Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 136338
Aanvang-sluiting 11-11-2008 14:00 - 11-11-2008 15:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD voor de behandeling van de Programmabegroting 2009 en de Meerjarenbegroting 2010-2011, die op dinsdag 11 november 2008 om 14.00 uur aanvangt, op woensdag 12 november 2008 vanaf 20.00 uur wordt voortgezet en in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De voorzitter staat stil bij het overlijden van het gewezen raadslid en wethouder Liane Roemers-de Jong.
Hij wenst de familieleden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

De voorzitter meldt dat mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij later zal komen. De heer H.P.A. Wagemakers zal tussen 16.30 uur en 20.00 uur niet aanwezig zijn. De heer M.P.P.M. Merx komt later. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 7 en 28 oktober 2008 en van de adviescommissie van 23 september 2008 ongewijzigd vast.

3

min
Besluit
Er zijn geen mededelingen.
Brief e: betrekken bij de raadsinformatiebrief over dit onderwerp.
Brief f en g: op verzoek van meerdere fracties afschrift van het antwoord naar de adviescommissie.
Brief h: op verzoek van de fractie van GroenLinks afschrift van het antwoord naar de adviescommissie.
Brieven i en j: op verzoek van de fracties van VVD en BETER VOOR DORDT op de voorraadagenda plaatsen voor verdere bespreking.
Brief l: de fractie van BETER VOOR DORDT wil graag kennisnemen van de resultaten van de verdere procedure.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over voorzieningen Kunstmin en middenzaal Energiehuis voor kennisgeving aan.
De raad neemt de Raadsinformatiebrief gratis Openbaar Vervoer in Dordrecht voor kennisgeving aan.
Het raadsvoorstel groslijstnr 576b wordt niet in stemming gebracht. Het aangenomen amendement A-4 heeft de inhoud van het voorstel overruled.
Raadsvoorstel Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen:
De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet instemt met dit voorstel. Mevrouw M.C. Ruisch legt namens de fractie van GroenLinks een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie zal instemmen met het voorstel, met uitzondering van hetgeen onder punt 3c van het ontwerpbesluit over de verrekening is verwoord. Mevrouw N. De Smoker-van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat ECO-Dordt tegen het aspect van de verhoging van de parkeertarieven is.
De raad stemt in met het raadsvoorstel, met de aantekening dat de fractie van BETER VOOR DORDT wordt geacht tegen te hebben gestemd en met inachtneming van de bezwaren tegen bepaalde elementen van de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt.


Hamerstukken

5

min
Besluit
De raad besluit de door het college van Burgemeester en Wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van de "Notitie betreffende overzicht inzake de compensatieclaims van de gemeente (geheim)" te bekrachtigen.

6

min
Besluit
De raad stemt in met de jaarrekening van de Stichting Johan de Witt-gymnasium.

7

min
Besluit
De raad stelt de Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw vast.

8

min
Besluit
De raad stelt de verordening Cliëntenparticipatie Wsw vast.

9

min
Besluit
De raad uit geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de verkoop van het pand Marslaan 34.

10

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor de uitvoering van het sociaal programma Crabbehof.

11

min
Besluit
Mevrouw L.J. Kuhlemeier legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat haar fractie tegen dit voorstel is en verwijst voor de redenen naar de woordvoeringen en ingediende moties tijdens de behandeling van de begroting 2009.
De raad stelt het gereserveerde inrichtingskrediet voor het Hof 10-12 beschikbaar, met de aantekening dat de fractie van BETER VOOR DORDT wordt geacht tegen te hebben gestemd.

12

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar ten behoeve van de realisering van het sportgebouw in het Leerpark.

13

min
Besluit
De raad uit geen wensen en bedenkingen tegen het voornemen van het College van Burgemeester en wethouders tot het aangaan van een transactie met P.G. van Pelt en besluit het batig resultaat van de transactie te verantwoorden op het product "exploitatie gemeentelijke eigendommen bij de sector stadsontwikkeling" en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

14

min
Besluit
De raad stelt het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over brandveiligheid samenleving (Community Safety) voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over herziening schadeloosstelling Sauna Bogers voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over Samen de buurt mooier maken voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over onderhoud speelvoorzieningen 2008 voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit
De raad neemt de Raadsinformatiebrief over de zienswijzen tegen de voet/fietsbrug over de Vlij voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het verzoek tot plaatsing van het voormalig politiebureau aan de Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de procesagenda Stadswerven 2e helft 2008 / begin 2009 voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit
De raad neemt de Raadsinformatiebrief over vrijgeven (voor)ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht" voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief inzake kaders sturing projecten voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over Charter Wielwijk en Crabbehof en financieel akkoord voor kennisgeving aan.

Tenslotte

26

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking gaat in zijn algemene beschouwing namens de fractie van BETER VOOR DORDT onder andere in op de gevolgen van de financiële crisis en het treasurystatuut, leegstand in de binnenstad, benodigde woningbehoefte en de Zuidpolder, Hofkwartier en de herinrichting kloostertuin, verloedering van panden, bouw parkeergarages, vernieuwen van bedrijfsleven tegenover nieuw te ontwikkelen terreinen, krachtwijken, sociale programma’s voor alle lasten, actualisatie bomenlijst, ontwikkelen integraal ouderenbeleid, zorgservicepunten en het hostel.
Hij dient namens zijn fractie de volgende moties in: 1. Motie Onafhankelijk onderzoek naleving Treasury Statuut (M-1), waarin het college wordt verzocht om een extern onderzoek uit te voeren of de treasury-afdeling binnen de kaders van het treasurystatuut wet FIDO is gebleven, of de gemeente zich eerder had kunnen terugtrekken uit de beleggingen en of alle beleggingen zijn besproken in een Treasury Comité, of alle risico’s in kaart zijn gebracht en voorgenomen uitzettingen zijn voorgelegd aan het college en vanaf januari 2009 een paragraaf over de beleggingen in de stukken van de financiële cyclus op te nemen. 2. Motie Hofkwartier (M-2), waarin het college wordt verzocht een interimfase in te lassen ter bezinning en doorberekening van de ambities, de deelprojecten met elkaar te verbinden met daarin een tijdsplan, kostenoverzicht en risico analyse en de raad over de resultaten op de hoogte te brengen. 3. Sociaal Programma voor alle wijken (M-3), waarin het college wordt verzocht om ook in andere wijken dan Dordt-West een sociaal programma op te stellen waarin doelstellingen worden geformuleerd op het terrein van schoon, heel en veilig, voorkomen van verloedering en aanpak achterstallig onderhoud en daarover aan de raad te rapporteren. 4. Motie meldpunt roekeloos rijgedrag (M-4), waarin het college wordt verzocht een voorstel voor te bereiden voor de invoering van een klachtenmeldpunt voor roekeloos rijgedrag en de raad hierover in het eerste kwartaal van 2009 te rapporteren. 5. Motie Aanpak Hondenpoep:'Ruim het op, dat scheelt een hoop'(M-5), waarin het college wordt verzocht onderzoek te doen naar de effectiviteit van huidige maatregelen, aanvullende maatregelen, boeteregimes in andere gemeenten, het gebruik van de opbrengst van de boetes voor oplossingen en de raad daarover in de eerste helft 2009 te rapporteren en met voorstellen te komen. 6. Motie tijdelijke regulering particuliere kamerverhuur (M-6), waarin het college wordt verzocht met de toepassing van de quoteringsmogelijkheid binnen de huisvestingsverordening, gedurende 1 jaar in de hele stad niet meer dan 5% van de woningen per straat toe te staan voor particuliere kamerverhuur, de raad volledig te informeren over de uitkomsten en resultaten en acties zoals in de motie genoemd. 7. Motie gratis Openbaar Vervoer (M-7), waarin het college wordt opgeroepen naast de transferiumvariant in 2009 ook een experiment voor 65-plussers op werkdagen in de daluren en in de weekeinden op alle uren uit te voeren.


27

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie akkoord is met de begroting met uitzondering van de reservering voor het Energiehuis. De heer A.G. Hoogerduijn legt namens de fractie ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie akkoord gaat met de begroting, maar tegen verschillende punten de bekende principiële bezwaren heeft.
De raad stelt met algemene stemmen de Begroting 2009 inclusief Meerjarenraming 2010-2012 en de aangenomen amendementen vast, met inachtneming van wat in de stemklaringen is vermeld. Verder worden met algemene stemmen de routine-investeringen vastgesteld en geautoriseerd. Ten slotte besluit de raad de budgettaire gevolgen zoals verwoord in dit raadsvoorstel als begrotingswijziging te verwerken in de exploitatiebegroting.

28

min
Besluit
Mevrouw M.C. Ruisch gaat in haar algemene beschouwing namens de fractie van GroenLinks onder andere in op de financiële crisis, de voortgang van het project Hofkwartier, de kunstuitleen, de verhuizing van Tobe, Diep, Kunstmin, Stadswerven, deelname aan de Week van de Vooruitgang en Nacht voor Nacht, experiment gratis Openbaar Vervoer, investeren in fietsers, bomenkap, het Hostel, dagbesteding dak en thuislozen, vrouwenopvang en de leefsituatie van Oost-Europese arbeidsmigranten
Zij dient de volgende moties in: 1. Motie gratis bewaakte stallingen (M-10), waarin het college wordt opgedragen de fietsenstallingen vanaf 1 december 2008 gratis te maken en de openingstijden tijdens de uitgaansavonden aan te passen. 2. Motie Algemene Fietsafhandelcentrale (AFAC) (M-11), waarin het college wordt opgedragen in overleg te treden met de politie Zuid-Holland Zuid en andere gemeenten in de Drechtsteden om een AFAC op te richten. 3. Motie dagbesteding dak- en thuislozen (M-12), waarin het college wordt verzocht in overleg met de instellingen een plan van aanpak te maken gericht op de realisatie van een voorziening die voorziet in een zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep en voor 1 maart 2009, in overleg met de instellingen, te komen met een plan van aanpak inclusief financiële onderbouwing. 4. Motie 24-uurs begeleiding Blijfhuis, inclusief Crisisopvang (M-13), waarin het college wordt verzocht om voor 31 maart 2009 te komen met een voostel voor het realiseren van de noodzakelijke 24-uurs begeleiding, in de vrouwopvang/het blijfhuis, gedurende 7 dagen per week. 5. Motie Informatiepunt Oost-Europese werknemers (M-14), waarin het college wordt opgedragen een plan uit te werken dat zorgt voor goede voorlichting aan betrokkenen in Dordrecht gelet op huisvesting, werkgelegenheid, kinderen en scholing.

29

min
Besluit
De heer D. Pols gaat in zijn algemene beschouwing namens de VVD-fractie onder andere in op hangjongeren, opvoedingsondersteuning, alcoholgebruik onder jongeren, Leonardo-onderwijs, verkeerssituatie op de Provinciale weg, de binnenstad, experiment gratis Openbaar Vervoer, fietsparkeren, ouderenhuisvesting, financiële crisis en de ontwikkeling van de kosten van (grote) projecten. De wethouder van financiën ontvangt van de fractie van de VVD uit handen van de heer Pols een calculator voor het juist berekenen van de kosten. De heer Pols dient namens de fractie een motie en een amendement in. Motie Leonardo Onderwijs (M-15), waarin het college wordt verzocht om samen met de OPOD en Stichting Leonardo Scholen op korte termijn te bekijken welke ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk met de opleiding te kunnen starten. Amendement Openbaar Vervoer (A-1) , waarin de raad wordt gevraagd te besluiten het dictum van het ontwerpbesluit bij raadsvoorstel SO/2008/6733 aan te passen door de tekst na "opdracht te geven" te vervangen door: "de voor gratis openbaar vervoer beschikbare 1,5 miljoen euro als volgt in te zetten:
- maximaal €750.000,- te benutten voor gratis openbaar vervoer van en naar de transferia op drukke dagen en daarvoor de onderhandelingen te vervolgen; -de waterbusverbinding op drukke dagen tevens gratis aan te bieden; -de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad op alle dagen gratis te maken; -en het restant in te zetten voor de verruiming van de vaartijden van de waterbus".

30

min
Besluit
De heer H.J. Tazelaar gaat in zijn algemene beschouwing namens de fractie van de VSP onder andere in op de financiële crisis, het Hostel, de Sterrenwacht, inzet van de watertaxi, de parkeertarieven, Hofkwartier, de verkeerssituatie op de Provinciale weg, het sociale programma van de Wielborgh, het rolstoelvriendelijk maken van de openbare tribune van het stadhuis, reïntegratie van werkeloze 45-plussers, parkeertarief sportboulevard en het Kunstmin. Hij dient de volgende moties in: 1. Motie Watertaxi (M-16), waarin het college wordt verzocht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een watertaxi te laten varen tussen de transferia en de opstapkades van de waterbus.2. Motie subsidie Wielborgh (M-17) waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van gemeentewege middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal programma van Wielborgh en hierover binnen één maand aan de raad te rapporteren.

31

min
Besluit
De heer W. van der Kruijff gaat in zijn algemene beschouwing namens de CDA-fractie onder andere in op de behaalde resultaten in 2008, het gebruik van het in Dordrecht aanwezige talent, het creëren van zuigkracht naar boven, het Energiehuis en Kunstmin, het versneld opknappen van de speelvoorzieningen, gratis openbaar vervoer vanaf de transferia, verlengen vaartijden van de waterbus en het egalisatiefonds parkeervoorzieningen. Hij dient de Motie verlenging vaartijden waterbus (M-18) in, waarin het college wordt opgeroepen in samenwerking met het Drechtstedenbestuur de haalbaarheid te onderzoeken van het verlengen van de vaartijden van de waterbus tot rond middernacht. Verder dient hij Amendement Extra vervanging speelvoorzieningen (A-2) in, waarin de raad wordt gevraagd te besluiten in de jaren 2009 en 2010 200.000 euro extra beschikbaar te stellen en
daartoe het besluit behorend bij de Programmabegroting 2009 als volgt te
wijzigen: pagina 7, laatste regel van de tabel ("Begroting 2009") "247" wijzigen in "47" en "289" wijzigen in "89".

32

min
Besluit
Mevrouw N. de Smoker-van Andel gaat in haar algemene beschouwing namens de fractie van ECO-Dordt onder andere in op de financiële crisis, vrijstelling van bouwleges, de voortgang van de grote projecten, sturing op het project Hofkwartier, 24 uurs opvangverblijf, jeugd en alcohol, schooluitval MBO, derde Merwedehaven, verkeersplannen, verkeerssituatie op de provinciale weg, de Mijlweg, gratis openbaar vervoer vanaf de transferia, verhoging parkeertarieven en raad aan zet.
Zij dient twee moties in: 1. Motie bouwleges(M-19), waarin het college wordt opgedragen binnen een half jaar voorstellen te doen voor aanpassingen van de legesverordening om de geconstateerde ongelijkheid op het gebied van betaling van bouwleges op te heffen. 2. Motie knoppennotitie Hofkwartier (M-20), waarin het college wordt opgedragen door middel van een notitie, vergelijkbaar met de "knoppennotitie" Stadswerven, inzicht te bieden in de consequenties van keuze met betrekking tot de kwaliteit en voorzieningenniveau voor de kosten van het project. Verder dient de fractie het Amendement parkeertarieven (A-3) in, waarin de raad wordt gevraagd te besluiten de tekst onder beslispunt 4 van het voorstel egalisatiereserve parkeervoorzieningen als volgt te wijzigen: en 4. in te stemmen met een generieke verhoging van de parkeertarieven met € 0.20 per 1 maart 2010 en hiertoe de begroting 2009 en verder dienovereenkomstig te wijzigen.

33

min
Besluit
De heer H. Mostert gaat in zijn algemene beschouwing namens de fractie van ChristenUnie/SGP onder andere in op de financiële crisis, economische structuurversterking en de binnenstad, de kosten voor het Hofkwartier, uitbouw zorgloket, afvalscheiding, ontwikkelingen bij monumentenzorg het Huis te Merwede, eigen verantwoordelijkheid ouders in de opvoeding en onderwijs, schooluitval bij MBO.
De heer Mostert geeft in zijn algemene beschouwing aan dat de aangehouden motie bouwhistoricus wordt ingetrokken. Hij dient de volgende moties in: 1. Motie Impulsen Binnenstad (M-21), waarin het college wordt verzocht via nader onderzoek en analyse op korte termijn aan de gemeenteraad een voorstel te doen, gericht op extra impulsen via investeringen en maatregelen in de binnenstad. 2. Motie Huis te Merwede (M-22), waarin het college wordt verzocht ervoor zorg te dragen dat Monumentenzorg en Archeologie de opdracht krijgt om binnen een half jaar tot een inrichtingsvoorstel van Huis te Merwede te komen, zodat de leefbaarheid en levendigheid van dit gebied wordt versterkt door een fraaie inrichting van de openbare ruimte, toevoeging van groen en water en publiekstoegankelijke functies op het maaiveld, alsmede dat de nog overgebleven restanten van Huis te Merwede zowel bovengronds als ondergronds duurzaam worden geconserveerd. 3. Motie bezuiniging ABWZ (M-23), waarin het college wordt verzocht na te gaan hoeveel Dordtenaren met de AWBZ-bezuinigingen te maken krijgen en op welke manier we daarmee in Dordrecht omgaan, bijvoorbeeld door middel van aanvullende WMO-ondersteuning en de raad voor het einde 1e kwartaal 2009 te informeren over de resultaten.

34

min
Besluit
De heer J.J.W. van Dongen gaat in zijn algemene beschouwing namens de fractie van D66 onder andere in op de trage informatieverstrekking rondom de kredietcrisis, de Oost-Europese arbeidsmigranten, de overkapping van de A16, duurzaamheid als uitgangspunt van al het beleid, verkwisting van energie. Energiescan, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het Openbaar Vervoer, Stadswerven, de Kop van de Staart en het Energiehuis. Hij dient de Motie overkapping A16 (M-24) in, waarin het college wordt verzocht deze optie middels een haalbaarheidsonderzoek te onderzoeken, inclusief businesscase en dit binnen zes maanden aan de raad te presenteren.

35

min
Besluit
De heer A. Karapinar gaat in zijn algemene beschouwing onder andere in op de financiële crisis, Parkeergarage Kromhout, het woonprogramma, inburgering, participatie vrouwen integratie, RADAR en het gemeentelijke beleid, interculturalisatie, een eindejaaruitkering voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en het hostel. Hij dient twee moties in: 1. Motie Diversiteitsbeleid in de ambtelijke organisatie (M-25), waarin het college wordt verzocht het huidige wervings- en selectiebeleid te (doen) actualiseren met het doel de diversiteit op het niveau van (midden)management te bevorderen. 2. Motie eindejaarsuitkering (M-26), waarin het college wordt opgedragen alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen een eindejaarsuitkering te geven van 50 euro.

36

min
Besluit
Wethouder Van Steensel geeft nogmaals een toelichting op hoe de positie van gemeente is in de procedures m.b.t. het terugkrijgen van de miljoenen uit IJsland.
De wethouder ontraadt M-15 over Leonardo-Onderwijs vanwege de precedentwerking die er vanuit kan gaan. Er lopen gesprekken met de Stichting Leonardo-onderwijs over tijdelijke huisvesting in leegstaande lokalen van OBS De Bever.
Hij adviseert M-1 over het treasurystatuut aan te houden tot het moment dat inhoudelijke behandeling van de raadsinformatiebrief heeft plaatsgevonden.
Hij ontraadt M-24, omdat de wens om overkapping zou kunnen gaan concurreren met andere infrastructurele projecten waarover op dit moment met andere overheden wordt onderhandeld.
Wanneer de resultaten van de onderzoeken met betrekking tot energiegebruik bekend zijn zal hij hierover rapporteren.

37

min
Besluit
De burgemeester beantwoordt de gestelde vragen die betrekking hebben op zijn portefeuille. Hij geeft aan dat hij zowel aan communicatie als aan bejegening aandacht zal besteden in het Burgerjaarverslag. Ten aanzien van de opmerkingen over de Raad aan zet adviseert hij dit via het presidium te laten lopen.

38

min
Besluit
Wethouder Spigt beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. Hij geeft aan dat het college de motie Eindejaarsuitkering (M-26) overneemt. Hierbij aantekenend dat de bestuurscommissie van Sociale Dienst Drechtsteden er al toe heeft besloten en er al begonnen is met de uitvoering. Hij zal onder de aandacht brengen dat er ook richting mensen die niet in de "eigen" bestanden zitten goed gecommuniceerd wordt over de maatregel.

39

min
Besluit
Wethouder Van den Oever beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. Hij geeft aan dat er in december een klein symposium zal plaatsvinden over de EAD en hoe nu verder?
Het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad is naar de raad gestuurd. Er volgen nog voorstellen over de ondersteuning van centrummanagement en straatverlichting. Hij zegt toe voor de zomer met een raadsinformatiebrief te komen over de stand van zaken en resultaten van het urgentieprogramma binnenstad en ook de resultaten van de schouwronde toe te zenden.
Hij raadt aan de moties M-9 en M-21 aan te houden tot de bespreking van deze brief. Ten aanzien van de vaartijden van de Waterbus stelt hij voor de resultaten van de proef die is gehouden in de commissie te bespreken en raadt aan motie M-18 aan te houden.
Hij raadt aan de motie M-4 over het meldpunt roekeloos rijgedrag aan te houden en te betrekken bij de behandeling van Nota Verkeersveiligheidsbeleid die binnenkort verschijnt.
Hij ontraadt motie M-16 en geeft hierbij aan dat deze beter ingediend kan worden bij de Drechtraad. Het Amendement A-3 over de parkeertarieven ontraadt hij. Hij zegt toe in het eerste hafjaar van 2009 te komen met de evaluatie van het hondenbeleid, inclusief een plan van aanpak. Hij raadt dan ook aan motie M-3 over het hondenbeleid aan te houden.
Hij laat aan de raad over hoe om te gaan met motie M-7 en amendement A-1 (beide over Openbaar vervoer) en Amendement A-2 (speelvoorzieningen) Motie M-10 over het gratis stallen van fietsen wordt ontraden. Motie M-11 over de AFAC wordt deels ontraden.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 02-06-2009
Wethouder Van den Oever zegt toe voor de zomer met een raadsinformatiebrief te komen over de stand van zaken en resultaten van het Urgentieprogramma binnenstad en ook de resultaten van de schouwronde toe te zenden.
Stand van zaken:
Resultaten worden in het begin van het tweede kwartaal 2009 gepresenteerd. Info Griffie: Raadsinformatiebrief over Urgentieprogramma Binnenstad dossiernr. 1494321) is behandeld in de adviescommissie van 26 mei 2009 en in de gemeenteraad van 2 juni 2009 voor kennisgeving aangenomen.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-07-2009
Datum gereed: 03-09-2010
Wethouder Van den Oever zegt toe in het eerste halfjaar van 2009 te komen met de evaluatie van het hondenbeleid, inclusief plan van aanpak.
Stand van zaken:
2009:Is opgenomen in de planning. Evaluatie wordt momenteel uitgevoerd. Moet nog dit kwartaal worden afgerond. Op 23 juni 2009 besluit de agendacommissie deze toezegging te handhaven. op 8 juni 2010 heeft het college een raadsvoorstel naar de raad gestuurd over het hondenbeleid. Komt aan de orde in de agendacommissie van 17-08-2010. In de raad van 3 september 2010 is dit onderwerp besproken. Besluit:De heer Schalken-den Hartog legt namens de fractie BVD een korte stemverklaring af, waarin hij stelt blij te zijn met deze startnotitie ter verbetering van deze overlastproblematiek. Binnenkort volgt een presentatie om de vervolgstappen door te geven aan de raad. De heer Staat van de fractie CU/SGP wenst een spontane stemverklaring af te leggen. Hij merkt op verbaasd te zijn omtrent de gang van zaken omdat in de agendacommissie geen enkele fractie behoefte had aan nieuw beleid, buiten een kleine bijschaving aan het bestaande beleid. Mevrouw Van Dongen (BVD) merkt op in de Agendacommissie aangegeven te hebben dat haar fractie dit stuk wilde bespreken. De fracties VSP, D66, GroenLinks en de PvdA sluiten zich aan bij de verklaring van de heer Staat. Mevrouw Ruisch merkt daarbij op het huidige hondenbeleid compleet te vinden en zich niets kan voorstellen wat daaraan nog moet worden toegevoegd. Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stelt de raad de Startnotitie Hondenbeleid vast.

40

min
Besluit
Wethouder Kamsteeg beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. De wethouder geeft aan dat hij de meeste overwegingen uit de moties M-6, M-8 en M-14 kan onderschrijven en deze ook overneemt. Ook van motie M-12 over dak- en thuislozen geeft hij aan dat hij deze overneemt. Motie M-17 over Wielborgh ontraadt hij vanwege de financiële gevolgen die het kan hebben door het gelijkheidsbeginsel. De motie bouwleges (M-19) vindt hij sympathiek, maar hij ontraadt hem gedeeltelijk. De motie over Huis te Merwede (M-22) vindt hij sympathiek. Hij is van mening dat het punt t.a.v. het conserveren van het pand over een ander deel zal moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van de Oostpoort. Motie 13 over Blijf van lijfhuis wordt ontraden. Motie M-23 over de ABWZ wordt deels overgenomen. De wethouder zegt toe te rapporteren over de effecten van de bezuiniging voor de bewoners van Dordrecht.

41

min
Besluit
Wethouder Lagendijk beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.
De wethouder raadt aan de motie sociaal programma (M-3) aan te houden tot de bespreking van de actieprogramma’s wijkgericht werken.
De beleidsnota “Burgers aan zet” over burgerparticipatie verschijnt in december.
De wethouder zegt dat de notitie over de Kunstuitleen in het eerste kwartaal 2009 aan de raad wordt gestuurd.
Hij geeft aan dat hij aan de hand van een haalbaarheidsstudie in januari met de raad over het filmhuis wil praten.
Hij herhaalt zijn toezegging dat in december een voorstel met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren bij de raad ligt.
Het college neemt de motie diversiteitsbeleid in ambtelijke organisatie (M-25) over. De moties over het Hofkwartier (motie M-2 en M-20) worden ontraden.
De wethouder zegt nogmaals toe dat hij komt met een notitie waarin drie scenario’s worden uitgewerkt.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 13-04-2010
Wethouder Lagendijk zegt toe dat de notitie over de Kunstuitleen in het eerste kwartaal 2009 aan de raad wordt gestuurd.
Stand van zaken:
Volgt in tweede kwartaal 2009. Info griffie: Nog niet ontvangen. Voorstel: Handhaven 23-06-2009. Zie de presentatie over de organisatieontwikkeling bij het CBK, met in het bijzonder aandacht voor de (verzelfstandiging van de) Kunstuitleen van 13 april 2010.

42

min
Besluit
De fractie trekt Motie M-2 in onder gelijktijdige indiening van Motie Hofkwartier (M-2a), waarin het college wordt verzocht de deelprojecten met elkaar te verbinden tot één integrale visie, met daarin een tijdsplan, per deelproject beschikbaar gestelde en bestede middelen en indien nodig een actuele marktanalyse.
De moties M-3, M-4 en M-5 worden aangehouden.
Motie M-7 wordt ingetrokken onder gelijktijdige indiening van Amendement gratis OV transferia en voor ouderen (A-4), waarin de raad wordt gevraagd te besluiten het dictum van het ontwerpbesluit bij raadsvoorstel SO/2008/6733 aan te passen door de tekst na "opdracht te geven" te vervangen door:
"de voor gratis openbaar vervoer beschikbare 1.5 miljoen als volgt in te zetten: gedurende één jaar een experiment gratis openbaar vervoer voor 65 plussers op werkdagen in de daluren en in de weekeinden op alle uren; gedurende maximaal twee jaar gratis openbaar vervoer van en naar de transferia op drukke dagen, in ieder geval op zaterdagen, koopavonden en koopzondagen".
Motie M-6 is ingetrokken onder gelijktijdige indiening van Motie regulering kamerverhuur (M-27), waarin het college wordt verzocht om, met toepassing van de quoteringsmogelijkheid binnen de huisvestingsverordening, in de hele stad niet meer dan 5% van de woningen per straat toe te staan voor particuliere kamerverhuur. (deze motie wordt mede namens de PvdA ingediend en vervangt ook motie M-8)

43

min
Besluit
De fractie handhaaft de motie: Ondernemer aan zet (M-9), trekt de motie M-8 over Kamerverhuur in en dient samen met BETER VOOR DORDT amendement A-4 in.

44

min
Besluit
De fractie van GroenLinks trekt motie M-13 in onder gelijktijdige indiening van Amendement 24-uurs begeleiding Blijfhuis, inclusief Crisisopvang (A-5), waarin de raad wordt gevraagd te besluiten in 2009 € 250.000,- beschikbaar te stellen, • daartoe de middelen te onttrekken aan het surplus Algemene Reserve, • de begroting dienovereenkomstig, inclusief de tabel op blz. 103 en 43, te wijzigen, • na 2009 via de kadernota 2010 de structurele middelen te regelen, rekening houdend met eventuele bijdrage van de regiogemeenten dan wel verhoging van de rijksbijdrage.

45

min
Besluit
De fractie van de VVD handhaaft het Amendement gratis Openbaar Vervoer, waterbus en fietsenstallingen (A-1) en motie Leonardo-Onderwijs (M-15).

46

47

48

min
Besluit
De fractie trekt motie Bouwleges (M-19 ) in onder gelijktijdige indiening van motie Bouwleges (M-19a), waarin het college wordt opgedragen de vrijstelling van de bouwleges in de legesverordening uiterlijk bij de vaststelling van de bouwleges 2010 en verder ongedaan te maken en eind 2009 een voorstel tot wijziging van de legesverordening aan de raad voor te leggen.

49

50

min
Besluit
De fractie trekt motie overkapping A16 (M- 24)in, onder gelijktijdige indiening van de Motie Duurzaamheid en luchtkwaliteit A16 (M-24a), waarin de raad wordt gevraagd zich uit te spreken dat op termijn een discussie gevoerd dient te worden over mogelijke duurzame verbetermogelijkheden voor de luchtkwaliteit en geluidhinder, waaronder de overkapping van de A16.

51

min
Besluit
De heer Karapinar handhaaft de moties Diversiteitsbeleid (M-25) en Eindejaarsuitkering (M-26).

52

min
Besluit
Het college ontraadt motie Leonardo onderwijs (M-15), kan zich vinden in de motie Duurzaamheid en luchtkwaliteit (M-24a), kan zich vinden in de strekking van motie Bouwleges (M-19a), en ook met de motie Kamerverhuur (M-27), en is akkoord met Amendement 5 (A-5): 24 uursopvang Blijf en ontraadt motie Hofkwartier (M-2a).
Wethouder Van Steensel zegt toe via een interview aan de vertegenwoordigers van de lokale pers de Dordtse bevolking in te lichten hoe het zit met de positie van Dordrecht in het kader van de kredietcrisis.

Na de beantwoording door het college worden de moties M-1, M-15 en M-21 aangehouden.

53

min
Besluit
De moties 1, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21 en 25 zijn aangehouden.
Bij motie 10 (gratis stallen) zegt wethouder Van den Oever in derde termijn toe in samenwerking met de fractie van GroenLinks cijfers te presenteren over de kosten.
Bij de stemming over Motie M-2a staken de stemmen. De motie zal op 2 december 2008 opnieuw in stemming worden gebracht. Voor de motie hebben gestemd de fracties van ECO-Dordt, Karapinar, GroenLinks, D66, BETER VOOR DORDT, de VSP en de heren D.E. Vermeulen, M.P.P.M. Merx, J.C. Rakhorst en D. Pols. Tegen hebben gestemd de fracties van het CDA en de PvdA, de aanwezige leden van de Christenunie/SGP en de dames C.M.L. Lambrechts en J.L.M. van Benthem.
De moties 2, 3, 6, 7, 8, 13, 19, 20 en 24 zijn ingetrokken.
De moties 12, 19a, 22, 23, 24a, 26 en 27 zijn met algemene stemmen aangenomen.
Motie 9 is aangenomen met stemmen van de fracties van de VVD en CDA tegen.
Motie 14 is aangenomen met de stemmen van de VSP tegen.
Amendement 1 is verworpen met de stemmen van de fracties van de VVD, ECO-Dordt en D66 voor.
Amendement 2 en 5 zijn unaniem aangenomen.
Amendement 3 is ingetrokken.
Amendement 3a is verworpen met de stemmen voor van de fracties van ECO-Dordt en D66.
Amendement 4 is aangenomen met de stemmen tegen van de fracties van het CDA, de VVD, ECO-Dordt en D66 en de heer B. Staat (Christenunie SGP).

min
Amendement(en)
Titel: Amendement A-1 Vervoer
Status: Verworpen
Indieners: Amendement A-1 Vervoer
Amendement A1 Vervoer.pdf
Titel: Amendement A-2 Speelvoorzieningen
Status: Aangenomen
Indieners: Amendement A-2 Speelvoorzieningen
Amendement A2 Speelvoorzieningen.pdf
Titel: Amendement A-3a Parkeertarieven-2
Status: Verworpen
Indieners: Amendement A-3a Parkeertarieven-2
Amendement A3a Parkeertarieven-2.pdf
Titel: Amendement A-4 Gratis Openbaar vervoer
Status: Aangenomen
Indieners: Amendement A-4 Gratis Openbaar vervoer
Amendement A4 Gratis Openbaar vervoer.pdf
min
Motie(s)
Titel: Motie M-1 Onafhankelijk onderzoek naleving Treasury Statuut
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-1 Onafhankelijk onderzoek naleving Treasury Statuut. Het college wordt verzocht om een extern onderzoek uit te voeren of de treasury-afdeling binnen de kaders van het treasurystatuut wet FIDO is gebleven, of de gemeente zich eerder had kunnen terugtrekken uit de beleggingen en of alle beleggingen zijn besproken in een Treasury Comité, of alle risico’s in kaart zijn gebracht en voorgenomen uitzettingen zijn voorgelegd aan het college en vanaf januari 2009 een paragraaf over de beleggingen in de stukken van de financiële cyclus op te nemen.
Motie M1 Onafhankelijk onderzoek naleving Treasury Statuut.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-10 Gratis bewaakte Stallingen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-10 Gratis bewaakte Stallingen. Het college wordt opgedragen de fietsenstallingen vanaf 1 december 2008 gratis te maken en de openingstijden tijdens de uitgaansavonden aan te passen.
Motie M10 Gratis bewaakte stallingen.pdf
Stand van zaken:
Sinds 12 december jl. is stalling gratis. Een raadsinformatiebrief volgt uiterlijk eind eerste kwartaal 2009.
Titel: Motie M-11 Algemene fietsafhandelcentrale (AFAC)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-11 Algemene fietsafhandelcentrale (AFAC).
Motie M11 Algemene fietsafhandelcentrale AFAC.pdf
Stand van zaken:
De raad ontvangt in het eerste kwartaal van 2009 een raadsinformatiebrief over de kansrijkheid en kosten van een dergelijk initiatief.
Titel: Motie M-12 Dagbesteding dak- en thuislozen
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-12 Dagbesteding dak- en thuislozen. Het college wordt verzocht in overleg met de instellingen een plan van aanpak te maken gericht op de realisatie van een voorziening die voorziet in een zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep en voor 1 maart 2009, in overleg met de instellingen, te komen met een plan van aanpak inclusief financiële onderbouwing.
Motie 12 Dagbesteding dak- en thuislozen.pdf
Stand van zaken:
Wordt momenteel ambtelijk iom weth Kamsteeg uitgewerkt. Terugkoppeling naar de raad vindt plaats middels raadsinformatiebrief inzake overlastproblematiek binnenstad (is onderweg richting B&W). Informatie griffie: De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief overlastproblematiek Binnenstad (dos. 182730) te bespreken in de adviescommissieop een nader te bepalen tijdstip. Bij nader inzien is tijdens de raadsvergadering van 10 november 2009, bij de behandeling van agendapunt: 4g. Raadsinformatiebrief over motie dagbesteding dak- en thuislozen (260581), besloten dat de motie van 11 november 2008 (M-12)daarmee als afgehandeld kan worden beschouwd.
Titel: Motie M-13 24-uurs begeleiding Blijfhuis, inclusief crisisopvang
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-13 24-uurs begeleiding Blijfhuis, inclusief Crisisopvang. Het college wordt verzocht om voor 31 maart 2009 te komen met een voostel voor het realiseren van de noodzakelijke 24-uurs begeleiding, in de vrouwopvang/het blijfhuis, gedurende 7 dagen per week.
Motie M13 24 uurs begeleiding Blijfhuis, inclusier Crisisopvang.pdf
Titel: Motie M-14 Informatiepunt Oost Europese werknemers
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-14 Informatiepunt Oost Europese werknemers. Het college wordt opgedragen een plan uit te werken dat zorgt voor goede voorlichting aan betrokkenen in Dordrecht gelet op huisvesting, werkgelegenheid, kinderen en scholing.
Motie M14 Informatiepunt Oost Europese werknemers.pdf
Stand van zaken:
Samen met SDD wordt bezien hoe aan deze motie uitvoering gegeven kan worden. De problematiek is ism SO en MO geïnventariseerd. O.a. heeft een minisymposium plaatsgevonden. Een raadsinformatiebrief is in voorbereiding. In de raad van 6-10-2009 bij de behandeling van het voorstel "Instemmen met de koers van het college ten aanzien van de regulering van de kamerverhuur c.q. de huisvesting van arbeidsmigranten" is aangegeven dat motie als afgehandeld beschouwd kan worden.
Titel: Motie M-15 Leonardo Scholen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-15 Leonardo Scholen. Het college wordt verzocht om samen met de OPOD en Stichting Leonardo Scholen op korte termijn te bekijken welke ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk met de opleiding te kunnen starten.
Motie M15 Leonardo Scholen.pdf
Titel: Motie M-16 Watertaxi
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-16 Watertaxi. Het college wordt verzocht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een watertaxi te laten varen tussen de transferia en de opstapkades van de waterbus.
Motie M16 Watertaxi.pdf
Stand van zaken:
Is onderdeel van programma Hollands Glorie; er worden 10 watertaxisteigers gerealiseerde in 2009. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-17 Subsidie Wielborgh
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-17 Subsidie Wielborgh. Het college wordt verzocht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om van gemeentewege middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal programma van Wielborgh en hierover binnen één maand aan de raad te rapporteren.
Motie M17 Subsidie Wielborgh.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-18 Waterbus
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-18 Waterbus. Het college wordt opgeroepen in samenwerking met het Drechtstedenbestuur de haalbaarheid te onderzoeken van het verlengen van de vaartijden van de waterbus tot rond middernacht.
Motie M18 Waterbus.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-19a Bouwleges-2
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-19a Bouwleges-2.
Motie M19a Bouwleges 2.pdf
Stand van zaken:
Het college komt eind 2009 met een voorstel tot aanpassing van de legesverordening bij de vaststelling van de bouwleges 2010.
Titel: Motie M-2a Hofkwartier
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Motie M-2a Hofkwartier. Het college wordt verzocht de deelprojecten met elkaar te verbinden tot één integrale visie, met daarin een tijdsplan, per deelproject beschikbaar gestelde en bestede middelen en indien nodig een actuele marktanalyse.
Motie 2a Hofkwartier.pdf
Stand van zaken:
Opmerking griffie: In stemming gebracht op 02-12-2008, stemmen staken 18-18, motie verworpen. voorstel:afvoeren
Titel: Motie M-20 Hofkwartier
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-20 Hofkwartier. Het college wordt opgedragen door middel van een notitie, vergelijkbaar met de "knoppennotitie" Stadswerven, inzicht te bieden in de consequenties van keuze met betrekking tot de kwaliteit en voorzieningenniveau voor de kosten van het project.
Motie M20 Hofkwartier.pdf
Titel: Motie M-21 Impulsen Binnenstad
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-21 Impulsen Binnenstad. Het college wordt verzocht via nader onderzoek en analyse op korte termijn aan de gemeenteraad een voorstel te doen, gericht op extra impulsen via investeringen en maatregelen in de binnenstad.
Motie M21 Impulsen Binnenstad.pdf
Stand van zaken:
Op basis van het urgentieprogramma Binnenstad wordt voor 01-07-09 gerapporteerd over de resultaten. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-22 Huis te Merwede
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-22 Huis te Merwede. Het college wordt verzocht ervoor zorg te dragen dat Monumentenzorg en Archeologie de opdracht krijgt om binnen een half jaar tot een inrichtingsvoorstel van Huis te Merwede te komen, zodat de leefbaarheid en levendigheid van dit gebied wordt versterkt door een fraaie inrichting van de openbare ruimte, toevoeging van groen en water en publiekstoegankelijke functies op het maaiveld, alsmede dat de nog overgebleven restanten van Huis te Merwede zowel bovengronds als ondergronds duurzaam worden geconserveerd.
Motie 22 Huis ter Merwede.pdf
Stand van zaken:
So/IS maakt een projectvoorstel. Naar verwachting 2e kwartaal 2009 gereed. Dekking is al voorzien bij het Grondbedrijf.
Titel: Motie M-23 Bezuiniging AWBZ
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-23 Bezuiniging AWBZ. Het college wordt verzocht na te gaan hoeveel Dordtenaren met de AWBZ-bezuinigingen te maken krijgen en op welke manier we daarmee in Dordrecht omgaan, bijvoorbeeld door middel van aanvullende WMO-ondersteuning en de raad voor het einde 1e kwartaal 2009 te informeren over de resultaten.
Motie M23 Bezuiniging AWBZ.pdf
Stand van zaken:
(november 2009): Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregel is gedaan, maar op dit moment zijn nog te weinig gegevens van CIZ beschikbaar. Begin 2010 wordt raad geïnformeerd. Een recente stand van zaken is thans niet bekend. MO 23-01-2012: Is via de Griffie beantwoord met brief die in februari 2010 naar alle fracties en de pers is gezonden n.a.v. vragen van de heer Wagemakers en mevrouw Wemmers over de AWBZ-maatregel. In de brief wordt o.a. ingegaan op de impact van de maatregelen. Agendacommissie 31-01-2012: Motie als afgehandeld beschouwen.
Titel: Motie M-24a Duurzaamheid
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-24a Duurzaamheid. De raad wordt gevraagd zich uit te spreken dat op termijn een discussie gevoerd dient te worden over mogelijke duurzame verbetermogelijkheden voor de luchtkwaliteit en geluidhinder, waaronder de overkapping van de A16.
Motie 24a Duurzaamheid.pdf
Stand van zaken:
Motie is afgehandeld op moment van indienen door toelichting van de wethouder tijdens de vergadering. Zie de notulen van de raad 11-11-2008.
Titel: Motie M-25 Diversiteitsbeleid in de Ambtelijke organisatie
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-25 Diversiteitsbeleid in de Ambtelijke organisatie. Het college wordt verzocht het huidige wervings- en selectiebeleid te (doen) actualiseren met het doel de diversiteit op het niveau van (midden)management te bevorderen.
Motie M25 Diversiteitsbeleid in de ambtelijke organisatie.pdf
Stand van zaken:
In de adviescommissie van 19 januari 2010 is geconcludeerd dat de aangehouden motie binnen de organisatie is afgedaan. De motie kan dan cok van het overzicht worden afgevoerd.
Titel: Motie M-26 Eindejaarsuitkering
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-26 Eindejaarsuitkering. Het college wordt opgedragen alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen een eindejaarsuitkering te geven van 50 euro.
Motie M26 Eindejaarsuitkering.pdf
Stand van zaken:
Motie is conform uitgevoerd. Resultaten volgen na februari, de portefeullehouder zal deze aan de raad doen toekomen. In jaarverslag 2008 van de SDD (april'09 uitgekomen) wordt vermeld hoe de motie is uitgevoerd. Jaarverslag gaat via bestuurscommissie naar de Drechtraad. Met portefeuillehouder wordt afgestemd op welke wijze de raad hierover geinformeerd wordt (mondeling of RIB)
Titel: Motie M-27 Tijdelijke regulering partiuliere kamerverhuur
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-27 Tijdelijke regulering partiuliere kamerverhuur. Het college wordt verzocht om, met toepassing van de quoteringsmogelijkheid binnen de huisvestingsverordening, in de hele stad niet meer dan 5% van de woningen per straat toe te staan voor particuliere kamerverhuur, de raad volledig te informeren over de uitkomsten en resultaten en acties zoals in de motie genoemd.
Motie M27 Tijdelijke regulering particuliere kamerverhuur.pdf
Stand van zaken:
Er is van alle moties over kamerverhuur 1 motie gemaakt, namelijk dat de quoteringsregeling voor de hele stad moet gaan gelden. Beleidnotie is op 16 december 2008 in B&W besproken, raadsinformatiebrief verzonden. Voorstel: Afvoeren.
Titel: Motie M-3 Sociaal programma voor alle wijken
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-3 Sociaal programma voor alle wijken. Het college wordt verzocht om ook in andere wijken dan Dordt-West een sociaal programma op te stellen waarin doelstellingen worden geformuleerd op het terrein van schoon, heel en veilig, voorkomen van verloedering en aanpak achterstallig onderhoud en daarover aan de raad te rapporteren.
Motie M3 Sociaal programma voor alle wijken.pdf
Titel: Motie M-4 Meldpunt roekeloos rijgedrag
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-4 Meldpunt roekeloos rijgedrag. Het college wordt verzocht een voorstel voor te bereiden voor de invoering van een klachtenmeldpunt voor roekeloos rijgedrag en de raad hierover in het eerste kwartaal van 2009 te rapporteren.
Motie M4 Meldpunt roekeloos rijgedrag.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie M-5 Aanpak Hondenpoep 'Ruim het op, dat scheelt een hoop
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-5 Aanpak Hondenpoep 'Ruim het op, dat scheelt een hoop'. Het college wordt verzocht onderzoek te doen naar de effectiviteit van huidige maatregelen, aanvullende maatregelen, boeteregimes in andere gemeenten, het gebruik van de opbrengst van de boetes voor oplossingen en de raad daarover in de eerste helft 2009 te rapporteren en met voorstellen te komen.
Titel: Motie M-6 Tijdelijke regulering particuliere kamerverhuur
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-6 Tijdelijke regulering particuliere kamerverhuur. Het college wordt verzocht met de toepassing van de quoteringsmogelijkheid binnen de huisvestingsverordening, gedurende 1 jaar in de hele stad niet meer dan 5% van de woningen per straat toe te staan voor particuliere kamerverhuur, de raad volledig te informeren over de uitkomsten en resultaten en acties zoals in de motie genoemd.
Motie M6 Tijdelijke regulering particuliere kamerverhuur.pdf
Stand van zaken:
Er is van alle moties over kamerverhuur 1 motie gemaakt, namelijk dat de quoteringsregeling voor de hele stad moet gaan gelden. bereidnotitie is op 16 december in B&W besproken, Raadsinformatie brief verzonden.
Titel: Motie M-7 Gratis Openbaar Vervoer
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-7 Gratis Openbaar Vervoer. Het college wordt opgeroepen naast de transferiumvariant in 2009 ook een experiment voor 65-plussers op werkdagen in de daluren en in de weekeinden op alle uren uit te voeren.
Motie M7 Gratis Openbaar Vervoer.pdf
Titel: Motie M-8 Kamerverhuur
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Motie M-8 Kamerverhuur. Het college wordt opgeroepen op korte termijn de 5% regeling van toepassing te verklaren voor de gehele stad, met uitzondering van specifiek door het college aan te wijzen wijken en buurten en hierop goed te handhaven.
Motie M8 kamerverhuur.pdf
Titel: Motie M-9 Ondernemers aan Zet
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie M-9 Ondernemers aan Zet. Het college wordt opgedragen om in 2009 ondernemers, die met elkaar gezamenlijke activiteiten willen ontplooien, hun eigen winkel/bedrijfsgebied te ondersteunen.
Motie 9 Ondernemers aan Zet.pdf
Stand van zaken:
Als antwoord op de motie Ondernemers aan Zet is voorgesteld de voortgang van de 'plintenregeling' in Voorstraat Noord af te wachten en op een later moment te beslissen of deze regeling succesvol genoeg is om naar de rest van de stad uit te breiden. Voor de kadernota is een claim ingediend om ook in 2010 subsidie te kunnen verstrekken. Bij de evaluatie over het jaar 2009 volgt in 2010 tevens een voorstel voor zowel nieuw budget voor Voorstraat Noord en de uitbreiding van de regeling naar andere Dordtse wijken (al dan niet gefaseerd). 03-10-2011: In het kader van de aanpak Voorstraat Noord is ooit een dergelijke stimulerings/subsidieregeling opgezet. Het ging dan om een bijdrage in de kosten van verfraaiing van de uistraling van de panden aan de straatzijde. Er zat overigens maar een relatief klein budget achter. De middelen zijn nagenoeg volledig ingezet. Voorts was er afgesproken dat aan het eind van de (subsidie)periode de regeling zou worden geëvalueerd en afhankelijk van succes zou worden doorgetrokken (ook naar de andere aanloopstraten in de binnenstad). Evaluatie en het vervolgvoorstel hebben niet meer plaatsgevonden. Agendacommissie 15 november 2011: motie handhaven. SO 23-01-2012: Afgehandeld. Agendacommissie 31-01-2012: Motie als afgehandeld beschouwen.

54

min
Besluit
De heer H.S. Weidema gaat in zijn algemene beschouwing namens de PvdA-fractie onder andere in op participatie van burgers in de wijken, gebruikte wijkbudgetten, wijkeconomie, de binnenstad, een uitkering van 50 euro voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, goede huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten, gratis openbaar vervoer voor ouderen, het Huis te Merwede, Kunstmin en Energiehuis, treasury en de auditcommissie en Dordrecht als fairtrade-gemeente.
Namens de fractie dient hij twee moties in, te weten: 1. Motie Kamerverhuur(M-8), waarin het college wordt opgeroepen op korte termijn de 5% regeling van toepassing te verklaren voor de gehele stad, met uitzondering van specifiek door het college aan te wijzen wijken en buurten en hierop goed te handhaven.
2. Motie ondernemers aan zet (M-9), waarin het college wordt opgedragen om in 2009 ondernemers, die met elkaar gezamenlijke activiteiten willen ontplooien, hun eigen winkel/bedrijfsgebied te ondersteunen.