Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402912
Aanvang-sluiting 10-11-2015 14:00 - 10-11-2015 17:30

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 november 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De fractie van BVD dient een initiatiefvoorstel 'Open de deuren' in. Dit voorstel gaat voor nieuwe behandeladviezen naar commissie Bestuur en Middelen (agendadeel). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van 29 september en van de hamerraad en commissies van 13 oktober 2015 vast.

Stukken ter bespreking

3

Voor de behandeling van de Begroting 2016 zie bijgevoegd schema.

De agendapunten 11 t/m 16 (Hamerstukken) en 25, 27, 28 en 31 (Stukken ter Kennisname) worden bij deze bespreking betrokken.

min
Besluit

Er zijn 8 amendementen ingediend, waarbij nummer A 7 unaniem is aangenomen met een stemverklaring van fractie D66 (respectievelijk agendapunt 16); amendement nummers A 5, A 6A zijn verworpen; amendement nummers A 1, A 2, A 3, A 5 en A 6 zijn ingetrokken.


De begroting 2016 is geamendeerd en vervolgens aangenomen (tegen: fractie SP). De fracties D66, CU/SGP, SP, PvdA en BVD leggen een stemverklaring af.

Er zijn 55 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M 3, M 8, M 12, M 14, M 16, M 16A, M 17, M 18, M 19, M 20, M 21, M 25, M 29, M 30, M 30A, M 32, M 34, M 37, M 38, M 39, M 40, M 41, M 42, M 42A, M 43, M 44, M 45 en M 46.


Verworpen worden: M 1, M 4, M 10 (stemverklaring BVD), M 15 (stemverklaring BVD), M 21, M 22, M 24, M 26, M 27, M 39A en M 45A.


Aangenomen: M 2, M 5, M 6, M 7, M 8A, M 9, M 11, M 13, M 23, M 28, M 31 (stemverklaring BVD), M 32A (stemverklaring BVD), M 33 (stemverklaring VSP), M 35, M 36 en M 47.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Bezoekersvergunningen
Status: Ingetrokken
Indieners: De tarieven van de bezoekersvergunningen alleen met de inflatiecorrectie te verhogen. Deze verlaging te verrekenen met een verhoging van de tarieven Naheffing en verhoging tarieven straatparkeren en dienovereenkomstig dit in de stukken te wijzigen
A 1 Amendement Bezoekersvergunningen.pdf
Titel: A2 Amendement Parkeertarieven
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Om vast te houden aan de eerder vastgestelde systematiek en het totale avondtarief tussen 18 en 3 uur in de parkeergarages Spuihaven, Veemarkt en Riedijkshaven gelijk te houden met het uurtarief overdag van genoemde garages. • Deze verlagingen te verrekenen met de verhoging van de tarieven Naheffing en verhoging tarieven straatparkeren, en dienovereenkomstig dit in de stukken te wijzigen.
A 2 Amendement Parkeertarieven.pdf
Titel: A3 Amendement OZB en Heffingen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: 1. de tarieven voor de ozb, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing als volgt vast te stellen: ozb eigenaar woning: 0.2758 ozb eigenaar zakelijk onroerend goed: 0.5364 ozb gebruiker zakelijk onroerend goed: 0.2847 afvalstoffenheffing woning: 0,00 euro rioolrecht woning: 0,00 euro 2. De opbrengsten van ozb en heffingen als volgt te begroten (bedragen maal 1000 euro): ozb eigenaar woning: 23.544 ozb eigenaar zakelijk onroerend goed: 15.811 ozb gebruiker zakelijk onroerend goed: 7.153 afvalstoffenheffing woning: 0 rioolrecht woning: 0 rioolrecht eigenaren zakelijk onroerend goed: 1.300 3. Alle tabellen en teksten die betrekking hebben op ozb en heffingen in de begroting overeenkomstig aan te passen. 4. Na aanvaarding van dit amendement bij de vaststelling van de tarieven voor de ozb en heffingen hiermee rekening te houden.
A 3 Amendement OZB en Heffingen.pdf
Titel: A4 Amendement Bezoekersvergunningen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De tarieven van de Bezoekersvergunningen alleen met de inflatiecorrectie te verhogen en dienovereenkomstig in de stukken aan te passen; • De hierdoor ontstane verlaging van inkomsten te verrekenen via EPV.
A 4 Amendement Bezoekersvergunningen.pdf
Titel: A5 Amendement Uurtarief = Avondtarief
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Om vast te houden aan de eerder vastgestelde systematiek en het totale avondtarief tussen 18.00 en 3.00 uur in de parkeergarages Spuihaven, Veemarkt en Riedijkshaven gelijk te houden met het uurtarief overdag van 3 genoemde garages. • Deze verlagingen te bekostigen via de EPV, en dienovereenkomstig dit in de stukken te wijzigen.
A 5 Amendement Uurtarief is Avondtarief.pdf
Titel: A6 Amendement OZB en Heffingen - Beperkt
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • De tarieven voor de ozb van eigenaren van woningen, van onroerend goed en gebruikers van onroerend goed zodanig aan te passen, dat de totale opbrengsten van heffingen en ozb gelijk blijven aan het bedrag dat daar nu voor begroot is, te weten 72.166 * 1000 euro voor alle heffingen en ozb samen.
A 6 Amendement OZB en Heffingen beperkt.pdf
Titel: A6A Amendement OZB en Heffingen - Beperkt
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • De tarieven voor de ozb van eigenaren van woningen, van onroerend goed en gebruikers van onroerend goed zodanig aan te passen, dat de totale opbrengsten van voornoemde heffingen en ozb gelijk blijven aan het bedrag dat daar nu voor begroot is.
A 6a Amendement OZB en Heffingen Beperkt.pdf
Titel: A7 Amendement Verhoging Parkeervergunningen geparkeerd
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de bijgevoegde pdf voor de tekst van het amendement
A7 Amendement Verhoging parkeervergunningen geparkeerd.pdf
min
Motie(s)
Titel: M01 Motie Zuid én Copernicus; Busje komt zo!
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Eventuele gesprekken met NS/Prorail over de toekomst van Station Zuid of een ander Sprinterstation op de route Dordrecht - Breda pas te voeren op het moment dat de intercitykwaliteit Dordrecht - Breda structureel is geregeld en dot dat moment, - In de voorbereiding op de nieuwe concessie Openbaar vervoer ervan uit te gaan dat Station Zuid wordt opgeheven en dat de treinreizigers met Snelbussen uit Sterrenburg naar Station Dordrecht Centraal worden gebracht.
M 01 Motie Zuid en Copernicus.pdf
Titel: M02 Motie Aangepaste Kruispunt N3
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: De nieuwe situatie zo snel mogelijk, in samenwerking met de fietsersbond en de politie, naar een acceptabel veiligheidsniveau aan te passen.
M 02 Motie Aangepast Kruispunt N3.pdf
Titel: M03 Motie Tijd voor een tussenbalans!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Bij de reeds toegezegde Tussenbalans hier specifiek de raad te informeren.
M 03 Motie Tijd voor een tussenbalans.pdf
Titel: M04 Motie Energieneutraal bouwen; BENG!
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Om vanaf 2016 in de doelstelling bij het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen op te nemen dat nieuwbouwwoningen en nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal moeten worden opgeleverd.
M 04 Motie Energieneutraal bouwen.pdf
Titel: M05 Motie Marsroute 2050!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Bij de jaarrekening 2015, bij het bespreken van de grote projecten, het voorgestelde format projectblad "Duurzaamheid", inclusief de Routekaart met de raad te bespreken.
M 05 Motie Marsroute 2050.pdf
Titel: M06 Motie Doorstroming Statushouders!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - In te brengen bij de stuurgroep of en in hoeverre de verruimde regels kunnen bijdragen aan het invullen van de taakstelling en welke mogelijkheden er zijn. - de bevindingen terug te koppelen aan de raad middels een raadsinformatiebrief.
M 06 Motie Doorstroming statushouders.pdf
Titel: M07 Motie Hoger beroepsonderwijs Ontwikkelkansen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Mede naar aanleiding van eerdergenoemde motie de raad te rapporteren over het vervolg van de tien aanbevelingen uit de inventarisatie Ontwikkelkansen - En tevens inzichtelijk te maken hoe de procesregie ingevuld is door het college
M 07 Motie Hoger beroepsonderwijs Ontwikkelkansen.pdf
Titel: M08 Motie Sturen op Transformatie in de zorg
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Voldoende ruimte te bieden om maatwerk ook echt in praktijk te kunnen brengen en dus de beheersing niet te zoeken in (te) strikte procedureafspraken, - De gemeenteraad niet zozeer te willen informeren op het niveau van de uitkomsten (het wat) in het bijzonder: a. Wordt de zorg door de klanten als voldoende toegankelijk en samenhangend ervaren (1 loketgedachte), b. Lukt het de professionals voldoende om maatwerk te bieden, c. Hiermee samenhangend, krijgen mensen die geen/beperkt zorg uit het eigen netwerk krijgen ook voldoende zorg en verloopt de (eventuele) overdracht van zorgtaken goed? - En verder om, daar waar zorgverleners tegen de keus aan lopen tussen "knijpen op de zorg" of overschrijding van het budget", dit reeds als politieke keuze aan de Raad voor te leggen.
M 08 Motie Sturen op Transformatie in de zorg.pdf
Titel: M08A Transformatie in de zorg
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: Algemeen: Voldoende ruimte te bieden om zorg op maat ook echt in praktijk te kunnen brengen. Zorg op maat in de zin van "de beste oplossing", zowel in zorg als in beheersing van het totale zorgbudget. Hiertoe procedureafspraken door te lichten en afspraken/(eigen) voorschriften die dit onnodig belemmeren aan te passen of af te schaffen, Als 'tegenprestatie' van zorgverleners te vragen duidelijk te zijn in hoe zij tot hun keuzes komen. Naar de Raad: De gemeenteraad niet zozeer te willen informeren op het niveau van de interne organisatie (hethoe) maar vooral op het niveau van de uitkomsten (het wat) in het bijzonder: a. Wordt de zorg door de klanten als voldoende toegankelijk en samenhangend ervaren (1-loketgedachte), b. Is de zorg voldoende effectief/zijn klanten tevreden over de aangeboden zorg. c. Lukt het de professionals voldoende om zorg op maat te bieden (krijgen bijvoorbeeld mensen die geen/beperkt zorg uit het eigen netwerk krijgen ook nog voldoende zorg) d. Waar/bij welke zorgaanbieders dreigt het budget voor het einde van het jaar uitgeput te raken. De situatie onder (d) bij een of meerdere van de gecontracteerde aanbieders is altijd aanleiding om de Raad hierover en over de mogelijke consequenties hiervan te informeren tezamen met een voorstel hoe daar mee om te gaan.
M 08a Motie Transformatie in de zorg.pdf
Titel: M09 Motie Inspraak 2.0
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Na te gaan of de inspraakverordening qua definities voldoende aansluit op nieuwere vormen van participatie - De raad over de uitkomsten een raadsinformatiebrief of indien nodig een raadsvoorstel voor te leggen
M 09 Motie Inspraak 2.0.pdf
Titel: M10 Motie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om aan genoemde gedachte nog in deze raadsperiode een duidelijke invulling te geven. - Daartoe nu in het bijzonder de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot het organiseren in 2017 van een groot sportevenement met een brede variëteit aan geprogrammeerde sporten en met deelname van verenigingen en bewoners van alle Drechtsteden, kortom om te komen tot de organisatie van 'Drechtspelen'
M 09 Motie Inspraak 2.0.pdf
Titel: M11 Motie Aanpakken Zwerfafval
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: - binnen het bestaande budget voor het opruimen van zwerfafval meer middelen vrij te maken voor maatregelen die gericht zijn op het beïnvloeden van gedrag naar het voorbeeld van de aanpak op de Provincialeweg; - Met deze aanpak te beginnen in de binnenstad; - Dit in gezamenlijkheid uit te werken uitwerken met deze enthousiaste initiatiefnemers; - Hier ook actief de Dordtse Doorpakkers bij te betrekken
M 11 Motie Aanpakken zwerfafval.pdf
Titel: M12 Motie Stadsexpress Museumroute
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: • Actief op zoek te gaan naar partijen bij die mogelijkheden zien om te komen tot een particulier initiatief voor een Stadsexpress Museum Route gekoppeld aan een E-Wheels initiatief voor de binnenstad; • Deze partijen te ondersteunen in een verkenning in deze; • De opbrengst van deze verkenning voor April 2016 aan de Raad terug te koppelen.
M 12 Motie Stadsexpress Museumroute.pdf
Titel: M13 Motie Sociaal Wijkteam in de wijk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Uiterlijk 1 februari 2016 voorstellen te doen om de wijkteams evenredig te spreiden over Dordrecht en zonodig spreekuren te organiseren, daarbij een koppeling te maken met de Jeugdteams. Daarnaast ook na te denken over de zichtbaarheid en bekendheid van de sociale teams, bijvoorbeeld door maandelijks aandacht te geven op de gemeentepagina in Dordt Centraal.
M 13 Motie Sociaal wijkteam in de wijk.pdf
Titel: M14 Motie Toeristenbelasting
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: - De mogelijkheden in beeld te brengen van het instellen van een Toeristenbelasting en wat deze Dordrecht kan opbrengen
M 14 Motie Toeristenbelasting.pdf
Titel: M15 Motie Fleurig Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Om op grasvelden en in parken (plekken waar het mogelijk) is fruitbomen te planten • Initiatieven van bewoners om ergens een fruitboom te planten met open armen te ontvangen
M 15 Motie Fleurig Dordrecht.pdf
Titel: M16 Motie Aanspreekpunt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Een deskundig en publieksvriendelijk Aanspreekpunt te organiseren waar organisaties en stadsinitiatieven terecht kunnen met al hun vragen.
M 16a Motie Aanspreekpunt.pdf
Titel: M16a Motie Aanspreekpunt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie bijgevoegde pdf voor de tekst van de motie
M 16a Motie Aanspreekpunt.pdf
Titel: M17 Motie Duidelijkheid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie bijgevoegde pdf voor de tekst van de motie
M 17 Motie Duidelijkheid.pdf
Titel: M18 Motie Rapportage over belangrijke maatschappelijke partners
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: - om, naast de verbonden partijen, ook op structurele basis via de P&C-cyclus te rapporteren over de prestaties van de belangrijkste maatschappelijke partners; - voor die tijd de raad in een notitie mee te nemen langs welk afwegingskader de keuze gemaakt wordt over welke partijen wel en niet wordt gerapporteerd.
M 18 Motie Rapportage belangrijke maatschappelijke partners.pdf
Titel: M19 Motie Inrichting lokaal openbaar vervoer
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - de raad nog dit jaar middels een startnotitie te informeren over de voorgestane route tot aan de fase van aanbesteding, waar binnen het proces van onderzoek, terugkoppeling en visievorming zowel de rol van gebruikers als die van de raad duidelijk inhoudelijk en in het tijdsverloop wordt weergegeven.
M 19 Motie Inrichting lokaal openbaar vervoer.pdf
Titel: M20 Motie Stilstaan bij nabestaan
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: bij de aanbesteding een bushalte bij de begraafplaats ESSEN HOF te eisen; - bij de aanbesteding ook aan de orde te stellen dat de begraafplaatsen aan de Reeweg en Zuidendijk eveneens met openbaar vervoer bereikbaar dienen te zijn.
M 20 Motie Stilstaan bij nabestaan.pdf
Titel: M21 Motie Opvang Tienermoeders en hun kind
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: draagt het college op om: - Zorg te dragen voor voldoende adequate moeder- en kinderopvang voor de doelgroep tienermoeders en hun kinderen, waarbij het uitgangspunt is dat moeder en kind samen blijven; Daartoe op regionaal niveau de portefeuillehouder Jeugd en de Serviceorganisatie Jeugd op te roepen om de cap van 10.000 euro te verruimen voor nieuwe aanbieders, die in een nog niet vervulde maatschappelijke behoefte voorzien.
M 21 Motie Opvang Tienermoeders en hun kind.pdf
Titel: M22 Motie Huisvesting sociale sector
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Per direct te stoppen met het in gang en/of doorzetten van sloopplannen en de mogelijkheden tot ombouwen tot goedkope appartementen eerst te inventariseren; • Sloopvergunningen alleen af te geven voor gebouwen waarvan na inventarisatie verbouwing dan wel renovatie onhaalbaar blijkt; • Onverwijld maatregelen te nemen om het pakket aan woningen in de sociale sector te brengen op niet het gewenste, maar het noodzakelijke niveau. • Direct met de woningstichtingen in overleg te treden om het door sloop ontstane tekort terug te draaien met het realiseren van 600 woningen in de sociale sector per jaar, voor de komende vijf jaar.
M 22 Motie Huisvesting Sociale sector.pdf
Titel: M23 Motie Laat de Tour in Frankrijk starten
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: • Geen medewerking te verlenen aan het initiatief voor een Tourstart in Dordrecht; • Geen ambtelijke ondersteuning aan dit initiatief te verlenen; • Geen gelden voor dit idee ter beschikking te stellen; • De organisatoren uit de droom te helpen dat wij als gemeentelijke organisatie aan een Tourstart mee gaan werken.
M 23 Motie Laat de Tour in Frankrijk starten.pdf
Titel: M24 Motie Urgentieverklaring
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Het tarief voor de voorrangsverklaring op 0,00 te zetten en de tarievenlijst bij de legesverordening overeenkomstig aan te passen.
M 24 Motie Urgentieverklaring.pdf
Titel: M25 Motie Bezoekerspas
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • De tariefverhoging voor de bezoekersvergunning terug te trekken en het tarief op 17,05 euro per set kaarten te handhaven.
M 25 Motie Bezoekerspas.pdf
Titel: M26 Motie Gehandicaptenparkeren
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Het parkeren voor houders van een gehandicaptenkaart gratis te maken,
M 26 Motie Gehandicaptenparkeren.pdf
Titel: M27 Motie minimumloon
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Jongeren die werken voor de gemeente minimumloon in plaats van jeugdloon te betalen en de financiële gevolgen hiervan in de begroting 2016 te verwerken door het aanbieden van een begrotingswijziging aan de raad.
M 27 Motie Minimumloon.pdf
Titel: M28 Motie Zonne-energie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook zonnepanelen te leggen op andere gemeentelijke gebouwen en hiervoor subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland onder de subsidieregeling 2016 (Stimulering Duurzame Energie 2016)
M 28 Motie Zonne-energie.pdf
Titel: M29 Motie Verder beperken geluidsoverlast
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: • Draagt het college op onderzoek te doen naar aanvullende mogelijkheden om hinder van geluid door industrie/haven tegen te gaan. • De raad hierover in het voorjaar van 2016 te rapporteren en daarbij voorstellen tot vermindering van de geluidsbelasting te doen. en gaat over tot de orde van de dag.
M 29 Motie Verder beperken geluidsoverlast.pdf
Titel: M30 Motie Aanpak vechtscheidingen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: Voor 01-07-2016 te komen met: • informatie over de maatschappelijke gevolgen van echtscheidingen en relatiebreuken waar kinderen bij betrokken zijn in de gemeente Dordrecht; • een samenhangende aanpak met betrekking tot (preventie van) vechtscheidingen
M 30 Motie Aanpak vechtscheidingen.pdf
Titel: M30A Motie Aanpak vechtscheidingen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: • Voor 01-07-2016 te komen met: o informatie over de maatschappelijke gevolgen van echtscheidingen en relatiebreuken waar kinderen bij betrokken zijn in de gemeente Dordrecht; o een samenhangende aanpak met betrekking tot (preventie van) vechtscheidingen • De Serviceorganisatie / GR / Veilig Thuis te attenderen op het belang van een samenhangende aanpak van vechtscheidingen in regionaal verband.
M 30a Motie Aanpak Vechtscheidingen.pdf
Titel: M31 Motie Eenzaamheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: draagt het college op om: - Te komen met een integrale aanpak ter vermindering van eenzaamheid onder ouderen in Dordrecht; - Hierbij de mogelijkheid te onderzoeken naar een jaarlijks huisbezoek aan de groep 75+ die bij navraag aangeven hier behoefte aan te hebben;
M 31 Motie Eenzaamheid.pdf
Titel: M32 Motie Het tij keren
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: • Met Stichting de Wielborgh, de woningcorporaties (Trivire en Woonbron) en het Spectrum in gesprek te gaan; • En te onderzoeken hoe de huidige ruimten behouden kunnen blijven voor bovengenoemde activiteiten ten behoeve van de huidige en toekomstige bewoners van de vier Wielen en andere ouderen in de wijk.
M 32 Motie Het tij keren.pdf
Titel: M32a Motie Het tij keren
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: • Met de Stichting voor de ouderenzorg, de woningcorporaties en het Spectrum in gesprek te gaan; • En te onderzoeken hoe de huidige ruimten behouden kunnen blijven voor bovengenoemde activiteiten ten behoeve van de huidige en toekomstige ouderen in de wijk.
M 32a Motie het tij keren.pdf
Titel: M33 Motie OMC
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Er maximaal naar te streven dat OMC in 2016 is verplaatst naar een andere locatie met vergelijkbare faciliteiten aan hetgeen ze nu hebben; • OMC te faciliteren in dit proces.
M 33 Motie OMC.pdf
Titel: M34 Motie EPV niet vol-parkeren
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: verzoekt het college: - Bovenstaande overwegingen mee te nemen bij het voorstel voor een gewijzigde set spelregels voor de epv, welk voorstel eind dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd; - in dit voorstel ook een verlaging van het weerstandsniveau epv naar 2,5mln euro te verwerken.
M 34 Motie EPV niet vol-parkeren.pdf
Titel: M35 Motie Sport in Dordrecht geborgd
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Bij de behandeling van de nota 'garantstellingen en leningen' in een schriftelijke toelichting aan te geven welke wijzigingen er nodig zijn in het beleid om de Stichting waarborgfonds Sport ook in Dordrecht in te kunnen zetten; Daarbij ook concrete keuzemogelijkheden voor te leggen in een raadsvoorstel om inzet van Stichting waarborgfonds Sport mogelijk te maken
M 35 Motie Sport in Dordrecht geborgd.pdf
Titel: M36 Motie Gedeelde verantwoordelijkheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: ■ De gemeenteraad nog deze maand via een Raadsinformatiebrief volledig inzicht te geven in de integrale kosten van de noodopvang en inzet van de ambtelijke uren daaromtrent in de gehele veiligheidsregio en specifiek voor Dordrecht; ■ inzichtelijk te maken welke kosten naast ambtelijke inzet van Dordrecht tot nu toe ten laste zijn gekomen van de gemeentelijke middelen; • om via de voorzitter van de veiligheidsregio bij het COA een ruimere vergoeding te bepleiten voor de door de gemeenten geboden noodopvang waaronder Dordrecht; • Om tevens aan te geven hoe de ambtelijke inzet beperkt kan worden en/of andere kostenbesparingen kunnen worden doorgevoerd om de kosten van de opvang naar beneden te brengen.
M 36 Motie Gedeelde verantwoordelijkheid.pdf
Titel: M37 Motie Duidelijke Taal
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • De software "Klinkende taal" aan te schaffen die de schrijvers van ambtelijke documenten in staat stelt begrijpelijk, leesbaar en eenvoudig taalgebruik aan de burger te bieden; • De financiën hiervoor te vinden in het Programma Dienstverlening doelstelling 2 *Duidelijke Taal.
M 37 Motie Duidelijke taal.pdf
Titel: M38 Motie Stimulering E-Wheels bij Transferia
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College; • In het kader van Right to Challenge het E-Wheels project uit te breiden naar de binnenstad en de transferia. • Te bewerkstelligen dat dit initiatief ook in de binnenstad/transferia versneld kan worden uitgewerkt, door dit initiatief te stimuleren en te faciliteren bij het wegnemen van de onbekendheid t.a.v. de benodigde regelgeving ; • Tevens te onderzoeken of dit initiatief ondersteund kan worden vanuit de SDD ter bevordering van de werkgelegenheid, voor mensen met afstand tot de Arbeidsmarkt. De middelen te vinden bij Programma Bestuur en Samenwerking, Doelstelling 2 in het kader van Right to Challenge.
M 38 Motie Stimulering E-wheels bij Transferia.pdf
Titel: M39 Motie van de burger: Groene Schoolpleinen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Het belang van een groene schoolomgeving (schoolplein, gevel, dak) vanaf heden actief uit te dragen en scholen te ondersteunen die van hun plein een Groen Schoolplein willen maken, door o.a. het Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dienst Stadsbeheer Afdeling Openbare Ruimte daarin een rol te geven en te laten bijdragen daar waar kan; • En te onderzoeken of een kleine financiële bijdrage van de gemeente aan scholen die een Groen Schoolplein willen maken mogelijk is.
M 39 Motie van de burger Groene Schoolpleinen.pdf
Titel: M39A Motie Groene Schoolpleinen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Het belang van een groene schoolomgeving (schoolplein, gevel, dak) vanaf heden actief uit te dragen en scholen te stimuleren en te ondersteunen om van hun plein een Groen Schoolplein te maken, • Het Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dienst Stadsbeheer Afdeling Openbare Ruimte daarin een informatieve rol te geven en te laten bijdragen daar waar het kan.
M 39a Motie Groene Schoolpleinen.pdf
Titel: M40 Motie van de burger: Informeel onderwijs
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Het informeel onderwijs naast en in samenwerking met het formeel onderwijs te verbinden in beleidsnotities. • Informeel onderwijs initiatieven te faciliteren om meer met elkaar te (kunnen) gaan samenwerken. • Mogelijkheden te onderzoeken om informeel onderwijs initiatieven te steunen bij het verwerven van voldoende middelen (zowel middelen in natura als in euro's) en bij het zorgdragen voor continuïteit en kwaliteit.
M 40 Motie van de burger Informeel onderwijs.pdf
Titel: M41 Motie Race tegen de klok
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: • Om alles op alles te zetten om deze doelstellingen te behalen; • Voor de periode tot 2020 een notie voor te leggen aan de raad hoe het college de 20% denkt te gaan bereiken.
M 41 Motie Race tegen de klok.pdf
Titel: M42 Motie 'Tegel eruit Plant erin'
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • Opdracht te geven aan Het Duurzaamheid Centrum te onderzoeken op welke wijze de bewoners geënthousiasmeerd kunnen worden om hun tuin en of daken te vergroenen, • Op welke wijze een actie "Tegel eruit Plant erin" in Dordrecht, inclusief workshops stadstuinieren, georganiseerd, gefaciliteerd en gestart kunnen gaan worden. • De middelen hiervoor te vinden in het Programma "Milieu en Duurzaamheid" doelstelling 6 'duurzaam denken en handelen'.
M 42 Motie Tegel eruit Plant erin.pdf
Titel: M42A
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • Opdracht te geven aan Het Duurzaamheid Centrum te onderzoeken op welke wijze de bewoners geënthousiasmeerd kunnen worden om hun tuin en of daken te vergroenen, • Op welke wijze een actie "Tegel eruit Plant erin" in Dordrecht, inclusief workshops stadstuinieren, georganiseerd, gefaciliteerd en gestart kunnen gaan worden. • De middelen hiervoor te vinden in het Programma "Milieu en Duurzaamheid" doelstelling 6 'duurzaam denken en handelen'.
M 42a Motie Tegel eruit Plant erin.pdf
Titel: M43 Motie van de burger: voor een vlucht tot ontspanning
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: • Private initiatieven door particulieren en bedrijven, gericht op het bieden van ontspanning aan asielzoekers, te steunen d.m.v: • Hulp bij de communicatie over een evenement naar de asielzoekers; • Ter beschikking stellen van communicatiemiddelen op het stadskantoor; • Zelf initiatieven ter zake van ontspanning voor asielzoekers te ontplooien, en uit te laten voeren door private partijen; • Een bijdrage van 500 euro per evenement beschikbaar te stellen.
M 43 Motie van de burger Voor een vlucht tot ontspanning.pdf
Titel: M44 Motie van de burger: Zwerfafval is goud waard!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: • Te starten met een pilot om een vergoeding voor verenigingen of particulieren beschikbaar te stellen, die bereid zijn dit afval periodiek uit de openbare ruimte te verwijderen, in het bijzonder ook de bermen van wegen waar veel scholieren langs komen; • Een deel van de subsidie van het afvalfonds hiervoor in te zetten en gaat over tot de orde van de dag.
M 44 Motie van de burger Zwerfafval is goud waard.pdf
Titel: M45 Motie Afmaken waar je aan begonnen bent
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • In de laatste maand van het jaar de opname studio zodanig te herstellen dat hij in gebruik kan worden genomen; • In het eerste kwartaal van 2016, of eerder wanneer mogelijk, de oefenruimtes te herstellen, zodat in een nieuw boekjaar bands de ruimten kunnen huren en inkomsten gegenereerd kunnen worden.
M 45 Motie Afmaken waar je aan begonnen bent.pdf
Titel: M45A Motie Afmaken waar je aan begonnen bent
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • Om voor het einde van het jaar met een plan te komen om op zo kort mogelijke termijn (en uiterlijk 31 januari 2016) de opnamestudio en/of oefenruimtes geschikt te hebben voor verhuur en hoe dit betaald gaat worden.
M 45a Motie Afmaken waar je aan begonnen bent.pdf
Titel: M46 Motie Dordt Fietst Veilig Verder ook in Dubbeldam
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Met een oplossingsgerichte notitie te komen, incl. tijdsplanning, om de fiets- en verkeersveiligheid voortvarend aan te pakken in Dubbeldam; • Verkeersoplossingen die reeds op papier staan bij de notitie te betrekken, te actualiseren en te verwerken; • De fiets- en verkeersveiligheid in Dubbeldam op te nemen in het Programma "Versterken positie Fietsers" in de uitvoering "Dordt Fietst Verder"; • Tevens mee te nemen in de notitie of de straten bij scholen dusdanig ingericht kunnen worden dat de Auto te gast is; • De financiën hiervoor te vinden in het Programma Verkeer en Vervoer "Dordt Fietst verder".
M 46 Motie Dordt fietst Veilig verder Ook in Dubbeldam.pdf
Titel: M47 Motie Laat je tanden zien
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zo snel als mogelijk met de beste vertegenwoordiging vanuit de Drechtsteden/Zuidvleugel een gesprek te voeren met de nieuwe Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe groot de verontwaardiging over de voorgenomen besluiten van de NS is en waarbij (nogmaals) het belang voor het behoud van de Intercity Dordrecht - Breda naar voren wordt gebracht. De raad van Dordrecht en de Drechtsteden zo snel als mogelijk over de uitkomst van dit gesprek te informeren.
M 47 Motie Laat je tanden zien.pdf
Titel: M48 Motie OMC
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Ter ondersteuning van de verplaatsing naar de nieuwe locatie aan OMC middelen ter beschikking te stellen - te denken valt aan een bedrag van max. 50.000 euro - zodat de nieuwe plannen professioneel kunnen worden opgesteld en doorgerekend. • Dit bedrag ter beschikking te stellen uit de reguliere Sportbudgetten.
M 48 Motie OMC.pdf

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

Dhr. J.B.M. Onderwater wordt unaniem benoemd.

6

7

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens unaniem aangenomen. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 7 Amendement Verhoging parkeervergunningen geparkeerd
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de bijgevoegde pdf voor de tekst van het amendement
A7 Amendement Verhoging parkeervergunningen geparkeerd.pdf

17

Stukken ter kennisname

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 29 oktober 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.