Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402801
Aanvang-sluiting 17-02-2015 14:00 - 17-02-2015 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 17 februari 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Nota bene: de notulen van de begrotingsraad van 11 november zijn incompleet door een technische storing. De woordvoering van de fractie D66 ontbreekt nagenoeg geheel. Deze is daarom in een apart document, aangeleverd door mevr. De Smoker, bijgevoegd.

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de begrotingsraad van 11 en 12 november 2014, van de middagraad van 16 december (zowel het openbare als besloten gedeelte), en van de nieuwjaarsraad van 6 januari 2015 ongewijzigd vast

Hamerstukken

3

4

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

6

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, VVD en VSP leggen een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA en Beter Voor Dordt leggen een stemverklaring af.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. de fractie SP legt een stemverklaring af.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

34

min
Besluit

Door de fractie D66 is een amendement ingediend. Het amendement is unaniem aangenomen, en het raadsvoorstel overeenkomstig geamendeerd aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A 1 Amendement Vrijval SI Reserves
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit aan de tekst in het ontwerp besluit toe te voegen: d. Instemmen met het opheffen van reserves waarvan het doel is vervallen of bereikt en de vrijval te storten in de AR, ook in het geval van Sl-reserves.
34. Amendement D66 Vrijval SI reserves.pdf

35

min
Besluit

De vragen zijn schriftelijke beantwoord (agendapunt 38). Op verzoek van D66 wordt door de wethouder een nadere mondelinge toelichting gegeven. Gelet op de afspraak dat over personen niet in de openbaarheid wordt gesproken, vindt deze nadere toelichting in beslotenheid plaats aan het einde van de raadsvergadering. Hiermee zijn vragen en antwoorden afgedaan.

36

min
Besluit

De raad discussieert over de stand van zaken rond de notitie Sportparken en specifiek de huidige situatie rond Sportpark Corridor. De wethouder zegt toe nogmaals contact te zoeken met de bewoners om te kijken of de geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden vanwege de lopende gesprekken. Daarnaast zegt zij toe binnen 2 à 3 weken met een notitie te komen welke de planning weergeeft van de notitie sportparken. Deze wordt eind mei aan de raad aangeboden en in de komende periode opgesteld en besproken met de sportverenigingen, hierbij wordt ook de raad uitgenodigd. Tot slot besluit de raad het voorstel dat recent door OMC aan de raad is gepresenteerd en de reactie van de wethouder op de financiële onderbouwing van dit voorstel  in een volgende commissie Sociale Leefomgeving te bespreken. Hiermee zijn vragen en antwoorden afgedaan.

37

De agendapunten 36 en 37 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad discussieert over de stand van zaken rond de notitie Sportparken en specifiek de huidige situatie rond Sportpark Corridor. De wethouder zegt toe nogmaals contact te zoeken met de bewoners om te kijken of de geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden vanwege de lopende gesprekken. Daarnaast zegt zij toe binnen 2 à 3 weken met een notitie te komen welke de planning weergeeft van de notitie sportparken. Deze wordt eind mei aan de raad aangeboden en in de komende periode opgesteld en besproken met de sportverenigingen, hierbij wordt ook de raad uitgenodigd. Tot slot besluit de raad het voorstel dat recent door OMC aan de raad is gepresenteerd en de reactie van de wethouder op de financiële onderbouwing van dit voorstel  in een volgende commissie Sociale Leefomgeving te bespreken. Hiermee zijn vragen en antwoorden afgedaan.

38

De inhoud van deze raadsinformatiebrief wordt betrokken bij de bespreking van agendapunten 35 en 36-37

min
Besluit

Deze brief is betrokken bij de agendapunten 35, 36 en 37 en daarmee afgedaan.

39

min
Besluit

De raad spreekt kort over de voorliggende raadsinformatiebrief. Het AMHK en de Jeugdzorg hebben nadrukkelijk de belangstelling van de commissie Sociale Leefomgeving en hier zijn ook afspraken gemaakt hoe dit onderwerp periodiek terug komt, zodat de raad de voortgang  van de dienstverlening en de bijbehorende kosten kan monitoren. Hiermee is deze brief afgedaan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 5 februari 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 6 februari 2015 10.00 uur tot dinsdag 17 februari 2015 13.30 uur.