Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 135542
Aanvang-sluiting 11-03-2008 19:45 - 11-03-2008 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 11 maart 2008 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking zit bij afwezigheid van de heer R.J.G. Bandell als waarnemend voorzitter, de vergadering voor.
De voorzitter stelt voor het college bij monde van wethouder Van den Oever het woord te geven over de gestelde vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde met betrekking tot de fietsbrug over de Vlij.
De wethouder gaat in op het artikel in de Dordtenaar en beantwoordt de vragen.
vraag 1: het zijn geen richtlijnen maar het was een handleiding
vraag 2: geenszins
vraag 3: dit was een signaal van Bouwen en Wonen. Bij het stuk dat door BVD in de commissievergadering is verspreid hoorde nog een toelichting, waarin de redenen van het doorstrepen zijn vermeld.
vraag 4: Nee, want het gaat om een dubbele bestemming.
De heer Schalken doet namens de fractie van BETER VOOR DORDT naar aanleiding van de beantwoording een ordevoorstel om agendapunt 4 van de huidige agenda af te voeren en te agenderen voor de raad van 1 april a.s.
De raad neemt, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, dit voorstel niet over.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De notulen van de raad van 19 februari 2008 en van de adviescommissie van 12 en 19 februari 2008 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen van 5 februari vraagt de heer H.P.A. Wagemakers om de definitieve brief over de besluitvorming betreffende de ROM-D naar de adviescommissie te sturen. Dit wordt toegezegd.
De heer B. Staat vraagt of in de weergave van zijn woordvoering op blz. 9 het woord zorgmelders vervangen kan worden door zorgmijders.
De notulen van de raad van 5 februari worden, inclusief de wijziging op blz. 9, vastgesteld.

3

min
Besluit
Op verzoek van de fractie van de VSP wordt een afschift van het antwoord op de brieven d, e, f en g naar de adviescommissie gestuurd.
Op verzoek van meerdere fracties wordt een afschift van het antwoord op de brieven i, l en o naar de adviescommissie gestuurd.
Brief k: Op verzoek van de fracties van BETER VOOR DORDT, GroenLinks en de VSP wordt een afschrift van het antwoord naar de adviescomissie gestuurd. Verder wordt op verzoek van deze fracties de brief en het antwoord daarop betrokken bij de behandeling van de tussenrapportage over het Maasterras.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet akkoord gaat met het voorstel.
De heer H. Mostert legt namens de fractie van de ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie niet akkoord gaat met de art. 19 procedure voor wat betreft de hoogte van de pylonen.
De heer W.J.M. Nederpelt legt namens de fractie van Groenlinks een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie vanwege de ontstane commotie niet akkoord gaat met het voorstel.
Mevrouw N. de Smoker-van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordrecht een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat haar fractie, ondanks de gemaakte fouten, wel akkoord gaat met het voorstel.
De raad stemt in met het voorstel, met de aantekening dat de fracties van BETER VOOR DORDT en GroenLinks geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd en de fractie van Christenunie/SGP akkoord gaat met inachtname van het genoemde bezwaar.

5

min
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan "Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek" vast.

6

min
Besluit
De raad stelt de verordening rechtspositie wethouders Dordrecht vast.

7

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel het MilieuEffectRapport Aardgastransportleiding Wijngaarden- Ossendrecht Gasunie te aanvaarden.

8

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor het uitvoeren van een trillingshinderonderzoek op de Wijnstraat, Groenmarkt, Prinsenstraat en Visstraat.

9

min
Besluit
De raad neemt de begrotingswijziging 2006, de jaarrekening 2006, de begroting 2007 en de begroting 2008 van de GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit
De raad trekt de verordening regelende de tarieven en voorwaarden voor de verhuringen van gebouw Kunstmin uit 1981 in.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit
De raad heeft de raadsinformatiebrief over het Geluidsonderzoek Horeca Binnenstad voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Veiligheid 2008 voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de evaluatie van de Servicenormen 2007 en de nieuwe set Servicenormen 2008 voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over Kwaliteit Openbare Ruimte voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de voortgang van de beleidsnota zaalsportaccommodaties en uitbreiding verenigingshallen voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de Agenda voor Jeugd en Gezin voor kennisgeving aan.