Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402870
Aanvang-sluiting 12-05-2015 14:00 - 12-05-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 mei 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agendapunten 23 en 24 zijn afgevoerd van de agenda. 23 komt terug in de volgende raadsvergadering als de uitwerking door het college van optie 6 bijtijds wordt aangeleverd. Anders 30 juni. 24 komt terug op 16 juni nadat de nieuwe informatie van wethouder Mos van vandaag is besproken in de commissie Bestuur.
Aan de agenda wordt punt 26 toegevoegd: Motie Vreemd aan de Orde van de PvdA. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.


 

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

5

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, Beter voor Dordt en CDA leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

12

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties VSP en Beter voor Dordt leggen een stemverklaring af.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA, CU/SGP GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

De bespreking van deze motie is op 31 maart doorgeschoven naar 12 mei en derhalve aan de orde van de agenda toegevoegd.

min
Besluit

Door de fracties SP, PvdA, GroenLinks en VSP is een motie Privatisering Stadstoezicht ingediend. De motie is verworpen.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De Motie Beperken afsteken Vuurwerk van de Oppositie wordt aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Beperken afsteken vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op : Voor de jaarwisseling 2015-2016 in Dordrecht een pilot vuurwerkvrijezone aan te wijzen als de binnenstad of een deel van de binnenstad , rondom parken, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze pilot kan kleinschalig worden opgezet op initiatief van de bewoners of op aanwijzen door de gemeente met een draagvlakonderzoek onder de bewoners. De mogelijkheid te bekijken een Laser light show bij de Grote Kerk, het Groothoofd of andere centrale plaats te realiseren
M 2 Motie Beperken afsteken vuurwerk.pdf

22

De agendapunten 21 en 22 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag richt zich op het al dan niet starten met een experiment rond vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2015/2016.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De Motie Beperken afsteken Vuurwerk van de Oppositie wordt aangenomen.

23

De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).

min
Besluit

De raad besluit het voorstel van de agenda af te voeren en terug te verwijzen naar de commissie Bestuur om de nieuwe informatie van wethouder Mos te bespreken. vervolgens agenderen voor de raad van 16 juni 2015.

24

min
Besluit

De raad besluit dit stuk te agenderen voor de volgende raadsvergadering (16 juni) als de uitwerking door het college van optie 6 bijtijds wordt aangeleverd. Zo niet, dan wordt het de raadsvergadering van 30 juni 2015.

25

Het debat zal zich richten op de vraag of we inzet gaan plegen op het behoud van de gezonde bomen en of we het verkeerscirculatieplan zo kunnen aanpassen dat zwaar verkeer vermeden wordt in de Museumstraat.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: Amendement Hofkwartier
Status: Verworpen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Besluit Beslispunt 1 en 2 van het conceptbesluit te vervangen door: 1. Akkoord te gaan met de voorkeursvariant 1 voor de Museumstraat met daarin de aanpassing dat bestaande gezonde bomen gehandhaafd zullen worden en dat er via individuele vervanging wordt gestreefd naar een gevarieerd bomenbestand met verschillende leeftijden. Bomen die niet herplaatst of vervangen kunnen worden te compenseren binnen de gemeente Dordrecht; 2. Akkoord te gaan met de voorkeursvariant 1 voor de Nieuwstraat met daarin de aanpassing dat bestaande gezonde bomen gehandhaafd zullen worden en dat er via individuele vervanging wordt gestreefd naar een gevarieerd bomenbestand met verschillende leeftijden. Bomen die niet herplaatst of vervangen kunnen worden te compenseren binnen de gemeente Dordrecht;
Amendement Hofkwartier Groenlinks.pdf
Titel: Amendement Museumstraat SP
Status: Verworpen
Indieners: Beslispunt 1 tot en met 7 van het conceptbesluit te vervangen door: 1. Niet akkoord te gaan met de voorgelegde varianten. 2. Een alternatief plan op te stellen dat uitgaat van een autoluwe straat, behoud van gezonde bestaande bomen, opheffing van een groot deel van de parkeerplaatsen, behoud van de vaste poller in de Museumstraat. 3. Nog geen krediet beschikbaar te stellen tot er een beter plan ligt.
Amendement Museumstraat SP.pdf

26

min
Besluit

Door de fractie PvdA is een motie ingediend. De motie is door de indiener ingetrokken.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering worden op donderdag 30 april 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en via ibabs.