Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402789
Aanvang-sluiting 06-01-2015 16:00 - 06-01-2015 16:30

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 06 januari 2015 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 16.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De raad besluit aan de agenda de motie Vreemd aan de orde van de dag Daklozen en opvang toe te voegen. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad neemt de toespraak van de voorzitter voor kennisgeving aan.

3

min
Besluit

De raad neemt de toespraak van de plaatsvervangend Voorzitter voor kennisgeving aan.

5

Aansluitend aan deze Nieuwjaarsraad wordt het Jongerenlintje 'Dordtse belofte' uitgereikt.

U wordt van harte uitgenodigd ook hierbij aanwezig te zijn.

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Hamerraad en Commissies van 9 december 2014 ongewijzigd vast.

Stukken ter bespreking

6

min
Besluit

De Motie Daklozenopvang wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: Motie Nachtopvang Daklozen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: • Te onderzoeken tot hoever het ophogen van de grens voor de gevoelstemperatuur voor de winterregeling mogelijk is binnen het bestaande budget in de subsidierelatie met het Leger des Heils; • Te onderzoeken in hoeverre de bestaande capaciteit voldoende voor de nacht opvang daklozen in zowel de winter als de zomer; De uitkomst van de onderzoeken uiterlijk eind maart 2015 aan de Gemeenteraad beschikbaar te stellen.
Motie Nachtopvang Daklozen.pdf
Stand van zaken:
MO 2-4-2015: Aan deze motie is voldaan met de Raadsinformatiebrief 1457136 over motie nachtopvang daklozen (college 10-3-2015, commissie sociale leefomgeving 17-3-2015). De capaciteit van de nachtopvang en de winterregeling zijn onderzocht en hierover zijn nadere afspraken gemaakt met het Leger des Heils. Dit heeft ertoe geleid dat de capaciteit van de nachtopvang wordt uitgebreid van 28 naar 33 bedden. De winterregeling is uitgebreid in die zin dat niet alleen de feitelijke temperatuur maar ook de gevoelstemperatuur wordt gehanteerd. De aanpassingen passen binnen de subsidieafspraken 2015. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van de opvang van dak- en thuislozen, gericht op preventie, doorstroommogelijkheden en integrale projecten.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 december 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 19 december 2014 10.00 uur tot dinsdag 6 januari 2015 13.30 uur.