Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402878
Aanvang-sluiting 16-06-2015 14:00 - 16-06-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 juni 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunt 29, bespreekstuk Vaststellen uitvoeringsplan WMO Dordrecht 2015-2018, wordt een hamerstuk omdat de gevraagde wijzigingen correct zijn opgenomen.
Agendapunt 32, bespreekstuk Regionaal project Noordoevers, wordt een hamerstuk nadat een meerderheid van de aanwezige raadsleden de uitleg van de wethouder als voldoende heeft beoordeeld. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.


 

2

min
Besluit
Het Burgerinitiatief Jeugdraad wordt aangenomen. Daarnaast zijn er enkele andere mededelingen.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De geloofsbrieven zijn in orde bevonden.

5

min
Besluit

Mevrouw S.J. Greve wordt unaniem benoemd tot raadslid.

6

min
Besluit

De heer B.C.M. Stam wordt benoemd tot tijdelijk raadslid.

Hamerstukken

7

8

9

10

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, BVD en SP leggen een stemverklaring af.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks, SP en PvdA zijn tegen en leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

18

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

Stukken ter bespreking

29

De raad wordt gevraagd aan te geven of de wijzigingen correct zijn opgenomen.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

30

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

31

Agendapunten 23 en 24 worden gezamenlijk besproken. In de commissievergadering van 26 mei 2015 was geen tijd meer voor bespreking, vandaar agendering als bespreekstuk. Afgesproken is geen technische vragen te stellen.

min
Besluit

De evaluatie wordt voor kennisgeving aangenomen.

32

Agendering als bespreekstuk in afwachting van een raadsinformatiebrief van de wethouder. Naar gelang de inhoud daarvan zal dit onderzoek worden besproken of gehamerd.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Wethouder Mos zegt toe dat hij in het vervolg de Jaarstukken van de ROM-D actief aan de raad zal toesturen. Er is een stemverklaring van D66 met dank aan de collega's voor het unaniem overnemen van de aanbevelingen van de RKC.

33

De bespreking zal zich richten op de amendementen die D66 heeft voorbereid.

min
Besluit

De amendementen 1 en 2 van D66 en GL worden verworpen. Vervolgens wordt de startnotitie ongewijzigd vastgesteld. Motie 1 van de CU/SGP wordt aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Variatie in verhuur
Status: Ingetrokken
Indieners: voegt toe aan ontwerp besluit onder 2. het college onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor variatie-verhuur. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 3e kwartaal 2015 gereed.
A 1 Amendement Variatie in verhuur.pdf
Titel: A 2 Amendement Onderhoud
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst van het ontwerp besluit onder 1 .b. te wijzigen in: Bij uitwerking in de vastgoednota bij de exploitatieberekeningen uit te gaan van 80% van de uitgaven van de meerjarenonderhoudsplanningen (Mjop's).
A 2 Amendement Onderhoud.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Verduurzaming van Vastgoed
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: het college de opdracht te geven het verduurzamen van vastgoed een meer prominente rol te geven in de uitgangspunten voor het vastgoedbeleid; daarbij te onderzoeken in hoeverre innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een meer duurzame werkwijze binnen de huidige financiële kaders.
M 1 Motie Verduurzaming Vastgoed.pdf

34

De discussie zal zich toespitsen op parkeerregulering op zondag, eenduidigheid van de tarieven en de splitsingsvariant van het gebied tussen Noordendijk, Oranjelaan en Groenedijk.

min
Besluit

Het amendement 3 van de VVD wordt verworpen. De parkeerregulering Energiehuis en omgeving wordt vastgesteld met de stemmen van D66, VSP, PvdA en GL tegen. De moties 2 en 3 van D66 worden verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A 3 Amendement Handelen naar Parkeerdraagvlak
Status: Verworpen
Indieners: Beslispunt 1 in het ontwerp besluit als volgt te wijzigen: 1. De voorgelegde "Parkeervisie Energiehuis en omgeving" (bijlage 1) en daarmee de reguleringstijden en tarievenstructuur, zoals beschreven in deze visie, vast te stellen met dien verstande dat de tekst in paragraaf 6.2 op bladzijde 9 onder Gebied H vanaf "Echter (...) vooralsnog geen parkeerregulering in dit gebied in te voeren" gewijzigd wordt in: „Gegeven de in onafhankelijk onderzoek vastgestelde hoge parkeerdruk en het al lange tijd hoge draagvlak, zal parkeerregulering worden ingevoerd op de Noordendijk, Gevaertsweg en het deel van de Groenedijk dat direct aanliggend is bebouwd alsmede de linkerzijde van de Oranjelaan vanaf kruising met Groenedijk tot de kruising Stooplaan. De tariefstelling zal gelijk zijn aan het gebied van de 19e eeuwse schil."
A 3 Amendement Handelen naar Parkeerdraagvlak.pdf
min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Reguleren in lijn met de stad
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - Vanaf 1 januari 2016 op zondag betaald parkeren in te voeren op het Parkeerterrein Energiehuis. De gevolgen van deze maatregel als besparingsvoorstel bij de Agenda voor de Stad onderdeel parkeren als addendum bij te voegen.
M 2 Motie Reguleren in lijn met de stad.pdf
Titel: M 3 Motie Krakend nieuw samenspel
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: 1. In 2015 het besluit te nemen om voor de weggedeelten Noordhoveweg, Gevaertsweg en die delen van de Groenedijk die direct aanliggend zijn bebouwd parkeerregulering in te voeren. 2. Bij invoering parkeerregulering op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur in de Binnenstad dit ook voor bovengenoemde straten in te voeren.
M 3 Motie Krakend nieuw samenspel.pdf

35

De politieke vraag richt zich op de mate dat een vorm van crowdfunding bepalend wordt geacht voor het voortbestaan van de Dubbel en de noodzaak van onderzoek naar variant zes (optie nieuwbouw).

min
Besluit

De startnotitie wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad kijkt uit de resultaten van het onderzoek.

36

Rapportages over wettelijke taken worden als afzonderlijk agendapunt behandeld in dezelfde vergadering als de jaarstukken. (Besluit raad 16 januari 2014)

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. In het vervolg kan deze brief in gezamenlijkheid met de Jaarstukken worden besproken en niet meer als apart agendapunt. (NB na een ordevoorstel van de heer Pols is dat in dit geval ook gebeurt).

37

min
Besluit

De Jaarstukken 2014 worden unaniem vastgesteld met dank aan college en organisatie en een aantal verbeterpunten voor het vervolg. Meerdere fracties hebben aangekondigd op deze punten terug te komen in hun woordvoering bij de Kadernota 2016.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering worden op donderdag 4 juni 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en via ibabs.