Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Adviescommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Adviescommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 136415
Aanvang-sluiting 25-11-2008 19:45 - 25-11-2008 20:45
Agenda van de VERGADERING van de ADVIESCOMMISSIE van dinsdag 25 november 2008, welke wordt gehouden in de vergaderzalen van het REGIOKANTOOR, Noordendijk 250, aanvang 19.45 uur

1

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 november 2008.

2

min
Besluit
Wethouder Van den Oever zegt naar aanleiding van de vraag van heer Sleeking over Stichting Wantij als procespartij in de kwestie Vlijbrug en andere stichtingen in toekomstige geschillen toe de pleitnota en het vonnis naar de raad te sturen. Wethouder Kamsteeg geeft een aanvullend antwoord op de vraag van de heer Sleeking.
Wethouder Kamsteeg beantwoordt de vraag van mevrouw Ruisch over de aanschrijving van een gezin aan de Singel m.b.t. funderingsherstel.
Wethouder Van den Oever beantwoordt de vraag van mevrouw Van den Bergh over een rijkssubsidieregeling voor duurzaam havenbeheer.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 23-06-2009
Wethouder Van den Oever zegt toe naar aanleiding van de vraag van de heer Sleeking over Stichting Wantij als procespartij in de kwestie Vlijbrug en andere stichtingen bij toekomstige geschillen de pleitnota en het vonnis naar de raad te sturen.
Stand van zaken:
Pleitnota is toegezonden ; vonnis is er nog niet. Er wordt momenteel geprocedeerd over flora- en faunavergunningen. Stichting het Wantij procedeert met provincie Zuid-Holland; Gemeente is belanghebbende derde partij. Voorstel: Afvoeren.

3

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst van de agendacommissie van 25 november 2008.

4

5

min
Besluit
Na enige discussie over de vraag of de startnotitie wegens het ontbreken van enkele bijlagen behandelbaar is, besluit het merendeel van de commissie dat de startnotitie behandeld kan worden. De commissie geeft een vertegenwoordiger van de Hans Petrischool gelegenheid om toe te lichten in hoeverre de wensen van deze school op het gebied van dierverzorging in het ontwerp zijn meegenomen. Nadat de wethouder vragen beantwoord heeft en ingegaan is op enkele suggesties vanuit de commissie, wordt geadviseerd om de startnotitie als hamerstuk te agenderen voor de raad van 2 december 2008.

6

7

ROM-D (136429)

min
Besluit
Nadat de wethouder op verzoek van de fractie van ECO-Dordt uitgebreid heeft toegelicht waartoe de Drechtraad op 17 december 2008 dient te beslissen, geven de meeste fracties in de opiniërende bespreking aan zich te kunnen vinden in het raadsvoorstel. De fracties van de PvdA en Beter Voor Dordt geven aan behoefte te hebben aan nader fractieberaad. De commissie adviseert om het raadsvoorstel als kort bespreekpunt (vijf minuten per fractie) te agenderen voor de middagraad van 2 december 2008. De commissieleden stemmen in met het voorstel van de wethouder om de discussie in de raad te voeren aan de hand van de drie beslispunten zoals verwoord in het raadsvoorstel.

8

min
Besluit
De aanwezige raads- en commissieleden stemmen er mee in dat wethouder Kamsteeg voorafgaand aan de vergadering een mededeling doet m.b.t. te gespreksonderwerp.
De wethouder brengt het voorstel in een time-out in te lassen in het besluitvormingsproces rondom de locatiekeuze van het hostel. In deze time-out zal het college inhoudelijk kunnen reageren op de inbreng die uit de stad is gekomen in de vorm van brieven, de woordvoeringen tijdens de informatie-avonden en het sprekersplein en andere gesprekken die hij inmiddels gehad heeft. Verder wil hij samen met de raad kijken naar de criteria en de weging daarvan, waarbij hij niet principieel tegen een andere locatie is.
De vertegenwoordigers van de fracties geven allen aan dat zij positief staan tegenover zo'n time-out. Er wordt afgesproken dat:
1. Er tot 1 februari een time-out wordt genomen;
2. De wethouder op vrijdag 27 november een voorstel over een marsroute voor de periode tussen nu en 1 februari aan de raad stuurt; en
3. Dat deze marsroute op 2 december tijdens de raadsvergadering inhoudelijk zal worden behandeld.

De wethouder heeft toegezegd in de plaatselijke media nogmaals een oproep te doen om te komen met locaties voor het Hostel.

redactie. De groslijstnrs. 180c, d en e kunnen nog niet als afgehandeld beschouwd worden en blijven dus op de agendavoorraad staan en zullen onderdeel uitmaken van besluitvorming na 1 februari.
min
Toezegging(en)
Toezegger: AT Kamsteeg
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 23-06-2009
Wethouder Kamsteeg zegt toe in de plaatselijke media nogmaals een oproep te doen om te komen met locaties voor het Hostel.
Stand van zaken:
Raad beslist 16/12/08 over het procesvoorstel, inhoudende: - het college neemt op 20 maart 09 een locatiebesluit - raad geeft 7 april 09 een formeel oordeel over het collegebesluit. Locatiebesluit Hostel is uitgesteld tot 7 april 2009. Alle eerder genoemde locaties worden opnieuw bekeken. In de media zijn bewonders opgeroepen met locatievoorstellen te komen. Oproep is geplaatst. Locatie keuze hostel komt 14 en 21 april 2009 aan de orde in de adviescommissie en op 12 mei 09 in de gemeenteraad. Info griffie: Op 12 mei 2009 heeft de definitieve besluitvorming in de raad plaatsgevonden. Voorstel: Afvoeren.

9

10

min
Besluit
De heer C.M.A. Dekkers, directeur van de GHOR ZHZ, geeft een presentatie over, de missie, taken, organisatie en werkwijze van de GHOR. De presentatie is in het RIS geplaatst. Vragen van commissieleden worden door de directeur naar tevredenheid beantwoord.

11

12

min
Besluit
De heren Hertogs en Wiggers van VNG International leiden de workshop in met een korte toelichting op het Evaluatierapport. Behalve de commissieleden en de portefeuillehouder en diens ambtelijke adviseur nemen aan de workshop deel de heren F. Blijerveld van Dordrecht/Bamenda, J. van Herwijnen van Dordrecht/Emalahleni en A. Bakker van Dordrecht/Varna. Vervolgens geven de aanwezigen aan welke aanbevelingen hen het meest aanspreken. De belangrijkste twee aldus geselecteerde aanbevelingen worden besproken. VNG International zal op basis van de geleverde input een definitieve versie van het evaluatierapport opstellen en (laten) verspreiden.

13

14

min
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt besproken en vragen van commissieleden worden door de portefeuillehouder en zijn adviseurs beantwoord. Nadat een aantal onduidelijkheden is opgehelderd, kan de meerderheid van de commissie zich met het voorstel verenigen en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 2 december 2008. De fractie van B.V.DORDT kondigt aan een stemverklaring te zullen afleggen. De commissie vraagt de portefeuillehouder, tevoren na te gaan of in punt a van het ontwerpbesluit het opnemen van de passage over de ontbindende voorwaarde nodig is, in punt b toe te voegen: het pand Hof 6 en in punt c ‘gehuurde’ te wijzigen in: te huren.