Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402929
Aanvang-sluiting 15-12-2015 14:00 - 15-12-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 15 december 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De fracties van CU/SGP en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in (respectievelijk M1 agendapunt 48 en M2 agendapunt 49). De fractie van het CDA kondigt aan zo mogelijk - in afwachting van het antwoord van de wethouder - met een motie vreemd aan de orde van de dag te zullen komen. NB: deze motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend en als M13 agendapunt 50 aan de agenda toegevoegd. De raadsinformatiebrief over aanpak leegstand Binnenstad (agendapunt 47) wordt als ter kennisname stuk behandeld en is daarmee als bespreekstuk van de agenda gehaald. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissie vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

4

min
Besluit

De heer P.M. Puik wordt benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

5

6

7

min
Besluit

De heer Van der Wende wordt herbenoemd.

8

min
Besluit

De heer Hamburg wordt benoemd.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

19

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

25

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af. Ook de fractie BVD legt een stemverklaring af. De fracties PvdA, D66, VSP GroenLinks en SP stemmen in met de stemverklaring van CU/SGP.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

40

min
Besluit

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld.
Er zijn 2 amendementen ingediend, waarbij A 1a en A 2 zijn aangenomen, A 1 is ingetrokken.


Er zijn 6 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M 5, M 5a
Verworpen worden: M 3, M 6, M 7,
Aangenomen: M 4

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Nieuwe Initiatieven
Status: Ingetrokken
Indieners: Van mening zijnde dat - De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in 2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame (wind)energieprojecten. - Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen, Besluit toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende: 3. Toekomstige nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden
A1 Amendement Nieuwe Initiatieven.pdf
Titel: A1a Amendement Nieuwe Initiatieven
Status: Aangenomen
Indieners: Van mening zijnde dat - De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in 2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame (wind)energieprojecten. - Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen, Besluit toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende: 3. toekomstige nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden, voor zover daar ruimte geboden wordt binnen de structuurvisie en de MER.
A1a Amendemnet Nieuwe Initiatieven.pdf
Titel: A2 Amendement Ontwerpplan milieueffectrapportage Windpark en ontwerpstructuurvisie Windenergie
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: het voorstel op pagina 41 onder visie per deelgebied aan te vullen achter ... risicocontouren op eigen terrein te houden..... uitgezonderd de situatie waarbij de eigenaar van het nevengelegen terrein met deze overschrijding instemt. Dergelijke aanpassing ook aan te brengen op andere pagina's van het voorstel wat betreft de grensoverschrijding door de riscocontour En met deze wijziging de onderhavige structuurvisie aan te passen.
A2 Amendement Windpark Windenergie.pdf
min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Van Politiek akkoord naar Tussenbalans
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt de fracties Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD: De tekst in het Politiek Akkoord 2014-2018 op pagina 10 onder 2.4: “op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid en komt er de mogelijkheid voor het plaatsen van vier windmolens op Dordtse Kil IV. Ook hier biedt de gemeente kansen om particulier initiatief mogelijk te maken." Bij de voorgenomen Tussenbalans (verschijnt halverwege 2016) te actualiseren naar: “op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid. Wij staan voor een schoner en energie-onafhankelijker eiland van Dordrecht. Windenergie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij streven om de afspraken met de Provincie Zuid Holland zo snel mogelijk in 2016 na te komen en wij zorgen voor een planning waarmee realisatie uiterlijk 2020 is bereikt”.
M03 Motie Van Politiek Akkoord naar Tussenbalans.pdf
Titel: M4 Motie Megawatt
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Het aantal windmolens op het Eiland van Dordrecht af te stemmen op de afspraak om minimaal 10 tot 20 megawatt windenergie te realiseren op ons eiland; • Over de genoemde locaties in de Structuurvisie en MER in gesprek te gaan met bedrijven, initiatiefnemers en betrokkenen over de mogelijkheden van windenergie op hun terreinen en hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.
M04 Motie Megawatt.pdf
Titel: M5 Motie Groene Leges
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Naar het voorbeeld van Enschede de leges voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en duurzame projecten - op basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van 50.000 euro.
M05 Motie Groene Leges.pdf
Titel: M5a Motie Groene Leges
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Onderzoek te doen naar het voorbeeld van Enschede om de leges voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en duurzame projecten - op basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van 50.000 euro.
M05a Motie Groene Leges.pdf
Titel: M6 Motie Twee vliegen in één klap
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt als haar mening uit: • dat het mogelijk moet zijn windmolens te plaatsen op Krabbepolder ook als dit betekent dat daardoor vestiging van alleen nieuwe bedrijven met een hoge risicocontour wordt bemoeilijkt. en vraagt het college: • bij de uitvoering van de structuurvisie windenergie in deze geest, zoals in de mening verwoord, te handelen.
M06 Motie Twee vliegen in een klap.pdf
Titel: M7 Motie Laat de wind maar waaien
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: en vraagt het college • deze studie ter hand te nemen en in uiterlijk tweede kwartaal van 2016de loop van 2016 met een rapportage hierover naar de raad te komen.
M07 Motie Laat de Wind maar waaien.pdf

41

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie 'Duurzaam Kil 4' (M8) is verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M8 Motie Duurzaam Kil4
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - De vastgestelde ambitie herkenbaarder terug te laten komen in het Bestemmingsplan van Kil IV; - Alle ruimte uit de structuurvisie en de MER te benutten.
M08 Motie Duurzaam Kil 4.pdf

42

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: SP).

43

min
Besluit

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement A3 is aangenomen. Motie 9 is unaniem aangenomen en motie 10 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Geef de ontwikkeling meer vrijheid
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: Het stedenbouwkundigkader parklint Wielwijk op twee punten aan te passen: - De bepaling over het type dak van de bebouwing langs de Tromptuinen vervalt en wordt daarmee vrij. - De goothoogte op de zelfbouwkavels wordt vastgesteld op maximaal 6 meter.
A3 Amendement Geef de ontwikkeling meer vrijheid.pdf
min
Motie(s)
Titel: M09 Motie Flora & Fauna
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De verhuizing van De Vrije Tuinder en de Bijenvereniging goed te laten verlopen en te faciliteren, waarbij de kwaliteit van de verhuizing en inrichting van de nieuwe locatie voorop staat, en daarover in goed overleg met de verenigingen afspraken te maken; • De datum in het huurcontract niet leidend te laten zijn, maar de tijdsplanning van de verhuizing van de verenigingen gericht op een zo'n groot mogelijk behoud van de flora en fauna.
M09 Motie Flora en Fauna.pdf
Titel: M10 Motie Wonen in Wielwijk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Om prestatieafspraken te maken, zoals beschreven in de nieuwe Woningwet, met de woningcorporaties over de verdeling van terug te bouwen woningen over de sociale sector en de huursector, en over de verdeling van huurwoningen over de verschillende prijsklassen. Uitgangspunt moet hierbij zijn dat de huidige inwoners van Wielwijk die dat willen terug moeten kunnen naar een voor hun betaalbare woning.
M10 Motie Wonen in Wielwijk.pdf

44

min
Besluit

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement 4 is aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement Coöperatie Parkeerservice U.A.
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit het ontwerp besluit te wijzigen in: 1. Als wens ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om toe te treden tot de Coöperatie ParkeerService U.A. dat de gemeenteraad na de bespreking van de toegezegde businesscase een definitief go/no go moment vaststelt.
A4 Amendement Coop. Parkeerservice UA.pdf

45

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Motie 11 is aangenomen en motie 12 is ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M11 Motie ToBe
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het College van B&W om: 1. te bewerkstelligen dat zoveel als mogelijk van de activiteiten na 1 januari 2016 door kunnen gaan;
M11 Motie ToBe.pdf
Titel: M12 Motie Energiehuis
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College van B&W om: 1. Te onderzoeken onder welke voorwaarden de gehele huisvestingslast van het Energiehuis ten laste kan worden gebracht van de begroting 2. In het onderzoek de mogelijke negatieve gevolgen te betrekken en hier een oplossing voor aan te geven
M12 Motie Energiehuis.pdf

46

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: CU/SGP en VSP).

47

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van D66 legt een stemverklaring af. 

48

min
Besluit

Door de fractie ChristenUnie/SGP is de motie vreemd aan de orde van de dag Huisvesting Vluchtelingen ingediend. De motie is met stemmen 32 voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag Huisvesting vluchtelingen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: verzoekt het college om: 1. alles te doen wat in haar vermogen ligt om het vervoer van vluchtelingen van locatie naar locatie te voorkomen en de vluchtelingen rust te bieden; 2. zich in te spannen om asielzoekers die in noodopvang verblijven ook te behouden in onze regio en bij eventuele plaatsing in een AZC alles in het werk te stellen deze mensen te laten plaatsen in het AZC ’s-Gravendeel of zo nabij mogelijk; 3. te onderzoeken of het mogelijk is, die asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen te huisvesten in onze regio en daartoe contact op te nemen met het COA en de IND. Bij voorkeur dient de huisvesting geregeld te worden in de gemeente waar de statushouders hun netwerk hebben opgebouwd (via verenigingen, kerken, moskeeën en personen); 4. contact te leggen met partijen die hier een rol in kunnen spelen; 5. contact te leggen met andere gemeenten en de veiligheidsregio om dit verder vorm te geven;
M01 Motie Huisvesting vluchtelingen.pdf

49

min
Besluit

Door de fractie PvdA is een motie vreemd aan de orde van de dag over Schoonmakers gemeentelijke gebouwen ingediend. De motie is met 6 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie vreemd aan de orde van de dag over schoonmakers gemeentegebouwen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Vraagt het college: • Om de geldende regels van de schoonmaak cao te volgen en de huidige schoonmakers in dienst te nemen, bij vertrek van deze schoonmakers hun taken te laten overnemen door werknemers van Drechtwerk.
M02 Motie Schoonmaakbedrijf.pdf

50

min
Besluit

Door de fracties CDA, GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en VSP is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over Compliment aan Mantelzorgers. De motie is met 24 stemmen voor en 12  stemmen tegen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M13 Motie vreemd aan de orde van de dag
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - alle bij de gemeente bekend zijnde en/of geregistreerde mantelzorgers in 2015 een compliment te geven in de vorm van cadeaubonnen van de lokale middenstand ter waarde van 200 euro; - om op het moment dat de voor mantelzorgers bestemde gelden terugvloeien in de algemene middelen, deze in 2016 vanuit het rekening resultaat opnieuw beschikbaar te stellen voor de bekostiging van mantelzorgondersteuning, als de besteding niet meer voor 31 december 2015 kan plaatsvinden op basis van eerdere besluitvorming of geleverde prestaties.
M13 Motie Compliment aan Mantelzorgers.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 10 december 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.