Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134955
Aanvang-sluiting 16-10-2007 19:45 - 16-10-2007 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 oktober 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming en het vaststellen van notulen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Er is bericht van verhindering van de dames Van Benthem, Rusinovic en Versluis en van de heren Bandell, Spigt en Tazelaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Notulen raad 11 september: de tekst op p. 23, 2e alinea, wordt zodanig aangepast dat duidelijk wordt dat de daar vermelde aannames zijn gedaan door Media 78, en niet RTV Dordt. Met deze opmerking zijn de notulen vastgesteld.
Notulen raad 25 september: ongewijzigd vastgesteld.
Notulen adviescommissie 18 september: nagegaan wordt of de op p. 15/16 vermelde toezegging opgenomen moet worden in de toezeggingenlijst. Met deze opmerking worden de notulen vastgesteld.

3

min
Besluit
De fractie van ChristenUnie/SGP heeft in de agendacommissie van 9 oktober jl. meegedeeld de aangehouden motie over gratis gebruik van fietsenstallingen in de binnenstad in te trekken omdat het gevraagde via het voorstel m.b.t. het krediet voor de fietsenstalling Achterom in uitvoering wordt gebracht.
Brief onder a: wordt op verzoek van de fractie van B.V.DORDT geagendeerd in de adviescommissie.
Brief onder b: wordt op verzoek van de fractie van B.V.DORDT geagendeerd voor een regiokamer.
Naar aanleiding van brief onder j. stellen de fracties van ChristenUnie/SGP, GroenLinks, B.V.DORDT, ECO-Dordt en Karapinar de verkeerssituatie ter plaatse aan de orde en vragen het college om spoedige maatregelen. Wethouder Van den Oever geeft aan welke maatregelen inmiddels zijn genomen en dat overleg met betrokkenen loopt. Hij zegt toe een afschrift van de antwoordbrief aan de raad te zullen sturen.
Brief onder k: een afschrift van het antwoord wordt op verzoek van de fractie van de VVD naar de adviescommissie gestuurd.
Brief onder m: de fractie van het CDA vraagt om informatie over het beleid t.a.v. verzoeken van scholen met betrekking tot de huisvesting van buitenschoolse opvang.
Brief onder n: op verzoek van de fractie van B.V.DORDT wordt een afschrift van het antwoord doorgeleid naar de adviescommissie.

Hamerstukken

4

5

6

min
Besluit
Conform, met de opmerking dat de raad bij de vaststelling van het nieuwe beleidsplan zijn kaderstellende rol houdt.

Stukken ter kennisname

7

8

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

9

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.