Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 135823
Aanvang-sluiting 27-05-2008 19:45 - 27-05-2008 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 mei 2008 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Mevrouw C.M.L. Lambrechts en de heer M.P.P.M. Merx hebben aangegeven, dat zij niet bij de vergadering aanwezig zullen zijn.
Bij de vaststelling van de agenda geeft mevrouw De Smoker aan, dat bij agendapunt 11 het niet gaat over de notitie onderwerpkeuze t.b.v. het onderzoeksplan 2007, maar dat het gaat over notitie m.b.t. 2008/2009.
Zij tekent verder nog aan, dat in de adviescommissie is afgesproken, dat er alleen een uitspraak zou worden gedaan over het jaar 2008.
De agenda wordt met de wijziging op agendapunt 11 vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 22 april en 13 mei 2008 en van de adviescommissie van 13 mei (bijgaand) en van de besloten adviescommissie van
8 april 2008 vast.

3

min
Besluit
De raad neemt alle op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken geformuleerde behandeladviezen over.

Hamerstukken

4

min
Besluit
Mevrouw N. de Smoker- van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af. De fractie wil graag de mogeljkheid van woningbouw in de dit gebied openhouden, maar zal instemmen met het voorstel.
De raad stelt het Stedenbouwkundig Plan vast en stemt in met het financieel kader van het bedrijvenpark Amstelwijck.

5

min
Besluit
De raad stelt de naam “Parkeerterrein Energiehuis” voor het parkeerterrein achter het Energiehuis” vast en past het stratenbeloop Lijnbaan - Noordendijk aan.

6

min
Besluit
De raad stemt in met het sociaal programma Nieuw Krispijn en stelt hiervoor een krediet beschikbaar.

7

min
Besluit
De raad stelt de Havenverordening Dordrecht vast.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over inlichtingen inzake externe veiligheid spoorzone voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit
De raad neemt de notitie onderwerpkeuze t.b.v. het onderzoeksplan 2008/2009 voor kennisgeving aan. Hierbij rekening houdende met de opmerking die is gemaakt bij de vaststelling van de agenda van deze vergadering.

10

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de rotonde kruispunt Spuiboulevard-Johan de Wittstraat voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over aanbestedingsbeleid Drechtsteden voor kennisgeving aan.