Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 136567
Aanvang-sluiting 06-01-2009 14:00 - 06-01-2009 15:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 6 januari 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames J.L.M. van Benthem, C. Safranti, V.I. Versluis, J. Heijmans, M.C.Ruisch en D. Koppens- van Leeuwen en de heren O. Soy en H. Mostert hebben aangegeven de vergadering niet te zullen bijwonen. De heren D.G.E. Cobelens en J.W.W. van Dongen zullen de vergadering eerder verlaten.
De voorzitter stelt voor agendapunt 4 "afscheid van mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde als lid van de gemeenteraad" te behandelen als agendapunt 2.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad wijst mevrouw L.J. Kuhlemeier-Booij en de heren A. Karapinar en W. van der Kruijff aan tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Mevrouw Kuhlemeier meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om de P.J.T. Tiebosch toe te laten tot de raad.

3

min
Besluit
De raad laat de heer P.J.T. Tiebosch toe tot de raad, waarna de heer Tiebosch de eed aflegt.

4

5

min
Besluit
De raad besluit de heer P.J.T. Tiebosch met algemene stemmen aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het presidium en als lid van de agendacommissie en van de Drechtraad.

6

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 28 oktober en
4 november 2008 vast.

7

min
Besluit
De raad besluit tot:
1. het herbenoemen van de heer drs. G. Veldhuijzen tot voorzitter van het bestuur van Stichting Johan de Witt-gymnasium met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen;
2. het herbenoemen van de heer F. van der Walle tot lid van het bestuur van Stichting Johan de Witt-gymnasium, met 28 stemmen voor en 1 tegen.
3. het benoemen van de heer L. Hokke tot voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht met algemene stemmen.

8

min
Besluit
De burgemeester houdt zijn nieuwjaarsrede.

9

min
Besluit
De waarnemend nestor, de heer P.H. Sleeking houdt zijn nieuwjaarsrede.

10

min
Besluit
Brieven b t/m g: Op verzoek van meerdere fracties wordt een afschrift van het antwoord naar de adviescommissie gestuurd.

11

min
Besluit
De raad benoemt mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde als lid van de adviescommissie, 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Hamerstukken

12

min
Besluit
De raad stemt in met de nota Voortijdig Schoolverlaten in Dordrecht.

13

min
Besluit
De raad trekt de Verordening Onderwijs aan zieke kinderen in.

14

min
Besluit
De raad stelt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht 2009 vast.

15

min
Besluit
De raad stelt de gewijzigde Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs vast.

Stukken ter kennisname

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het TMOP-rapport voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.