Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Adviescommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Adviescommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 135430
Aanvang-sluiting 12-02-2008 19:45 - 12-02-2008 20:45
Agenda van de VERGADERING van de ADVIESCOMMISSIE van dinsdag 12 februari 2008, welke wordt gehouden in de vergaderzaal van het STADSKANTOOR, aanvang 19.45 uur.

1

min
Besluit
Burgemeester Bandell geeft een toelichting op het verloop van de demonstratie bij Louterbloemen.
Wethouder Kamsteeg geeft naar aanleiding van de brief van mevrouw Wolff aan dat van gemeentewege in principe geen bezwaren bestaan om de Super de Boer te herbouwen, maar dat Laurus nog een beslissing moet nemen.
Wethouder Lagendijk beantwoordt de vraag van de heer Mostert over het treffen van maatregelen om het stijgende ziekteverzuim tegen te gaan. Hij zegt toe voor het einde van het eerste kwartaal informatie over de acties om het ziekteverzuim terug te dringen aan de raad te verstekken.
Verder beantwoordt hij de vraag van mevrouw Ruisch over de vorming van een stadsgezelschap en zegt toe nog dit kwartaal hierover aan de raad te rapporteren.
De burgemeester beantwoordt de vragen van: 1. de heer Mostert over het toenemend aantal overvallen en de conifeerbranden; 2. de heer Van der Kruijff over het verhalen van schade; 3. mevrouw Van den Berg-Pupovic over de detentieboot; 4, de heer Karapinar over de dader van het dodelijke ongeluk op de Noordendijk.
Wethouder Van den Oever beantwoordt de vragen van: 1. de heer Staat over het doortrekken van de Copernicusweg; 2. mevrouw De Smoker-van Andel over de stand van zaken met betrekking tot het Gebouw de Holland en zegt toe nog dit kwartaal met een voorstel te komen om het eerder gestelde kader bij te stellen.
Wethouder Spigt beantwoordt de vraag van mevrouw De Smoker-van Andel over de stand van zaken met betrekking tot de Weeskinderendijk en de ontwikkeling van het Maasterras.
Wethouder Kamsteeg beantwoordt de vragen van mevrouw Versluis over de graffitimuur en de heer Tazelaar over het voetpad Octant.

2

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst bij de agendacommissie van 12 februari 2008.

3

4

min
Besluit
De commissie neemt met belangstelling kennis van de presentatie van het NICIS-instituut. Zie voor de presentatie agendapunt 4 van de Adviescommissie van 12 februari 2008.

5

min
Besluit
Mevrouw C. van Nieuwkasteele en de heer J.W. Versteeg spreken in over het onderwerp verkeersveiligheid op de Groenmarkt. De heer Versteeg vraagt daarbij vooral aandacht voor het te snel rijden buiten de vensteruren en de controle daarop. Mevrouw Van Nieuwkasteele besteedt vooral aandacht aan de gevoelde onveiligheid van de bewoners die wonen op de Groenmarkt bij de uitrit van de Vleeshouwersstraat. Zij verzoekt om een of meer paaltjes zodat de bewoners veilig hun woning kunnen verlaten. Mevrouw Witsen-Elias en de heer Nederpelt gaan, als vertegenwoordigers van de raad, samen met mevrouw Van Nieuwkasteele kijken of in overleg met de wethouder de gevraagde paaltjes gerealiseerd kunnen worden. Zij zullen hierover rapporteren aan de agendacommissie.
De adviescommissie verzoekt de burgemeester zich in te spannen voor: 1. dat er buiten de venstertijden snelheidscontroles gaan plaatsvinden 2. dat de mobiele snelheidsmeter ook in dit gebied ingezet gaat worden. 3. het op de juiste wijze parkeren van politieauto's bij het politiebureau en verder kijken of het plaatsen van bloembakken als snelheidsbeperkende maatregel een optie is.

6

min
Besluit
Wethouder Lagendijk licht het standpunt van het college toe, geeft aan welke belangrijke lessen het college trekt en geeft aan wat het college van de aanbevelingen vindt. In de diverse woordvoeringen stellen fracties vragen en reageren ze hoofdzakelijk op de aanbevelingen die de Rekenkamer heeft gedaan. De commissie geeft aan het dispuut tussen Netwerk en de Rekenkamer als een apart traject te beschouwen dat niet van invloed is op de verdere besluitvorming rondom het rekenkamerrapport. Zoals in de Agendacommissie al is afgesproken, zal de griffie aan de directeur Netwerk vragen of, en zo ja wanneer, hij met een vertegenwoordiging van de Adviescommissie over de kwestie van gedachten wil wisselen.

De commissie adviseert de gemeenteraad om:
- kennis te nemen van het rapport 'Verloren ambities';
- de aanbevelingen over te nemen met de aantekening dat de aanbevelingen 2 en 7 niet per definitie
worden overgenomen ;
- het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen in het
rekenkamerrapport bij huidige en toekomstige verzelfstandigingen toe te passen.

Het raadsvoorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 19 februari 2008.

7

min
Besluit
Na een kennismakingsronde licht de portefeuillehouder het beleid op het gebied van internationale samenwerking kort toe en houden vertegenwoordigers van de stedenbanden diverse korte presentaties. Naar aanleiding van de presentaties en het al eerder toegestuurde informatiepakketje stellen de commissieleden een aantal vragen die door de portefeuillehouder, zijn adviseurs en de vertegenwoordigers van de stedenbanden worden beantwoord. Er wordt aandacht gevraagd voor de brief die de coördinator voor de stedenbanden Dordrecht-Varna en Dordrecht- Dordrecht Zuid-Afrika over de projectontwikkelingskosten stedenbanden aan de gemeenteraad heeft gericht. Er wordt afgesproken dat hierover in 'petit comité' wordt verder gepraat door de stedenbanden en de fracties die deze zustersteden hebben geadopteerd. Nadat commissieleden suggesties hebben gedaan hoe er invulling kan worden gegeven aan het idee van adoptie, doet de voorzitter een appèl op de fracties en de stedenbanden om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Vervolgens sluit zij de bijeenkomst.

8

9