Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402854
Aanvang-sluiting 31-03-2015 14:00 - 31-03-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 31 maart 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Aan de agenda worden 3 moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd. Agendapunt 6 wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 21.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van en van de adviescommissies vast.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Stukken ter bespreking

13

De raad geeft een politiek oordeel over de totstandkoming van het contract met OMC en over de wijze van informeren van de raad.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Moties 4 en 5 worden verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 4 Motie van Teleurstelling
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van de motie, zie de pdf
M 4 Motie van Teleurstelling.pdf
Titel: M 5 Motie Contracten OMC
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: * het college te verzoeken een overzicht op te stellen van lopende contracten met sportverenigingen op sportparken en dit als bijlage mee te zenden met de notitie sportparken ter bespreking in juni 2015 *de griffie opdracht te geven een verzoek te doen aan de rekenkamercommissie om voor 30 juni de algemene status van contractbeheer bij het sportbedrijf te onderzoeken en aanbevelingen voor verbetering te doen. * de griffie opdracht te geven een onafhankelijk juridisch oordeel te vragen op de contractsituatie bij OMC, met als concrete vraag wat het geldende contract was voor dit seizoenen of deze situatie na 1 januari 2015 gewijzigd is
M 5 Motie OMC.pdf

14

min
Besluit

Door de fractie PvdA (raadsvoorstel) en GroenLinks (zienswijze) is een amendement ingediend. Beide amendementen zijn unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Dienst Gezonheid en Jeugd
Status: Aangenomen
Indieners: Stelt voor het: Bij voorstel zienswijze Dekkingsplan DG&J bij punt 2 toe te voegen: Behoudens punt e: het schrappen van het spreekuur bij het Leger des Heils.
A 1 Amendement DGenJ.pdf
Titel: A 2 Amendement Zienswijze Dekkingsplan
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit aan de tekst in de zienswijze op het dekkingsplan 2015-2018 DG&J te wijzigen 4 Maatschappelijke effecten De maatschappelijke effecten van de voorstellen lijken van bepen\te(re) omvang te zijn. Het grootste deel van de bezuinigingsopdracht van € 3.451.000 wordt immers gerealiseerd door het niet uitkeren van de vrijvallende inwonerbijdrage Regiostaf casu quo toegezegde taakstelling aan de gemeenten en bezuinigingen op de organisatie. De maatschappelijke effecten van de overige voorstellen concentreren zich echter niet alleen op de jeugdgezondheidszorg en het sluiten van locaties in de subregio's. Door de forse financiële injectie vanuit de gemeenten richting de GR ontstaan namelijk ook nadelige maatschappelijke effecten op andere beleidsvelden. Gemeenten moeten namelijk op andere (lokale) taken bezuinigen.
A 2 Amendement Zienswijze Dekkingsplan DGenJ.pdf

15

min
Besluit

Door de fracties PvdA en GroenLinks zijn amendementen ingediend en unaniem aangenomen. Het voorstel is geamendeerd aangenomen.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

Agendapunten 14 t/m 17 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

De politieke vraag hierbij luidt: Is het college bereid om in haar ambitie om in dit deel van de stad 120 parkeerplaatsen te realiseren het alternatieve plan te betrekken en tot die tijd de sloopwerkzaamheden op te schorten?

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M 6 Motie Samen maken we onze stad
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College om: 1. Het alternatieve plan Doelesteyn van architectenbureau HET en EGM op haalbaarheid te toetsen (staat van de panden, voldoende parkeerplekken, financiële haalbaarheid). 2. De haalbaarheid van het plan met de raad in het 2e kwartaal 2015 te bespreken 3. En tot die tijd de voorgenomen sloop op te schorten.
M 6 Motie Samen maken we onze stad.pdf
Titel: M 7 Motie Roekeloos gedrag
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het College om: 1. Het advies van de Welstands- en Monumentencommissie op te volgen. 2. De uitkomsten van het Stadsberaad en het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan voor de Binnenstad niet met eigen motiveringen terzijde te stellen. 3. Zich te houden aan de vastgestelde missie (KRAS) van de gemeente Dordrecht.
M 7 Motie Roekeloos gedrag.pdf

19

min
Besluit

De raad besluit dit stuk van de agenda af te voeren en te agenderen voor de middagraad van 12 mei 2015.

20

Agendapunten 19 en 20 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad besluit dit stuk van de agenda af te voeren en te agenderen voor de middagraad van 12 mei 2015.

21

De discussie richt zich op de vraag of we voor dit doel een reserve willen buiten de algemene reserve?

min
Besluit

Door de fractie Beter voor Dordt is een amendement ingediend en dat is unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 3 Amendement Reserve programmering Kosten DM
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: Beslispunt 1 te vervangen door: de reserve programmering te laten dienen als reserve waaruit programmeringskosten mogen worden onttrokken voor het Dordrechts Museum voor zover a) zij de exploitatiebegroting te boven gaan en b) het bedrag aan programmeringskosten, waarmee de exploitatiebegroting overschreden wordt, niet hoger is dan het bedrag dat via externen voor die programmering verkregen is Beslispunt 3 te vervangen door: het maximum van de reserve vast te stellen op € 0,5 miljoen, waarbij een eventueel surplus vrijvalt aan de algemene middelen; tekorten die ontstaan door lagere dan begrote inkomsten kunnen ook door de reserve worden gedekt.
A 3 Amendement Reserveprogrammering kosten DM.pdf

22

min
Besluit

De meerderheid van de raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, GroenLinks, SP, VSP en PvdA stemmen tegen.

min
Amendement(en)
Titel: A 4 Amendement Essenhof
Status: Verworpen
Indieners: Besluit aan de tekst in het ontwerp besluit toe te wijzigen in: 1. aan de exploitatiebegroting van de Essenhof € 1 min. toe te voegen ingaande 2015,vervolgens € 1 min. in 2016 en het resterende bedrag in 2017 door de kapitaallasten van de Thuredrith Aula, de ruimingen en de oude urnenmuren te dekken uit de reserve Afschrijving Economisch Nut. 2. deze reserve jaarlijks te voeden uit de Algemene Reserve van de stad totdat het benodigde bedrag behaald is
A 4 Amendement Essenhof.pdf

23

De agendapunten 22 en 23 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

Door de fracties Beter voor Dordt en SP is een motie ingediend. Deze motie is aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie Second Opinion Dordtse Steenhouwerij
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: verzoekt het college: toe te zien op het gedegen betrekken van omwonenden van de voormalige Dordtse Steenhouwerij; • gebruik te maken van haar bevoegdheid om een second opinion aan te vragen bij een andere welstands- en/of monumentencommissie over het bouwplan Houttuinen 25/Schuitemakersstraat 1; • de raad op de hoogte te stellen van de bevindingen van deze commissie;
M 1 Motie Second opinion Dordtse Steenhouwerij.pdf

25

min
Besluit

Door de fractie PvdA  is een motie ingediend. De motie is verworpen.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Inning Ouderbijdrage
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van de motie, zie de pdf
M 2 Motie Inning Ouderbijdrage.pdf

26

min
Besluit

De raad besluit de motie van de agenda af te voeren en te agenderen voor de raadsvergadering van 12 mei 2015.

min
Motie(s)
Titel: M 3 Motie Privatisering Stadstoezicht
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Draagt het college op: - Te kiezen voor het scenario, waarbij het toezicht in eigen beheer blijft; - Een maximale inspanning te plegen om de taken van toezicht zoveel mogelijk met de huidige formatie uit te voeren en waar dat voor sommige werknemers niet lukt een alternatieve plek te vinden binnen de gemeente.
M 3 Motie Privatisering Stadstoezicht.pdf

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Deze raadsinformatiebrief is betrokken bij de bespreking van agendapunt 18: Alternatief plan Doelesteyn, van deze vergadering.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering worden op donderdag 26 maart 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en via ibabs.