Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134711
Aanvang-sluiting 04-09-2007 19:45 - 04-09-2007 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 4 september 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 21.30 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming en het vaststellen van notulen.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Mevrouw J.L.M. van Benthem en de heren C.A van Verk, D.G.E. Cobelens en H. Mostert hebben aangegeven dat zij de vergadering niet zullen bijwonen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De notulen van de raad van 3 juli 2007 en van de adviescommissie van 26 juni en 3 juli 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit
De heer A. Karipinar legt een verklaring af, waarin hij aangeeft dat hij vanaf 3 september geen deel meer uitmaakt van de fractie van de PvdA. Hij zal verder gaan als eenmansfractie onder de naam "fractie Karapinar". De voorzitter feliciteert namens de raad wethouder Kamsteeg met zijn verjaardag.
Brief b: de heer Sleeking vraagt namens de fractie van B.V. DORDT of het mogelijk is de feitelijke vragen alvast te beantwoorden. De wethouder geeft aan dat dat geen probleem is.
Brief o: mevrouw De Smoker-van Andel vragens namens de fractie van Eco-Dordt of de raad en de bewoners op de hoogte kunnen worden gehouden over de verdere voortgang.
Brief p: op verzoek van de fractie van ECO-Dordt betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in de Adviescommissie op 11 september.
Brief s: mevrouw Ruisch vraagt namens de fractie van Groenlinks of het afschrift van het antwoord op het bezwaarschrift naar de raad kan worden gestuurd. De wethouder geeft aan dat dit bezwaarschrift in de lopende procedure wordt meegenomen en er in een latere fase een voorstel aan de raad zal volgen.
Brief t: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT betrekken bij de eerst volgende evaluatie van de funderingen.
Brief x: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT een afschrift van het antwoord naar de Adviescommmissie.
Brief y: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT een afschrift van het antwoord naar de Adviescommmissie.
Brief z: op verzoek van de fractie van GroenLinks een afschrift van het antwoord naar de Adviescommmissie.
Brief aa: op verzoek van meerdere fracties betrekken bij de verdere behandeling van het boomstructuurplan.Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stelt unaniem de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (tweede wijziging) vast.

5

min
Besluit
De raad stelt unaniem de Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 vast en trekt de Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen Dordrecht in.

6

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar ten behoeve van de kademuren Damiatebolwerk, Botermarkt en Groothoofd.

7

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor de sloop van De Sitterstraat 11.

8

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor het oplossen van verkeerskundige knelpunten.

9

min
Besluit
De raad besluit geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de statuten van BV Kennisbedrijven Drechtsteden.

10

min
Besluit
De raad stelt unaniem de Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht vast.

11

min
Besluit
De raad besluit aan de tunnel onder het spoor in de Laan der Verenigde Naties de naam "VN tunnel" toe te kennen.

12

min
Besluit
De raad stelt unaniem de richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht vast.

13

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de jaarrekening 2006 van de stichting Johan de Witt-gymnasium

14

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de ontwerpbegroting 2008 van Drechtwerk.

15

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de begrotingswijziging ten behoeve van de herinrichting van de Haaswijkweg.

16

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de correcties ten laste van het ISV Rijksdeel.

17

min
Besluit
De raad heeft besloten om het verzoek om toepassing van rechtstreeks beroep tegen het
raadsbesluit van 6 maart 2007, waarbij is besloten tot toewijzing van planschade af te wijzen.

Stukken ter kennisname

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de rapportage Wijklijn 2006 en KTO Wijklijn 2007 voor kennisgevig aan.

19

min
Besluit
De subsidie-aanvraag Rhythm & Blues festival 2007 en antwoordbrief college zijn door de raad voor kennisgeving aangenomen.

20

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de Waterbus BV voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het Meerjarenplan Handhaving Milieutaken 2007-2010 voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit
De raad neemt de Raadsinformatiebrief over het stadsstrand voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het bouwproject aan het Maaskant-erf voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de financiering ten behoeve van de sloop van
De Sitterstraat 11 voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling plan van aanpak wijkeconomie voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over dienstverleningsovereenkomst marktmeester voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de statutenwijziging stichting ToBe inzake begrotingsrichtlijnen voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de intentieovereenkomst Wielwijk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het jaarplan Integrale Veiligheid 2007 voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over subsidieverlening RTV Dordrecht 2e helft 2007 voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het milieujaarverslag 2006 gemeente Dordrecht voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over evaluatie pilot woonservicezones voor kennisgeving aan.