Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Adviescommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Adviescommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 136530
Aanvang-sluiting 16-12-2008 19:45 - 16-12-2008 20:45
Agenda van de VERGADERING van de ADVIESCOMMISSIE van dinsdag 16 december 2008, welke wordt gehouden in de vergaderzalen van het REGIOKANTOOR, Noordendijk 250, aanvang 19.45 uur

1

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 december 2008.

2

min
Besluit
Meerdere fracties stellen vragen en discussiëren over woonbeleid, woningproductie, -voorraad, -aanbod, gevolgen kredietcrisis, waarop door de wethouder wordt ingegaan. De commissie gaat akkoord met het aanbod van de wethouder om bij het verschijnen van de nieuwe Woonvisie Drechtsteden in het 1e kwartaal 2009 hierover een presentatie te laten verzorgen, en tegelijker-tijd ook over de a.s. verstedelijkingsafspraken met het Rijk. In die presentatie kan ook aandacht worden besteed aan de kredietcrisis in relatie tot specifiek de woningbouw, in het geval de raad hierover al niet eerder in het algemeen hieromtrent nader is geïnformeerd. De raadsinformatiebrief c.a. kan als kennisnamestuk voor de raad worden geagendeerd.

3

4

min
Besluit
Namens het programma Hollands Glorie presenteert de heer D.C.H. Verheijen het concept Holland Experience, een idee van Arcadis en DST. Hij geeft een toelichting op het verband met het programma Hollands Glorie, op de inhoud van de plannen, het verwachte effect daarvan en op de mogelijke vestigingsplaats op de Stadswerven. Vragen en opmerkingen van commissieleden worden door hem beantwoord. Hij zegt toe dat de presentatie beschikbaar wordt gesteld. Ook het door Arcadis verrichte onderzoek naar de meest geschikte vestigingsplaats wordt beschikbaar gesteld. De vertegenwoordigde fracties geven te kennen, graag gebruik te maken van het aanbod van een excursie naar de ‘Worldport Experience’ in Rotterdam.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 23-06-2009
De heer Verheijen die de presentatie verzorgt, zegt toe dat de presentatie en het door Arcadis verrichte onderzoek naar de meest geschikte vestigingsplaats beschikbaar zullen worden gesteld. Info griffie: Presentatie hangt in het raadsinformatiesysteem (RIS) bij het betreffende agendapunt van de adviescommissie. Voorstel: Afvoeren.

5

6

min
Besluit
De voorzitter meldt dat mevrouw De Haan ondanks de eerdere aankondiging toch niet zal inspreken, zij heeft een mail gestuurd, met daarin haar bijdrage voor het gesprek. Deze mail wordt uitgedeeld.
De heren V. Drexhage en L. Straver spreken respectievelijk namens het bewonercomité Wijnstraat Noord en omgeving en Prinsenpoort in. De heer Drexhage deelt zijn inspreekbijdrage hierbij uit. De raadsleden stellen enige verhelderende vragen aan beide heren.
Hierna vindt de inhoudelijke behandeling van de raadsinformatiebrief plaats.
De wethouder beantwoordt de aan hem gestelde vragen en gaat in op wat de insprekers hebben ingebracht.

Na inhoudelijke bespreking besluit de adviescommissie te adviseren deze raadsinformatiebrief als ter kennisnamestuk te agenderen voor de raad van 6 januari 2009.

7

8

min
Besluit
De heer J. Buitink (SO) geeft een presentatie m.b.t. de studie over de bereikbaarheid Oostrand, waar na de commissieleden enkele verhelderende vragen stellen.
Na de presentatie vindt na een korte vragenronde richting de wethouder een opiniërende discussie plaats. Hierbij geeft de meerderheid van de commissie aan dat zij voor zo snel mogelijke uitvoering van de maatregelen zijn.
De wethouder zegt toe aan de suggestie van de heer Bruggeman over het meer expliciet communiceren met de Dubbeldammers, over welke maatregelen er al zijn genomen, welke er nog worden genomen en met welke dilemma's de wethouder wordt geconfronteerd, mee te nemen in het verdere communicatietraject.
Na discussie besluit de commissie te adviseren de raadsinformatiebrief als ter kennisnamestuk te agenderen voor de raad van 6 januari 2009.

9

min
Besluit
Deze brieven zijn bij de behandeling van de raadsinformatiebrief Bereikbaarheid Oostrand (groslijstnr. 694) betrokken.

10

11

min
Besluit
De commissie is unaniem van mening dat raadsleden niet in de beroeps- en bezwaarcommissie moeten zitten. De commissie moet dusdanig zijn samengesteld dat de onafhankelijkheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Wel dient hierbij de voeling met de burger en de praktijk in het oog worden gehouden. De commissie moet geen op afstand staande zuiver juridisch orgaan worden.
De portefeuillehouder zegt toe dat in de loop van 2009 het college met voorstellen komt die moeten leiden tot een commissie voor de beroep- en bijzondere bezwaarschriften waarin geen raadsleden zitting hebben. Voorts zullen de voorgestelde verbeterpunten worden uitgewerkt. Met ingang van de raadsperiode 2010-2014 zal deze vernieuwde commissie aan het werk gaan. De raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving naar de raad.

min
Toezegging(en)
Toezegger: R.J.G. Bandell
Datum gepland: 01-06-2009
Datum gereed: 11-03-2010
Burgemeester Bandell zegt toe, dat het college in de loop van 2009 met een voorstel komt, dat moet leiden tot een commissie voor de beroep- en bijzondere bezwaarschriften waarin geen raadsleden zitting hebben. Voorts zullen de voorgestelde verbeterpunten worden uitgewerkt. Met ingang van de raadsperiode 2010-2014 zal deze vernieuwde commissie aan het werk gaan. Voorstel: Handhaven 23-06-2009.
Stand van zaken:
Zie dossiernummer 317039. Behandeld in de raad van 11 maart 2010. kan als afgehandeld worden beschouwd.

12

13

Riedijkshaven (136543)

min
Besluit
Riedijkshaven besproken. Geconstateerd wordt dat er bij dit betrekkelijk kleine project veel niet volgens plan is verlopen, waardoor de uitvoering ofwel is vertraagd ofwel niet of anders is geschied. Vastgesteld wordt dat programma’s van eisen en (de afdwingbaarheid van) afspraken met private partijen tevoren grondiger moeten worden doordacht. De raadsinformatiebrief kan ter kennisneming worden geagendeerd voor de raad van 6 januari 2009.

14

min
Besluit
De commissie bespreekt de aanpassingen in het stedenbouwkundige masterplan en (in beslotenheid) de herijking van de grondexploitatie en de geactualiseerde risicoanalyse. De meerderheid van de fracties heeft behoefte aan nadere informatie over de kosten die gemoeid zijn met het bouwen van een extra laag op parkeergarage D en de consequenties die dit met zich meebrengt voor de exploitatie. Deze fracties willen ook nadere informatie over het aantal wooneenheden dat de nieuw geplande woontoren zal bevatten om te kunnen bepalen welke consequenties dit met zich meebrengt voor de parkeerdruk. Besloten wordt dit voorstel voor te dragen als bespreekpunt voor de raad van 3 februari 2009. Punt van discussie is de vraag, of met het oog op de te verwachten parkeerdruk nu overgegaan moet worden tot het bouwen van een extra parkeerlaag op parkeergarage D dan wel of dit uitgesteld kan worden tot een later tijdstip. Wethouder Lagendijk zegt toe, de raad tevoren te zullen informeren over de kosten van realisatie in relatie tot de exploitatie en over het aantal te realiseren woningen. Ook de vragen van mevrouw Schellekens over de pagina’s 4 en 5 van bijlage 2B zal hij voor de raadsbehandeling beantwoorden. Tot slot maakt de wethouder melding van een actuele analyse van het Grondbedrijf. De verwachting is dat deze niet zal leiden tot aanpassing in de nu voorliggende risicoanalyse. Indien dat wel het geval is, zal hij de raad daarover informeren. Dan wordt tevens bezien in hoeverre de informatie van invloed is op de behandeling van dit onderwerp in de raad van 3 februari 2009.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 03-02-2009
Datum gereed: 23-06-2009
Wethouder Lagendijk zegt toe, de raad voor 3 februari 2009 te zullen informeren over de kosten van realisatie van een extra parkeerdek in relatie tot de exploitatie en over het aantal te realiseren woningen in de geplande woontoren in de Middenzone. Ook de vragen van mevrouw Schellekens over de pagina’s 4 en 5 van bijlage 2B zal hij voor de raadsbehandeling beantwoorden.
Stand van zaken:
Info griffie: Via een wethoudersbrief d.d. 19 januari 2009 is de informatie aan de leden van de adviescommissie toegezonden. Deze informatie is betokken bij het raadsdebat op 3 februari 2009. Voorstel: Afvoeren.

15

16

min
Besluit
Er is brede waardering voor het VSV-beleid en de aanpak. Meerdere fracties stellen vragen over of vestigen de aandacht op de volgende aspecten: uitkomsten van het ITJ-rapport; samenwerking en gezamenlijkheid; betrokkenheid van ouders/jongeren; subsidie- en registratiesystematiek; ketenregie. De wethouder beantwoordt de vragen en gaat in op de aangedragen aandachts-/zorgpunten. Hij zal, desgevraagd door de PvdA, aan de scholen meegeven het Platform Allochtone Ouders erbij te betrekken. Binnenkort zullen de scholen het gezamenlijke activiteitenplan aan de adviescommissie presenteren, waarbij wat de wethouder betreft ook de ITJ-aanbevelingen kunnen worden bediscussieerd. Het raadsvoorstel c.a. kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.

17

18

min
Besluit
Wethouder Spigt meldt dat de overeenkomst met betrekking tot het Achterom klaar ligt om verzonden te worden naar de raad, maar dat de definitieve handtekening van Mediamarkt nog ontbreekt.
Wethouder Van den Oever meldt dat er naar wordt gestreefd het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers op 1 maart 2009 te laten starten. Er wordt gewerkt aan een mailing naar de 65-plussers. Het ligt in de bedoeling om vanaf 1 februari 2009 ook op zondagen en koopavonden het openbaar vervoer vanaf de transferia gratis te maken.
De burgemeester meldt dat hij de aangepaste marsroute m.b.t. locatiekeuze hostel wil bespreken in de agendacommissie van 6 januari. Op 7 januari zal de deskundigenavond plaatsvinden, waarvoor de raadsleden nog een uitnodiging zullen ontvangen.
Burgemeester Bandell beantwoordt de vraag de heer Wagemakers over de publiciteit over het (voorlopig) besluit met betrekking tot de exploitatie van de Sportboulevard in relatie tot de motie over consultatie van de raad bij de besluitvorming hierover.
Wethouder Van den Oever beantwoordt de vraag van de heer Tazelaar over de verlichting in de fietstunnel Smitsweg.
Wethouder Kamsteeg beantwoordt de vraag van mevrouw Yanik over de effecten van de onder curatelenstelling van Woonbron door de minister voor Dordtse projecten van Woonbron.