Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402883
Aanvang-sluiting 30-06-2015 14:00 - 30-06-2015 18:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 30 juni 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De gemeenteraad stelt de notulen van de commissies van 26 mei en 10 juni 2015 ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De gemeentraad wijst aan als voorzitters van de adviescommissies tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen:  


Commissie Bestuur en Middelen: Mevrouw N. de Smoker-van Andel - De heer P.J. Heijkoop - De heer H.J. Tazelaar  


Commissie Fysieke Leefomgeving: De heer J.D. Veldman - De heer A. Karapinar - Mevrouw C.M. Jager  


Commissie Sociale Leefomgeving: Mevrouw I. Koene - Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij - De heer C.A. van Verk

4

min
Besluit

 


De gemeenteraad besluit de heer L.E. Schurink voor de resterende duur van de raadsperiode te benoemen tot lid van de Adviescommissie.


 

5

min
Besluit

De gemeenteraad besluit:
- de heer J.S. Kerseboom te herbenoemen tot voorzitter en lid van de rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar;
- mevrouw K. Meijer te herbenoemen tot lid van de rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar;
- de heer C.E.J.M. Cransveld te herbenoemen tot lid van de rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar. 

6

min
Besluit

De raad verleent de griffier -onder dankzegging voor de aan de raad bewezen diensten- eervol ontslag.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en Beter Voor Dordt leggen een stemverklaring af.

18

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

24

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

25

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

37

min
Besluit

De raad stemt met 23 stemmen voor (fracties BVD, CU/SGP, CDA en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties D66, VSP, PvdA, GroenLinks en de SP) in met het geamendeerde voorstel.
De fractie D66 legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A 01 Amendement Open Bestuursstijl
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A 01 Amendement Open Bestuurstijl.pdf
Titel: A 02 Amendement Kleine Subsidies
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: De Kadernota 2016 het onderdeel subsidies aan te passen en het raadsvoorstel aan te passen; "Voor het besparingsvoorstel Kleine subsidies zetten we in op een fundamenteel andere aanpak van onze subsidiesystematiek. We werken toe naar een fonds, met een meer flexibele inrichting, waarbij een nieuw beleidskader nieuwe kaders geeft aan de besteding van de middelen voor kleine subsidies De inwoner van Dordrecht staat voorop. We maken er veel werk van te weten wat er gaande is in de stad en in de wijken. We geven ruimte aan initiatieven. De kern van ons handelen is op basis van gelijkwaardigheid en vanuit een positieve houding luisteren naar nieuwe en vernieuwende ideeën. Durven loslaten als overheid maakt daar onderdeel van uit. Voor het opstellen van een nieuw beleidskader is een evaluatie noodzakelijk. Het nieuwe beleidskader zal met luisteren naar de inwoners, de verenigingen en de stad worden opgesteld en door de raad worden vastgesteld. Tot dat moment gelden de huidige subsidieregels en budget".
A 02 Amendement Kleine Subsidies.pdf
Titel: A 03 Amendement Openbare Ruimte
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: De Agenda voor de Stad voor het Domein Openbare Ruimte op pagina 20 aan te passen: 2. Waardengericht beheren: Bij het beheer van de openbare ruimte overgaan van technisch naar waardengericht beheren (assetmanagement). Daarbij staan de functie, het gebruik (de gebruiker) en het beheersen van risico's centraal. Aan te vullen met: "De schaarse onderhoudsmiddelen worden daar ingezet waar de risico's op basis van de risicoanalyse behorend bij de wegennota 2014 - 2019 ingezet waarbij stoepen, fietspaden en wegen voorrang hebben op andere wegtypes. Het onderhoudsprogramma voor de komende jaren wordt hier op aangepast en dit beleid wordt met de inwoners en de stad gecommuniceerd.
A 03 Amendement Openbare Ruimte.pdf
Titel: A 04 Amendement Het wordt mooier als u meedoet
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A 04 Amendement Het wordt mooier als u meedoet.pdf
Titel: A 05 Amendement Parkeren
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: Dat de in 2013 aangenomen motie uitgevoerd moet worden en dat daarmee 50% van de opbrengst voorstellen genoemd bij het onderdeel Parkeren als bestemmingsreserve voor het wegwerken van achterstallig wegenonderhoud wordt opgenomen-en met deze wijziging het raadsvoorstel Kadernota en Agenda voor de Stad aan te passen.
A 05 Amendement Parkeren.pdf
Titel: A 06 Amendement Cultuur
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: Het genoemde voorstel 2 op pagina 23 te vervangen door: Inmiddels is het onderzoeksrapport met de aanbevelingen van Berenschot met in de commissie Sociale Leefomgeving besproken. Het college neemt alle aanbevelingen uit dit rapport over. De raad heeft hierover nog geen standpunt bepaald. Het college zal de raad meenemen in alle ontwikkelingen en waar mogelijk en nodig de raad vooraf kaders laten meegeven. Na uitwerking van scenario's en uitwerken van het door de raad gewenste nieuwe organisatiemodel voor het Energiehuis zullen de financiële gevolgen inzichtelijk zijn. en met deze wijziging het raadsvoorstel Kadernota en Agenda voor de Stad aan te passen.
A 06 Amendement Cultuur.pdf
Titel: A 07 Amendement Zevenduizend drieënzestig
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A 07 Amendement Zevenduizend drieenzestig.pdf
Titel: A 08 Amendement Indexatie OZB
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De tekst onder punt 3 in het besluit van de Kadernota 2016 te wijzigingen in: 3. De benodigde indexaties op de inkomsten conform beslispunt 3 in de kadernota vast te stellen, met uitzondering van de voorgestelde indexatie op de OZB, welke wordt gesteld op 1,2%.
A 08 Amendement Indexatie OZB.pdf
Titel: A 09 Amendement Kadernota 2016 Sportparken
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de gemeenteraad om beslispunt 6 punt c te wijzigen in: De inhoudelijke uitwerking van het voorstel behorende bij het domein Sport (Toekomstvisie)na ter visielegging nader uit te werken met de betrokken partijen en de raad hierover te rapporteren bij de behandeling van de/begroting 2016.
A 09 Amendement Kadernota 2016 Sportparken.pdf
Titel: A 10 Amendement Kadernota 2016 Zorg
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de gemeenteraad om beslispunt 6 punt F te wijzigen in: "F. De inhoudelijke richting van het voorstel behorende bij het domein Zorg en Ondersteuning als richtinggevend en de taakstelling oplopend tot € 600.000 vanaf 2019 vast te stellen" te schrappen. Het tekort dat hierdoor in het meerjarenperspectief ontstaat te dekken uit de meevaller binnen het gemeentefonds tot hoogstens € 600.000
Titel: A 11 Amendement Kleine Subsidies
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A11 Kleine subsidies.pdf
Titel: A 12 Amendement Leerlingenvervoer
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt uit: Dat dit beslispunt geschrapt moet worden
A12 Leerlingenvervoer.pdf
Titel: A 13 Amendement heffingen en ozb
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A13 Heffingen en ozb.pdf
Titel: A 14 Amendement Afvalstoffenheffing: Betalen naar Gebruik
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf.
A 014 Amendement Betalen naar Gebruik.pdf
Titel: A 14a Amendement Afvalstoffenheffing: Betalen naar Gebruik
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Beslispunt A.3 in het ontwerp besluit als volgt - met een voor de kadernota budgettair neutraal effect - te wijzigen: 3. de benodigde indexaties op de inkomsten conform beslispunt 3 in de kadernota vast te stellen met dien verstande dat beslispunt 3 onder b wordt gewijzigd in: "De afvalstoffenheffing voor 1-persoonshuishoudens ongewijzigd te laten en het tarief voor meerpersoonshuishoudens zodanig te verhogen dat het kostendekkende karakter van deze heffing behouden blijft."
A 014a Amendement Afvalstoffenheffing.pdf
Titel: A 16 Amendement De Kracht van RTV Dordrecht
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Punt 6 in het voorgestelde besluit als volgt aan te passen: 6. De voorstellen met betrekking tot de onderdelen in de 2e categorie conform beslispunt 6 vast te stellen, met uitzondering van 6b dat gewijzigd wordt in 'De inhoudelijke richting van het voorstel behorende bij het domein Cultuur en media (RTV Dordt) als richtinggevend én de taakstelling van €50.000 euro vanaf 2017 vast te stellen.
A16 De kracht van RTV dordrecht.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 01 Motie Warmtebronnen en Warmtenet
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Eind 2015 inzichtelijk te maken welke alternatieven er zijn om een duurzame betaalbare en consistente warmtelevering voor de gebruikers van het Stadswarmtenet te borgen, waarin tevens is aangegeven op welke manieren Dordrecht invloed uitoefent cq. zeggenschap heeft.
M 01 Motie Warmtebronnen en Warmtenet.pdf
Titel: M 02 Motie Verlagen afvalstromen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Voor het einde van 2015 inzichtelijk te maken hoe de belastingverhoging van 8,25 EUR per huishouden in de komende 5 jaren kan worden afgebouwd
M 02 Motie Verlagen afvalstromen.pdf
Titel: M 03 Motie Doorontwikkeling Sociale Teams
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Voor het einde van 2015 met een visie op het toewijzingsvraagstuk naar de Sociale Teams te komen om: • Te borgen dat Sociale Teams hun energie kunnen (blijven) richten op waar zij voor bedoeld zijn • Te voorkomen dat de Sociale Teams in specifieke (duidelijke) gevallen onbedoeld een onnodige extra schakel worden (toename bureaucratie) • Deze visie waar mogelijk te betrekken bij een meer algemene evaluatie later dit jaar.
M 03 Motie Doorontwikkeling Sociale Teams.pdf
Titel: M 03a Motie Doorontwikkeling Sociale Teams
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Voor het einde van 2015 met een uitwerking van het toewijzingsvraagstuk naar de Sociale Teams te komen om: • Te borgen dat Sociale Teams hun energie kunnen (blijven) richten op waar zij voor bedoeld zijn • Te voorkomen dat de Sociale Teams in specifieke (duidelijke) gevallen onbedoeld een onnodige extra schakel worden (toename bureaucratie) • Deze aanpak waar mogelijk te betrekken bij een meer algemene evaluatie later dit jaar.
M 03a Motie Doorontwikkeling Sociale Teams.pdf
Titel: M 04 Motie Behoud bibliotheek in de wijken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • Om in bovengenoemd onderzoek nadrukkelijk toegankelijkheid van de bibliotheek op wijkniveau in stand te houden en tegelijkertijd een kostenreductie te realiseren; • Hierbij nadrukkelijk ook mogelijkheden tot combinaties met andere functies binnen een gedeelde huisvesting mee te nemen in het onderzoek. Te denken valt onder andere aan onderbrengen van de centrale bibliotheek in het Energiehuis.
M 04 Motie Behoud bibliotheken in de wijken.pdf
Titel: M 05 Motie Werken aan de woningmarkt
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Spreekt uit dat: Het college de oorzaken in beeld brengt van welke factoren de WOZ waarde afhankelijk is in relatie tot de noch immer afwijkende woningwaarde. Dit aan de Raad te doen toekomen, voor onder andere de bespreking van de nieuwe PALT afspraken.
M 05 Motie Werken aan de woningmarkt.pdf
Titel: M 06 Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie voor de tekst van de motie de bijgevoegde pdf
M 06 Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren.pdf
Titel: M 06a Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: - Te onderzoeken welke verlaging van het weerstandsniveau EPV acceptabel is (met als richtbedrag 2,5mln euro), hierover de Gemeenteraad uiterlijk in oktober te informeren en het weerstandsniveau voor de presentatie van de concept begroting 2016 vast te stellen; - Op hetzelfde moment ook de mogelijkheden en het tijdspad voor invoeren precario op kabels en leidingen te presenteren; - Van het surplus boven dit weerstandsniveau tot maximaal EUR 550.000 aan te wenden voor de algemene middelen en het resterende surplus voor het inlopen van achterstallig onderhoud op de Dordtse wegen.
M 06a Motie Onderhoud Dordtse wegen niet parkeren.pdf
Titel: M 07 Motie Vergroten Subsidiefonds
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: De meevallers in de meicirculaire in de begroting 2016 ten gunste te laten komen van het nieuwe subsidiefonds met uitzondering van hetgeen nodig is voor het terugbrengen van de OZB-ontwikkeling naar het verwachte inflatieniveau van 1,2 %; En dit verder op te verhogen in 2016 en 2017 met 500.000,- per jaar en dit te dekken vanuit het overschot van de begroting van de betreffende jaren.
M 07 Motie Vergroten subsidiefonds.pdf
Titel: M 07a Motie Vergroten Subsidiefonds
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de bijgevoegde pdf voor de tekst van de motie
M 07a Motie Vergroten Subsidiefonds.pdf
Titel: M 08 Motie Leerlingenvervoer 1
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het College om hier in voorkomende gevallen coulance te betrachten voor die mensen waarvoor de periode problematisch uitpakt.
M 08 Motie Leerlingenvervoer 1.pdf
Titel: M 08a Motie Leerlingenvervoer 1
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Vraagt het College om hier in voorkomende gevallen coulance te betrachten voor die mensen waarvoor de periode problematisch uitpakt; De mogelijkheid te onderzoeken naar het inschakelen van de begeleiding van de cliënten ondersteuning van MEE
M 08a Motie Leerlingenvervoer.pdf
Titel: M 09 Motie Leerlingenvervoer 2
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Vraagt het College om: 1. Voor de begroting behandeling van 2016 te rapporteren hoeveel keer er een maatwerk voorziening is verstrekt in het schooljaar 2014/15 en om welke reden 2. Eenzelfde rapportage te verstrekken voor het schooljaar 15/16 3. Een beeld te geven hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn.
M 09 Motie Leerlingenvervoer 2.pdf
Titel: M 10 Motie Verkeersveiligheid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Zich via de VNG - en via andere podia waarop men acteert - in te zetten om van de handhaving op verkeersovertredingen, zoals te hard rijden, en de inning van deze verkeersboetes een gemeentelijke bevoegdheid te maken.
M 010 Motie Verkeersveiligheid.pdf
Titel: M 11 Motie 30 km zones
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • In overleg te gaan met politie en OM om heldere afspraken te maken over de inrichting van 30 km straten en over de wijze van handhaving op te hard rijden; • De gemeenteraad over de resultaten van dit overleg te rapporteren ruim vóór de Begrotingsbehandeling in november a.s.
M 011 Motie 30 km zones.pdf
Titel: M 12 Motie Fiets voor scholieren
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Met een voorstel naar de gemeenteraad te komen op welke wijze weesfietsen, die niet meer worden opgehaald door hun eigenaren, ter beschikking kunnen worden gesteld aan scholieren
M 012 Motie Fiets voor scholieren.pdf
Titel: M 13 Motie Logiesbelasting
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van de motie, zie de pdf
M 013 Motie Logiesbelasting.pdf
Titel: M 14 Motie Volparkeren
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Te experimenten met de mogelijkheden tot volparkeren, waarbij er geen sprake meer is van gemarkeerde parkeervakken, waardoor er meer (kleinere) auto's in een parkeerstrook/locatie kunnen worden geplaatst. • 1 of 2 locaties aan te wijzen waar dit volparkeren kan worden uitgetest.
M 014 Motie Volparkeren.pdf
Titel: M 15 Motie Qualityteam
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP OM: Voortaan een uitgebreid advies van het Quality Team bij alle raadsvoorstellen over de Stadswerven standaard toe te voegen.
M 015 Motie Qualityteam.pdf
Titel: M 16 Motie Welstandscommissie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: Te rapporteren over het functioneren van de Welstandscommissie en deze rapportage te betrekken bij de bespreking van de nieuwe Welstandsnota.
M 016 Motie Welstandscommissie.pdf
Titel: M 17 Motie Bibliotheek
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op om: • Te onderzoeken of er een bibliotheek kan worden gehuisvest in het Energiehuis • In alle wijken de mogelijkheid te bieden om boeken te lenen
M 017 Motie Bibliotheek.pdf
Titel: M 18a Motie Jeugdhulp
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van de motie zie de pdf
M 018a Motie Jeugdhulp.pdf
Titel: M 18b Motie Jeugdhulp
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Besluit het college te verzoeken: 1. de afgevaardigde van onze gemeente in de GR te laten bepleiten dat mindere kwaliteit en lange wachtlijsten in de jeugdhulp ongewenst zijn. 2. de afgevaardigde van onze gemeente in de GR te laten bepleiten dat de kosten van de jeugdhulp in september 2015 in beeld gebracht zijn en dat vooralsnog binnen geen enkel onderdeel van het arrangement kortingsmaatregelen genomen worden. 3. de afgevaardigde van de gemeente in de GR met zijn collega's te vragen de staatssecretaris in onze regio te halen om duidelijk te maken dat financiële gevolgen voor onze gemeente door het ontbreken van gegevens onacceptabel zijn.
M 018b Motie Jeugdhulp.pdf
Titel: M 19 Motie Burgerbegroting
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt het college om: - te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het invoeren van een burgerbegroting en in het najaar van 2015 een advies aan de gemeenteraad te presenteren ten aanzien van de mogelijkheden om een burgerbegroting in te stellen.
M 019 Motie Burgerbegroting.pdf
Titel: M 20 Toekomst Louterbloemen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - In samenwerking met alle stakeholders, inclusief de gemeentelijke partners in de Drechtsteden, te onderzoeken wat de (financiële) mogelijkheden zijn om renovatie van het huidige gebouw, een asiel op een andere locatie binnen Dordrecht, dan wel nieuwbouw te realiseren op het huidige terrein. - Voor 1 november 2015 de Raad te informeren over de ontstane inzichten.
M 020 Motie Toekomst Louterbloemen.pdf
Titel: M 21 Motie Parkeren P&R terrein Stadswerven
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - dit voorstel nader te bezien en met aanvullende informatie richting de raad te komen voor de begrotingsbehandeling; - daarbij ook de mogelijkheid in beeld te brengen of het mogelijk is om huurfietsen op deze locatie aan te bieden.
M 021 Motie Parkeren terrein Stadswerven.pdf
Titel: M 22 Behoud Stichting Wijk voor Wijk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op om: met stichting Wijk voor Wijk te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen met als doel de stichting voor de toekomst te behouden.
M 022 Motie Behoud St. Wijk voor Wijk.pdf
Titel: M 22a Motie Behoud Stichting Wijk voor Wijk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op om: - met stichting Wijk voor Wijk de geldstromen binnen de organisatie in kaart te brengen en te onderzoeken welke opties voor alternatieve financieringsbronnen er zijn, - op korte termijn middels een brief de raad te informeren welke kansen er voor stichting Wijk voor Wijk zijn om te kunnen blijven bestaan,
M 022a Motie Behoud st. Wijk voor Wijk.pdf
Titel: M 23 Motie Voedselbank
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op om met de voedselbank te bespreken hoe wij er voor kunnen zorgen dat zij; • Wekelijks een adequaat levensmiddelenpakket met voldoende gezonde middelen kunnen verstrekken aan hen die toestemming hebben om gebruik te maken van de Voedselbank, met aandacht voor dieëten en leefwijze. • Niemand die hiervoor in aanmerking komt uit te sluiten of te laten wachten.
M 023 Motie Voedselbank.pdf
Titel: M 23a Motie Voedselbank en Gezondheid
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op om in overleg met de voedselbanken: - Een bijdrage te leveren aan de voedselpakketten met een budget voor de voedselbank te besteden aan de inkoop van verse groenten en vlees of vleesvervangers; - Daarbij rekening te laten houden met diverse diëten en levenswijzen of overtuigingen; - De betreffende voedingsmiddelen bij voorkeur in te kopen bij bedrijven die ook zelf een bijdrage leveren aan de voedselbanken; - Uitsluitend vlees in te laten kopen dat diervriendelijk is geproduceerd; - De voorkeur te geven aan regionale producten.
M 023a Motie Voedselbank en Gezondheid.pdf
Titel: M 25 Motie Kleine subsidies
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: Onderzoek te doen naar de wijze waarop er op de subsidies bezuinigt kan worden zonder deze direct af te schaffen
M 025 Motie Kleine subsidies.pdf
Titel: M 26 Open de poort!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit, raadsbreed: Het college de opdracht te geven zich maximaal in te spannen om de hinder van de toegangspoortjes te minimaliseren en de doorgang door de stationstunnel voor voetgangers die geen gebruik maken van de trein zo gemakkelijk mogelijk te maken.
M 026 Motie Open de poort.pdf
Titel: M 27 Motie Intercitykwaliteit
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit, raadsbreed: Het college de opdracht te geven zich maximaal in te spannen het aantal intercityverbindingen van en naar Dordrecht en de frequentie daarvan zo hoog mogelijk te doen zijn.
M 027 Motie Intercitykwaliteit.pdf
Titel: M 28 Weesfietsen voor minima
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het college de opdracht te geven een plan van aanpak op te stellen welke het mogelijk maakt in Dordrecht tegen geringe vergoeding weesfietsen ter beschikking te stelen aan minima.
M 028 Motie Weesfietsen voor minima.pdf
Titel: M 29 Motie Handhaving leeftijdsgrenzen alcoholconsumptie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: het college / de burgemeester de opdracht te geven: Vanaf het jaar 2016 de alcohol controles inzichtelijk te presenteren in de rapportage uitvoering wettelijke taken of op andere wijze aan de Raad inzicht te geven aan de gerichte controles op alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar en de resultaten van deze controles; De mogelijkheid en wenselijkheid van een jongerenteam bij de alcohol naleving te onderzoeken, hierbij kijkend naar ervaringen in onder meer Utrecht en Amsterdam
M 029 Motie Handhaving leeftijdsgrenzen alcoholconsumptie.pdf
Titel: M 29a Motie inzet jongerenteams op de naleving van de alcohol leeftijdsgrens
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit:het college / de burgemeester de opdracht te geven: Vanaf het jaar 2016 de alcohol controles inzichtelijk te presenteren in de rapportage uitvoering wettelijke taken of op andere wijze aan de Raad inzicht te geven aan de gerichte controles op alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar en de resultaten van deze controles; De mogelijkheid en wenselijkheid van een jongerenteam, die vanuit een preventie insteek een aanvullende bijdrage levert aan de naleving van de alcohol leeftijdsgrens door alle alcoholverstrekkers (w.o.supermarkten, slijterijen, horeca en (sport)verenigingen), te onderzoeken. Hierbij kijkend naar ervaringen en initiatieven in andere gemeenten.
M 029a Motie Inzet Jongerenteams.pdf
Titel: M 30 Motie Voed de Voedselbank
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: Te inventariseren welke tuinders, winkels en supermarkten nu al leveren aan de Voedselbank; Degenen die (nog) niet leveren aan te spreken of aan te schrijven om de spullen die zij normaal aan het einde van de dag weggooien te doneren aan de Voedselbank; Ernaar te streven dat Dordrecht door deze bewustmaking de eerste stad wordt in Nederland waar niets meer weggegooid wordt wat nog te consumeren is volgens de regels van de wet.
M 030 Motie Voed de voedselbank.pdf
Titel: M 30a Motie Voed de Voedselbank
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: Bedrijven en winkels binnen haar netwerk attent te maken op de Voedselbank en de problematiek waar zij tegenaan lopen.
M 030a Motie Voed de voedselbank.pdf
Titel: M 31 Motie De kracht van RTV Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: de bezuiniging op RTV Dordrecht terug te brengen naar een omvang waarop het huidige kwaliteitsniveau van uitzendingen kan worden gehandhaafd; te onderzoeken wat nodig is om de organisatie in aanmerking te laten komen voor financiering vanuit de onderwijsgelden; of deze reductie van de bezuiniging te dekken uit de financiële meevaller.
M 031 Motie De kracht van RTV Dordrecht.pdf
Titel: M 32 Motie Behoud kleine subsidies
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Spreekt als haar mening uit dat: De meevaller uit de meicirculaire van ruim 500.000 euro dient te worden ingezet om deze bezuiniging in te perken en dit in de Begroting 2016 ev te verwerken in de uitwerking van de huidige voorstellen.
M32 Behoud kleine subsidies.pdf
Titel: M 33 Motie Behoud bibliotheken in de wijk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Spreekt als haar mening uit dat: 1. De meevaller uit de meicirculaire van ruim 500.000 euro dient te worden ingezet om de bezuinigingen op de kleine subsidies, waaronder die op de bibliotheek, teniet te doen; 2. Dit in de Begroting 2016 ev dient te worden verwerkt in de uitwerking van de huidige voorstellen. 3. Te onderzoeken hoe een verdere bundeling van functies in een wijk, danwel de bibliotheek onderbrengen in een bestaande voorziening, de bibliotheek een plek kan blijven in de wijk.
M 033 Motie Behoud bibliotheken in wijken.pdf
Titel: M 34 Motie Proportionele stijging parkeertarieven
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Spreekt uit dat: De huidige tariefsverhoging de parkeerders de komende jaren al onevenredig hard raakt en het onwenselijk is als de tarieven te snel stijgen. Verzoekt het college: De stand van de onafgeronde tarieven 2016 voor te zetten in de jaarlijks CPI-berekening na de in de Notitie voorgestelde algemene verhoging van parkeertarieven.
M 034 Motie Proportionele stijging parkeertarieven.pdf
Titel: M 35 Motie Houdbare Dordtse Gemeentefinanciën
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken welke wijze in raads- en beleidsvoorstellen waaruit een kredietbehoefte voortkomt, invulling kan worden gegeven aan een versterkt inzicht in de impact van het voorstel op de gemeentelijke balans en op de financiële weerbaarheid van de gemeente; - In dit onderzoek ook scenario analyses - zoals bijvoorbeeld die van het VNG-model ,Houdbare gemeentefinanciën' te betrekken; - De bevindingen van dit onderzoek op 14 oktober 2015 met de Auditcommissie te bespreken, zodat het advies van de Auditcommissie vervolgens in de raad kan worden besproken
M 035 Motie Houdbare Dordtse gemeentefinancien.pdf
Titel: M 36 Motie Drechtwerk in de regio
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Met een raadsvoorstel (wensen en bedenkingen) te komen over de voor- en nadelen en impact van de beoogde richting van Drechtwerk. Dit raadsvoorstel tijdig aan te leveren zodat de gemeenteraad hier uiterlijk in oktober een bespreking over kan hebben; - In dit raadsvoorstel mee te nemen: a) In welke mate de beoogde richting kosten efficiënt is; b) Of de kaders bij selectie van samenwerkingspartijen voldoende rekenschap hebben gegeven aan en kans hebben gegeven tot deelname van regionale bedrijven in de Social Joint Venture; c) Wat de impact van deze richting op de beleidsvrijheid van de gemeente is inzake inkoop rondom groenvoorzieningen en facilitaire zaken
M 036 Motie Drechtwerk in de regio.pdf
Titel: M 36a Motie Drechtwerk in de regio
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: - Uiterlijk in september met een Raadsinformatiebrief te komen: a) In welke mate de beoogde richting kosten efficiënt is; b) Of de kaders bij selectie van samenwerkingspartijen voldoende rekenschap hebben gegeven aan en kans hebben gegeven tot deelname van regionale bedrijven in Social Joint Venture; c) Wat de impact van deze richting op de beleidsvrijheid van de gemeente is inzake inkoop rondom groenvoorzieningen en facilitaire zaken.
M 036a Motie Drechtwerk in de regio.pdf
Titel: M 37 Motie: De Burger beslist mee 1.
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op - Het opstellen van "spelregels voor beleidsparticipatie" waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing- of verandering voor alle betrokken en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij invloed kan uitoefenen op besluit.
M 037 Motie De burger beslist mee.pdf
Titel: M 37a Motie De Burger beslist mee1.
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: Het opstellen van "spelregels voor beleidsparticipatie" waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing- of verandering voor alle betrokken en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij invloed kan uitoefenen op besluit.
M 037a Motie De burger beslist mee 1.pdf
Titel: M 38 Motie Burger besluit mee 2!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - Aanpassingen te maken aan de gemeentelijk website, dat per project of per dossier de mogelijkheid ontstaat tot uitwisselen van ideeën met en door de burger, en mensen zich kunnen aanmelden om per email geattendeerd te worden over voortgang en wijziging van projecten.
M 038 Motie Burger besluit mee 2.pdf
Titel: M 38a Motie Burger besluit mee 2!
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: Aanpassingen te maken aan de gemeentelijk website, dat per project of per dossier de mogelijkheid ontstaat tot uitwisselen van ideeën met en door de burger, en mensen zich kunnen aanmelden om per email geattendeerd te worden over voortgang en wijziging van projecten.
M 038a Motie Burger besluit mee 2.pdf
Titel: M 39 Motie Slim slopen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - De mogelijkheid te onderzoeken van slim slopen in Dordrecht - Te onderzoeken hoe hierbij verschillende partners en bedrijven in regionale samenwerking tot nieuwe economische kansen kan leiden. - Te bewerkstelligen dat bij de aanvang van de sloop een stoffeninventarisatie te laten maken
M 039 Motie Slim slopen.pdf
Titel: M 39a Motie Slim slopen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - De mogelijkheid te onderzoeken van slim slopen in Dordrecht - Te onderzoeken hoe hierbij verschillende partners en bedrijven in regionale samenwerking tot nieuwe economische kansen kan leiden. - De mogelijkheid te bezien of succesvolle ervaringen ten aanzien van werkgelegenheid/leer-werkprojecten kunnen worden vergroot.
M 039a Motie Slim slopen.pdf
Titel: M 40 Motie 'Fietsen als de Auto staat te Nietsen'
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken of het verhuren van fietsen vanuit een Parkeergarage mogelijk is in Dordrecht. - Bij dit onderzoek verschillende partijen, die hieraan mee kunnen werken te betrekken - Hierover de raad voor eind 2015 te informeren. - Bij een positieve conclusie, waarbij op gebied van werk en opbrengsten uit fietsverhuur budgetneutraal gewerkt kan worden, een pilot te starten.
M 040 Motie Fietsen als de auto staat te nietsen.pdf
Titel: M 41 Motie Duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Bij opstelling vanaf de begroting 2016 het thema duurzaamheid in alle programma's inhoudelijk en programmatisch zichtbaar te doen landen.
M 041 Motie Duurzaamheid.pdf
Titel: M 41a Motie Duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Alle Raadsvoorstellen en Raads Informatie Brieven analoog aan inclusief beleid paragraaf duurzaamheid toevoegen
M 041a Motie Duurzaamheid.pdf
Titel: M 50 Motie van Treurnis - Dordt verdient Beter
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Overwegende dat: • Ook in onze stad een trend gaande is die we niet kunnen negeren, namelijk dat mensen voor steeds meer zaken eigen verantwoordelijkheid WILLEN nemen • Wij dit in Dordrecht nu onvoldoende faciliteren • Dit alles een grote groep mensen verder vervreemdt van de politiek en met name van dit college Van mening zijnde dat wij ons niet willen vervreemden van de mensen in de stad Spreekt haar teleurstelling uit over de uitkomsten van en het proces Agenda voor de Stad
M 050 Motie van Treurnis Dordt verdient beter.pdf
Titel: M 51 Motie Duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Een inventarisatie op te stellen van alle, in Dordrecht gevestigde bedrijven die in hun primaire bedrijfsproces te maken hebben met duurzaamheid, • Bij alle bovengenoemde bedrijven te inventariseren of er vragen zijn rond onderwijs, arbeidsmarkt, energie, afval en/of mobiliteit, • Vanaf het derde kwartaal 2015 ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen voor een dergelijke inventarisatie, • Deze capaciteit binnen de huidige gemeentelijke formatie gezocht wordt dus in personele zin kostenneutraal plaats vindt, • In het derde kwartaal van 2015 de gemeenteraad te rapporteren op welke wijze zij deze motie in uitvoering brengt en uiterlijk in het tweede kwartaal 2016 rapporteert over de bevindingen zodat bevindingen bij bespreking van de Kadernota 2017 betrokken worden
M 051 Motie Duurzaamheid.pdf

38

min
Besluit

De raad stemt met 23 stemmen voor (fracties BVD, CU/SGP, CDA en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties D66, VSP, PvdA, GroenLinks en de SP) in met het voorstel.

39

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

40

De agendapunt 37 t/m 40 worden gezamenlijk behandeld volgens bijgevoegd schema.

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

41

min
Besluit

De raad stemt met 23 stemmen voor (fracties BVD, CU/SGP, CDA en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties D66, VSP, PvdA, GroenLinks en de SP) in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A 015 Amendement Startnotitie Sport
Status: Verworpen
Indieners: Te wijzigen in 1. het concrete deel van de toekomstvisie Sportparken (hoofdstuk 5) te beschouwen als een startnotitie, die vrijgegeven wordt voor inspraak. 2. Kennis te nemen van de daar bijhorende beslispunten, zoals opgenomen in geheime bijlage A
A 015 Amendement Startnotitie Sport.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 24 Motie Kunstgrasvelden
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Vraagt het college • Zorg te dragen voor regelgeving en uitvoering om kunstgrasvelden op sportparken voortaan zover mogelijk van de omliggende bewoonde bebouwing te leggen. • Bestaande kunstgrasvelden op sportparken bij vervanging zonodig te verplaatsen. • Zorg te dragen voor een transparante compensatie van OMC bij eventueel sluiten van sportpark Corridor
M 024 Motie Kunstgrasvelden.pdf
Titel: M 42 Motie Toekomstvisie Sportparken 1
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • een onderzoek in te stellen naar de financiële consequenties van het sluiten van de sportparken met daarbij een overzicht van de te behalen bezuinigingen.
M 042 Motie Toekomstvisie Sportparken 1.pdf
Titel: M 43 Motie Toekomstvisie Sportparken 2
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: te onderzoeken wat de materiele en immateriële consequenties zijn van het sluiten van sportparken voor de sociale activiteiten in de wijken, • de bewoners, verenigingen, sportraad en andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven deze toekomstvisie sportparken van zienswijzen te voorzien.
M 043 Motie Sportparken 2.pdf
Titel: M 44 Motie Toekomstvisie Sportparken 3
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: Criteria op te stellen op welke wijze de gemeente bij uiterste noodzaak een sportpark kan sluiten • een nieuwe regeling schadeloosstellingbepalingen te maken en ter beoordeling aan de raad voor te leggen.
M 044 Motie Toekomstvisie Sportparken 3.pdf
Titel: M 45 Motie Toekomstvisie Sportparken
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Vraagt het College om: 1. Zorg te dragen voor een goede schaderegeling in alle redelijkheid en billijkheid 2. Op deze te voorkomen dat er extra kosten ontstaan door langdurige juridische procedures.
M 045 Motie Toekomstvisie Sportparken.pdf
Titel: M 46 Motie Op weg naar een nieuwe toekomst voor OMC
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college : • Om de wens van de club om te verhuizen naar sportpark Reeweg te faciliteren; • Om met de club in gesprek te gaan over de hoogte van de vergoeding voor verplaatsing; • Om - waar nodig en gewenst - OMC bij te staan in hun gesprekken met de KNVB over de verhuizing.
M 046 Motie Op weg naar een nieuwe toekomst voor OMC.pdf
Titel: M 47 Motie Tempo Maken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college : • Om direct na besluitvorming door de gemeenteraad werk te maken van de herhuisvesting van W Dubbeldam en nog deze zomer, nadat een financiële check heeft plaatsgevonden, te starten met de aanleg van het kunstgrasveld bij W Oranje Wit; • Bijkomende kosten, indien nodig, naar voren (2015) te halen en zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen.
M 047 Motie Tempo Maken.pdf
Titel: M 47a Motie Tempo Maken
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college : • Om direct na besluitvorming door de gemeenteraad werk te maken van de herhuisvesting van W Dubbeldam en nog deze zomer, nadat een financiële check heeft plaatsgevonden, te starten met de aanleg van het kunstgrasveld bij W Oranje Wit; • Bijkomende kosten, waar nodig, naar voren (2015) te halen en een krediet ter beschikking stellen met een maximum van 400.000 euro
M 047a Motie Tempo Maken.pdf
Titel: M 47b Motie Tempo Maken
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college : • Om direct na besluitvorming door de gemeenteraad werk te maken van de herhuisvesting van VV Dubbeldam en nog deze zomer, nadat een financiële check heeft plaatsgevonden, te starten met de aanleg van het kunstgrasveld bij VV Oranje Wit; • Bijkomende kosten, waar nodig, naar voren (2015) te halen en de raad een krediet ter beschikking te laten stellen voor de aanleg (waarvoor dekking in exploitatie) met een maximum van 400.000 euro.
M 047b Motie Tempo Maken.pdf
Titel: M 48 Motie Verkeersveiligheid Sportpark Stadspolders
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Voor Sportpark Stadspolders extra parkeer- en/of verkeersvoorzieningen te realiseren en/of organisatorische afspraken te maken om de aanwezige onveilige situatie te verminderen; • Dekking te zoeken in intensivering 22.
M 048 Verkeersveiligheid Sportpark Stadspolders.pdf
Titel: M 49 Motie Behoud buurtfunctie sportpark Patersweg
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • De buurtfunctie van het huidige sportpark Patersweg te behouden; • Met scholen en omwonenden in gesprek te gaan omtrent de invulling van de buurtfunctie.
M 049 Motie Behoud buurtfunctie sportpark Patersweg.pdf

42

De agendapunten 41 en 42 worden gezamenlijk besproken op woensdag 1 juli van 20.00 tot 21.30 uur.

min
Besluit

De raad stemt met 23 stemmen voor (fracties BVD, CU/SGP, CDA en VVD) en 14 stemmen tegen (fracties D66, VSP, PvdA, GroenLinks en de SP) in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op vrijdag 26 juni 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en via ibabs.