Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Adviescommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Adviescommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 135112
Aanvang-sluiting 27-11-2007 19:45 - 27-11-2007 20:45
Agenda van de VERGADERING van de ADVIESCOMMISSIE van dinsdag 27 november 2007, welke wordt gehouden in de vergaderzalen van het STADSKANTOOR, aanvang 19.45 uur.

1

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst bij de raadsvergadering van 27 november.

2

min
Besluit
Nadat de wethouder geschetst heeft binnen welk kader er in dit dossier gewerkt wordt, beantwoordt hij de vragen van de commissieleden. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 december 2007.

3

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst bij de agendacommissie van 27 november.

4

5

min
Besluit
Projectmanager de heer J. van der Linden houdt een presentatie over de voortgang van de plannen ten aanzien van Hofkwartier/Vest. Er worden tal van informatieve vragen aan wethouder Spigt en de projectmanager gesteld die naar tevredenheid worden beantwoord.

6

min
Besluit
Er is tevredenheid over de duidelijke monitor en de positieve ontwikkelingen die de monitor laat zien. Er wordt aandacht gevraagd voor c.q. zorg geuit over bepaalde zaken in bepaalde wijken die er in negatieve zin uit springen en vragen gesteld, die naar tevredenheid worden beantwoord. Wethouder Lagendijk zal inventariseren welke succesvolle acties er tegen verloedering zijn geweest om mede op basis daarvan begin 2008 komen met een stedelijk actieplan, dat bestaat uit de volgordelijke componenten: infrastructurele maatregelen, gedragsbeïnvloeding en toezicht en handhaving. De wijkuitvoeringsprogramma’s, die vandaag in B&W zijn besproken, komen naar de raad toe en vormen volgens de wethouder een goede basis voor een eventueel inhoudelijk politiek debat. Er wordt geconcludeerd dat de raadsinformatiebrief als kennisnamestuk kan worden geagendeerd voor de raad en dat de discussie een vervolg krijgt bij het behandelen van de aangekondigde wijkuitvoeringsprogramma’s.

7

min
Besluit
Sprekersplein:

Er wordt ingesproken door de heer P. Berg, coördinator van het Federatief Bijzonder Samenwerkings-verband Dordrecht WSNS 40.07; in bijzijn van mevrouw J. Visser, algemeen directeur van het Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK), en de heer W.C.H. van Schaik, bestuurslid van het LOVK. Er worden naar aanleiding van zijn spreekrechtbijdrage door de aanwezige commissieleden aan hem informatieve vragen gesteld en beantwoord.

Inhoudelijke bespreking van: 437. Herziening pluspakket GGD en de daarbij betrokken 437a. Brief van LOVK over stopzetten van logopedische screening van kleuters:

De aanwezige vertegenwoordigers van CDA en GroenLinks lichten toe, waarom zij de brief van LOVK hebben willen betrekken bij het korte bespreekpunt: herziening pluspakket GGD en houden een pleidooi voor handhaven van de logopedische screening. Zij ondervinden daarin bijval van met name de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP. Wethouder Kamsteeg geeft aan dat de sociaal-medische advisering wel blijft doorgaan, maar langs de weg van doorberekening van de kostprijs per advies. Voor wat betreft de logopedische screening in meer uitgebreidere zin wordt afgewacht wat de staatssecretaris gaat doen. De VNG en GGD Nederland zullen haar standpunt volgen. Ligt er bij het nieuwe schooljaar 2008-2009 nog geen standpunt van de staatssecretaris dan zegt de wethouder toe de bestaande lijn voor het schooljaar 2007-2008 te zullen voortzetten. Hij zegt ook toe de raad nader te informeren over het te verwachten besluit van de staatssecretaris. De commissieleden zijn van oordeel dat hiermee op dit moment kan worden volstaan en dat de raadsinformatiebrief als kennisnamestuk kan worden geagendeerd voor de raad.
min
Toezegging(en)
Toezegger: AT Kamsteeg
Datum gepland: 10-10-2010
Datum gereed: 31-01-2012
Wethouder Kamsteeg zegt toe: 1e In het geval de beslissing van de staatssecretaris uitblijft, zal het college voor het schooljaar 2008-2009 de huidige lijn voortzetten. 2e Zodra de beslissing van de staatssecretaris komt, zal hij de raad daarover informeren.
Stand van zaken:
April 2009: Op basis van informatie van VWS kunnen we binnenkort een handreiking Taal- en Spraakscreening verwachten. Op basis van deze handreiking zullen wij een voorstel doen. Voorstel: Handhaven 23-06-2009. MO 23-01-2012: Een punt van afweging bij de herziening van het pluspakket van de GGD was de financiering van de logopedische screening. In de handreiking Taal- en Spraak-screening heeft de staatssecretaris geen verder standpunt ingenomen. Het voorstel komt hiermee te vervallen. Logopedische screening is onderdeel van het basistakenpakket van de JGZ en valt binnen de financiering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Onderwijs heeft hierbij een signalerende functie. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.

8

9

min
Besluit
De portefeuillehouder Ruimte van de Drechtsteden, de heer M.Doodkorte, heeft een presentatie verzorgd over de realisatiestrategie Ruimte Geven en de aanzet voor de besluitvorming over het uitvoeringsprogramma in maart in Drechtraadverband.
Aansluitend zijn informatieve vragen van commissieleden beantwoord.

10

min
Besluit
De raadsinformatiebrief 454 over de uitvoering van de Wet Inburgering wordt voor kennisgeving aangenomen nadat een aantal vragen van verschillende commissieleden zijn beantwoord.
Geconstateerd wordt dat deze brief inhoudelijk aan de Drechtraad had moeten worden aangeboden en vragen via de Dordtse afgevaardigden in de commissie Werk, Zorg en Inkomen hadden kunnen worden gesteld. Via de agendacommissie zal de regiokamer maandelijks zodanig worden gepland dat daarin input en terugkoppeling kan worden gegeven m.b.t. onderwerpen uit deze commissie.

11

min
Besluit
Vervallen. Notitie nog niet ontvangen.

12

min
Besluit
De Dordtse fracties zien geen verdere aanleiding voor Dordtse standpunten over de agenda van de Drechtraad van 12 december. Wel wordt en marge van de raadsvergadering gelegenheid geboden aan fractievertegenwoordigers om met elkaar af te stemmen over het al dan niet formuleren van een Dordts standpunt over het nagekomen raadsvoorstel m.b.t. het voorstel van het Drechtstedenbestuur om de regie over het regionaal economisch beleid als taak over te dragen aan de regio.

13

14

min
Besluit
Een meerderheid van de vertegenwoordigde fracties acht de Startnotitie behandelrijp, zodat deze kan worden betrokken bij de bespreking van het voorstel over de doorstart van het project Achterom/Bagijnhof. De fracties zijn tevreden dat deze doorstart nu kan worden gemaakt en overwegend positief over het bereikte onderhandelingsresultaat. Ten aanzien van de Visstraat geven de fracties het college een aantal aandachtspunten mee, zoals de communicatie met omwonenden, de inrichting van de openbare ruimte, de toegankelijkheid (waaronder die van de aanwezige winkels) en de situering van de markt. De vertegenwoordigde fracties kunnen zich met beide voorstellen verenigen en zijn van mening dat deze als hamerstuk kunnen worden geagendeerd voor de raad van 4 december 2007, met dien verstande dat de fractie van B.V.DORDT een voorbehoud maakt voor fractieberaad en tijdens de raadsvergadering mogelijk met een stemverklaring zal komen.

15

min
Besluit
Behandeld in samenhang met 'Doorstart Achterom/Bagijnhof'. Zie hierboven.

16

17

min
Besluit
De commissieleden stellen een aantal vragen die de portefeuillehouder naar tevredenheid beantwoordt. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raad van 4 december 2007.

18

min
Besluit
Nadat de fractie Beter Voor Dordt heeft toegelicht waarom om korte agendering van het raadsvoorstel is gevraagd, besluit de commissie het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 4 december 2007.

19

20

min
Besluit
Wethouder Spigt meldt een verschuiving in de portefeuilleverdeling in het college. De cultuurportefeuille gaat naar wethouder Lagendijk, inclusief de projecten Hofkwartier en Energiehuis. Het project Maasterras gaat naar hem.
Mevrouw De Smoker verwijst naar de perspublicaties over de behandeling van het voorstel inzake de Stationsomgeving en vraagt of dit een nieuwe manier van agenderen is. Wethouder Van Steensel antwoordt namens de afwezige wethouder Van den Oever dat het niet de bedoeling is de raad voor het blok te zetten, maar dat het met het oog op de ‘Mandenmakengelden’ van belang is dat er nog in 2007 een besluit wordt genomen.
Mevrouw Schellekens en de heer Cobelens vragen het college in het overleg met Arriva het aanhouden van de maximumsnelheid van 30 km. met name op de Van Baarlestraat aan de orde te stellen. Dit wordt toegezegd.
De heer Van Dongen vraagt naar de situatie in Dordrecht v.w.b. alcoholgebruik door jongeren en of hier in de door het college toegezegde nota op wordt ingegaan. Wethouder Lagendijk antwoordt dat dit het geval is en zegt toe, de nota op zo kort mogelijke termijn naar de raad te zullen sturen.
Mevrouw Wemmers vraagt waarom er in het leerlingenvervoer gebruik wordt gemaakt van bussen zonder veiligheidsgordels. Wethouder Van Steensel antwoordt dat dit een incident is geweest en dat inmiddels weer wordt gereden met bussen die voorzien zijn van gordels.
De heer Pols vraagt wat de opvatting is van het college over het deelnemen door scholieren aan acties en wat wordt gedaan tegen ongewenste bijverschijnselen. Wethouder Van Steensel antwoordt dat met de scholen is afgesproken dat verzuim wordt gemeld, dat eventuele deelname aan de acties in Den Haag a.s. vrijdag wordt toegestaan en dat schade onacceptabel is.
Mevrouw Van den Bergh vraagt of het klopt dat Camping Bruggehof, nu het seizoen is afgelopen, ruimte verhuurt aan (bijvoorbeeld) Poolse arbeiders. Wethouder Lagendijk antwoordt dat dit niet is toegestaan i.v.m. het bestemmingsplan en de Kampeerverordening. Een verzoek van Camping Bruggehof is afgewezen. Daarbij is aangegeven dat de bestaande situatie moet worden beëindigd.
De heer Nederpelt vraagt hoe het mogelijk is dat op rotondes die op korte afstand van elkaar liggen, verschillende voorrangsregels gelden. Wethouder Van Steensel zal laten nagaan om welke situaties het gaat en aan de hand van die informatie de vraag beantwoorden.
Mevrouw Ruisch vraagt wat het college gaat doen aan de verkeerssituatie op de Toulonselaan. Behalve gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers levert de situatie ook een blokkade op voor de doorgang van de brandweer. Het college zal ook dit laten uitzoeken en de vraag later beantwoorden.
De heer Tazelaar vraagt of het college met hem van mening is dat 1040 lesuren betekent: 1040 uren onderwijs en niet 1040 uren op school. Wethouder Van Steensel antwoordt bevestigend.
De heer Borsten vraagt op welke termijn de parkeergarage aan de Riedijkshaven wordt gerealiseerd. Wethouder Spigt antwoordt dat er nog enkele problemen zijn met de ontwikkelaar. Hij zal proberen e.e.a. te bespoedigen.