum gepland: 30-06-2015
Datum gereed:
De wethouder zegt toe dat hij op korte termijn (een maand vond hij wat kort maar zeker gericht op een bespreking voor de zomer) komt met een visie op het handelingskader ten aanzien van de risico's die zich zouden kunnen voordoen: hoe hoog moet het tekort oplopen voor je handelt en wat gaan we dan doen? De wethouder herhaalt zijn toezegging dat de raad maandelijkse rapportages ontvangt over de instroom en de stand van zaken, mede naar aanleiding van geluiden dat sommige teams al overbelast zijn. De wethouder meldt de stand van zaken m.b.t. PGB's en komt in samenwerking met zijn collega's met een stuk over armoedebeleid en dan in het bijzonder de verschillende problematieken die in één gezin kunnen spelen waaronder ook schuldenproblematiek/schuldsanering en de invloed op de jeugdhulpverlening in zo'n gezin.

4

min
Besluit

De commissie besluit de nieuwe cijfers af te wachten en deze met de uitkomsten van het onderzoek van de EUR te bespreken.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op dit moment voor kennisgeving aan te nemen en in de toekomst op basis van actuele informatie opnieuw stil te staan bij armoedebeleid.

6

De agendapunten 4, 5 en 6 worden in gezamenlijkheid besproken. De bespreking richt zich op extra beleid dat op deze beleidsterreinen al dan niet door het college wordt ingezet. Vervolgens is het aan de commissie om aan te geven of zij deze inzet van het college als voldoende beschouwen gelet op de problematiek die in deze stukken aan de orde komt.

min
Besluit

De commissie besluit dit verzoek op dit moment voor kennisgeving aan te nemen en op een later moment stil te staan bij actuele gegevens over sociaal beleid en armoedeproblematiek.

7

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Portefeuillehouder: H van der Linden / E van de Burgt
Commissiegriffier: M. van Hall