Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402897
Aanvang-sluiting 29-09-2015 14:00 - 29-09-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 september 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van en van de commissies vast, met uitzondering van de notulen van de raadsvergadering van 1 juli 2015. Op verzoek van raadslid Van Antwerpen zal een onduidelijkheid nader worden onderzocht en zo mogelijk worden verhelderd.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De nieuwe griffier wordt beëdigd.

4

min
Besluit

De geloofsbrieven worden in orde bevonden.

5

min
Besluit

De heer Stam wordt benoemd tot raadslid.

6

min
Besluit

De heer Husen wordt benoemd tot commissielid.

7

min
Besluit

De heer Roggekamp wordt benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

8

9

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

24

De fracties PvdA en CU/SGP zullen respectievelijk een motie en een amendement indienen die als vertrekpunt van de bespreking zullen dienen.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Schotelantennes
Status: Verworpen
Indieners: Zie voor de tekst amendement het pdf.
A 01 Amendement Schotelantennes.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Pietluttigheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • In 2017 de werkwijze en aanpak van de nieuwe Welstandsnota en de Welstandscommissie goed te evalueren, en dan bij uitstek op de aspecten: afschaffen pietluttigheden, de welstandsvrije gebieden en het fors versterken van de bewonersparticipatie bij de kwaliteit van de leefomgeving, en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad ter bespreking.
M 01 Motie Pietluttigheden.pdf

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

De agendapunten 25 t/m 28 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M 02 Motie Opvang Asielzoekers
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: - Te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is dat, in samenwerking met het COA, geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers - In contact te treden met de andere Colleges in de Drechtsteden teneinde de mogelijkheden in dit gebied te vergroten.
M 02 Motie Opvang Asielzoekers.pdf
Titel: M 03 Motie huisvesten van statushouders
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: - Per direct de achterstand in te huisvesten statushouders in te lopen. - Hiervoor in contact te treden met de woningcorporaties ten aanzien van de mogelijkheden voor huisvesting en aan de raad terug te koppelen wat de stand van zaken is. - In contact te treden met de andere Colleges in de Drechtsteden teneinde de mogelijkheden in dit gebied te vergroten. - Te bezien of er de mogelijkheid is om meer statushouders op te nemen dan de afgesproken quota in tijdelijke huisvesting.
M 03 Motie Huisvesten van statushouders.pdf

29

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M 04 Motie Evenredig gedragen herstel ToBe
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Bestuurlijk in overleg te treden met uittredende gemeenten over de voorwaarden van uittreding voor zover die financieel effect op de gemeente Dordrecht kunnen hebben, of onevenredig grote risico's bij de gemeente Dordrecht legt; Er voor zorg te dragen dat gemeenten die uit willen treden direct afrekenen en dit zodanig doen dat dit voor de gemeenten die het herstelplan ToBe steunen geen kostenverhogend effect heeft; Het Dordtse financiële belang voorop te stellen door nauw toezicht te houden op de uitvoering van het reorganisatieplan door de directie van ToBe, zodat de kosten voor Dordrecht niet hoger zullen uitvallen dan de voorgeschotelde 1,88 mln euro
M 04 Motie Evenredig gedragen herstel ToBe.pdf
Titel: M 05 Motie Publieke Gerechtigheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de gemeenteraad te verzoeken een commissie samen te stellen die de kaders opstelt voor de uitvoering van een raadsonderzoek met betrekking tot het functioneren van het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting ToBe in de periode 2010-2015,(én daarbij met name in gesprek te gaan met de toezichthouders die meerdere jaren actief zijn geweest in het toezichthoudende orgaan
M 05 Motie Publieke Gerechtigheid.pdf
Titel: M 06 Motie Prijs-Kwaliteitsverhouding Dordtse Cultuureducatie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op • Nader te onderzoeken hoe de uitgaven en financieringswijze van gemeente Dordrecht voor cultuureducatie en de prestaties op dit terrein zich verhouden tot andere, vergelijkbare (centrum)gemeenten; • De gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 via een Raadsinformatiebrief te informeren.
M 06 Motie Prijs-kwaliteitsverhouding Dordtse Cultuureducatie.pdf

30

De agendapunten 29 en 30 worden gezamenlijk besproken.

De politieke vraag: Kan de raad instemmen met scenario drie (geeft de oplossing voldoende vertrouwen)? En wat is het politieke oordeel betreffende de gang van zaken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

De fractie D66 zal van tevoren een motie verspreiden die als vertrekpunt van de bespreking zal dienen.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M 07 Motie Steengoed, Keigoed!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om in het 4e kwartaal 2015: - Met een aanvullende raadsinformatiebrief te komen waarin concrete maatregelen worden aangegeven waarmee toekomstige "sof met steentjes" wordt voorkomen. - Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de toezichthoudende rol van de gemeente is of voor welke bestekvorm vanaf 1 januari 2016 wordt gekozen. - Met een aanvullend kredietvoorstel naar de raad te komen voor de 8% overschrijding van de herstelwerkzaamheden.
M 07 Motie Steengoed, Keigoed!.pdf

32

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 september 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.