Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134686
Aanvang-sluiting 10-07-2007 14:00 - 10-07-2007 15:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 juli 2007 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heren A. Karapinar en A.G. van Zanten en mevrouw L.J. Kuhlemeijer-Booij hebben aangegeven dat zij de vergadering niet zullen bijwonen. De heer J.J.W. van Dongen en mevvrouw J. Heijmans hebben aangegeven later te zullen komen.
Op verzoek van de fractie van VVD wordt punt 5b "realisatie van een vernieuwde en gemoderniseerde vergadervleugel" van de agenda afgevoerd. De agenda wordt met bovengenoemde wijziging vastgesteld.

2

min
Besluit
De heer Sleeking geeft aan dat in de notulen van 12 juni 2007 op blz. 21 moet worden opgenomen dat de daar genoemde motie ook werd ondersteund door B.V.DORDT, Mevrouw Schellekens-van der Meijde geeft aan dat op bladzijde 2 rondee moet worden gewijzigd in ROM-D. Met inbegrip van de genoemde wijzigingen worden de notulen van de raad van 12 juni 2007 vastgesteld.
De heer Sleeking geeft aan dat op blz.2 bij de weergave van de motie "ïndien mogelijk" moet worden vervangen door "indien nodig". De notulen van 26 juni 2007 worden met inbegrip van de genoemde wijziging vastgesteld.

3

min
Besluit
De voorzitter meldt dat er op 19 september a.s. een multidisciplinaire oefening op het water plaatsvinden. Er kunnen 9 raadsleden deelnemen. De raadsleden kunnen zich aanmelden bij de heer
F. Langschmidt. Brief a: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT wordt de brief betrokken bij het Visitatierapport in de Adviescommissie. Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de heer Hoefijzers worden uitgenodigd bij deze behandeling.
Brief b: de raad zal geïnformeerd worden over het overleg met de in de brief genoemde exploitanten.
Brief i: de definitieve beschikking zal ter kennisname aan de adviescomissie worden toegezonden en zal worden betrokken bij de behandeling van de stukken die op de voorraadagenda staan.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit
Wethouder van Steensel zegt toe dat BST volgend jaar in het overzicht directe deelnemingen zal worden opgenomen en ook aandacht zal krijgen bij de verbonden partijen.
Wethouder Van den Oever zegt toe na de zomer te komen met een uitgebreide notitie over de proef met uitbreiding van vaartijden van de Waterbus in de avonduren.
Wethouder Kamsteeg zegt toe dat in september notitie over de hostel naar de raad zal worden gestuurd.
Wethouder Kamsteeg zegt toe in het najaar de raad te rapporteren over de stand van zaken over het afstoten van filialen door de bibliotheek en de verhuur van ruimten aan derden.
De raad besluit unaniem:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Dordrecht 2006 en van de gemelde afwijkingen ten
opzichte van de begroting 2006;
2. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant;
3. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2006 van de Raadsgriffie en in te stemmen met de
daarin genoemde resultaatbestemmingen binnen het product Algemeen Bestuur;
4. In te stemmen met de ‘technische’ resultaatbestemming van € 8.870.065,-- conform bijlage 1
bij het Jaarverslag Dordrecht 2006;
5. Het saldo van het vrij besteedbaar resultaat ad
€ 12.228.398,-- toe te voegen aan de
algemene reserve van de Stad; en
6. de Jaarrekening 2006 vast te stellen.

5

min
Besluit
Op 13 september a.s. gaat er een "bushokjesactie" van start op het Statenplein.
De burgemeester zegt toe wanneer er meer duidelijkheid is over het project agressiemicrofoons hierover in gesprek te gaan met de raad.

De raad neemt het burgerjaarverslag voor kennisgeving aan.
min
Toezegging(en)
Toezegger: R.J.G. Bandell
Datum gepland: 12-02-2008
Datum gereed: 12-02-2008
Burgemeester Bandell zegt toe wanneer er meer duidelijkheid is over het project agressiemicrofoons hier met de raad in gesprek te gaan.

6

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking dient de fractie B.V DORDT de motïe Integraal Huisvestingsplan (motie 1) in, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om in overleg te treden met de diverse schoolbesturen om de noodzakelijke behoefte voor tijdelijke huisvesting te faciliteren en zonodig daarvoor de raad een voorstel te doen om extra middelen ter beschikking te stellen. De motie is ondertekend door de aanwezige leden van de fractie van B.V.DORDT.
Mevrouw Y.A.J. van den Berg geeft aan dat motie nummer 17 van de raad en 14 en 15 november 2006 wordt ingetrokken en dient namens fracties van GroenLinks en ECO-Dordt de motie Hulpverlening en preventie bij huishoudelijk geweld(motie2) in, waarin het college van burgemeester wordt verzocht om bij de kadernota €200.000 te reserveren om vanaf 2008 de in de motie genoemde activiteiten te financieren en wordt opgedragen voor de begrotingsbehandeling 2008 de raad te informeren over de inzet van deze middelen. Deze motie is ondertekend door alle leden van beide fracties.
Wethouder Van den Oever zegt toe: voor de begroting met de raad te spreken over de uitwerking van motie 4 "gratis openbaar vervoer" uit de raad van 14 en 15 november 2006; na de zomer met een voorstel te komen ten aanzien van de fietsnota, waarin wordt ingegaan op de inzet van gelden uit huidige budgetten hiervoor: dat er na de zomer een uitgewerkt voorstel over het nachtnet naar de raad wordt gestuurd .
Wethouder Spigt zegt toe voor de begrotingsbehandeling te komen met een notitie waarin meer duidelijkheid zal worden geven over het project Bagijnhof/Achterom waarbij bijzonder aandacht zal worden besteed aan de financiële aspecten.
Wethouder Kamsteeg zegt toe voor de subsidieaanvraag voor 2008 van de Stichting blijf van mijn Lijf te komen met het voorstel over inzet middelen voor huiselijk geweld.

Motie 1 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie 2 wordt aangehouden tot de behandeling van de begroting 2008.
De raad besluit unaniem:
1. kennis te nemen van het financieel perspectief;
2. de kadernota 2008 en alle daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen;
3. de voor de begroting relevante uitgangspunten te verwerken in de begroting 2008 en
meerjarenraming 2009-2011;
4. de prognose grondbedrijf 2007 inclusief de voorstellen vast te stellen en comptabel te
verwerken.
min
Motie(s)
Titel: Motie Hulpverlening en preventie bij huiselijk geweld
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Hulpverlening en preventie bij huiselijk geweld. Het college van burgemeester wordt verzocht om bij de kadernota €200.000 te reserveren om vanaf 2008 de in de motie genoemde activiteiten te financieren en wordt opgedragen voor de begrotingsbehandeling 2008 de raad te informeren over de inzet van deze middelen.
Motie Hulpverlening en preventie bij huiselijk geweld.pdf
Stand van zaken:
Komt nieuwe beleid voor Huiselijk Geweld in beleidsplan Maatschappelijke Zorg eind tweede kwartaal Raad. Aandachtspunten worden in beleidsplan verwerkt. Zie ook motie 13. Deze motie vervangt motie nr. 13 van nov 2006. Opmerking B&W: B&W voorstel gereed. Wordt eind september aan Raad aangeboden. Opmerkingen griffie: motie wordt op 7 oktober behandeld n.a.v de groslijstnummer 303f en 303g. Voorstel: Afvoeren
Titel: Motie M1 Integraal Huisvestings Plan (IHP)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Integraal Huisvestings Plan (IHP). Het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om in overleg te treden met de diverse schoolbesturen om de noodzakelijke behoefte voor tijdelijke huisvesting te faciliteren en zonodig daarvoor de raad een voorstel te doen om extra middelen ter beschikking te stellen.
Motie M1 Integraal Huisvestings Plan (IHP).pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 01-09-2007
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder Van den Oever zegt toe na de zomer met een uitgewerkt voorstel over het nachtnet te komen.
Toezegger: J.W. Spigt
Datum gepland: 27-11-2007
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder Spigt zegt toe voor de begrotingsbehandeling te komen met een voorstel over het Achterom/ Bagijnhof inclusief de financiële aspecten.
Toezegger: AT Kamsteeg
Datum gepland: 30-11-2007
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder Kamsteeg zegt toe voor de subsidieaanvraag van de stichting Blijf van Lijf voor 2008 te komen met een voorstel over de inzet van middelen voor huiselijk geweld.
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 12-02-2008
Datum gereed: 12-02-2008
Wethouder Van den Oever zegt toe na de zomer met een voorstel te komen t.a.v de fietsnota, waarin wordt ingegaan op de inzet van huidige middelen.

7

min
Besluit
Dit punt is van de agenda afgevoerd.

8

min
Besluit
Na beantwoording door wethouder Lagendijk besluit de raad dat het onderhavige verzoek om inlichtingen voldoende besproken is.
Over vraag 3 worden de fractievoorzitters na afloop van de vergadering vertrouwelijk geïnformeerd.

9

min
Besluit
De raad besluit, met de stemmen van fracties van B.V. DORDT, ECO-Dordt GroenLinks en VSP tegen, de startnotitie Zuidpolder vast te stellen en een voorbereidingskrediet van € 850.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van een Projectplan Zuidpolder,

10

min
Besluit
De motie wordt verworpen met stemmen van de fractie van B.V.DORDT en heer H.J. Tazelaar(VSP) voor en de stemmen van de andere fracties en mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij(VSP) tegen.
min
Motie(s)
Titel: Motie m.b.t. de manege aan de Spirea in Crabbenhof
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Motie m.b.t. de manege aan de Spirea in Crabbehof. Het college wordt verzocht in overleg te treden met de vertegenwoordigers van de vereniging teneinde te komen tot een huurovereenkomst waarmee de continuïteit en facilitering van de activiteiten bij de manege in Crabbehof voor de komende vijf jaar mogelijk wordt gemaakt en indien nodig na deze periode van vijf jaar in overleg met de Vereniging Dordrechtse manege te zoeken naar mogelijkheden en mogelijke alternatieve locaties om de activiteiten voort te zetten.
Motie mbt de manege aan de Spirea in Crabbenhof.pdf

11

min
Besluit
Na beantwoording door wethouder Kamsteeg besluit de raad dat het onderhavige verzoek voldoende besproken is.

12

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel "visieontwikkeling voor de wijken Wielwijk, Crabbehof en Nieuw Krispijn en vervolgtraject Dordrecht-West op Stoom".

Hamerstukken

13

min
Besluit
De heer Sleeking legt namens de fractie van B.V DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie tegen het voorstel zal stemmen, vanwege de grootschalige parkeervoorziening gepland achter de Blekersdijk en bovendien bezwaren heeft tegen de wijze waarop met de belanghebbenden over dit plan is gecommuniceerd.
De raad stelt het bestemmingsplan “Schil-oost” vast, met stemmen van de fractie B.V. DORDT tegen.

14

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010.

15

min
Besluit
De raad besluitgeen zienswijzen in te dienen over de concept programmabegroting 2008 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

16

min
Besluit
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

17

min
Besluit
De heer Sleeking legt namens de fractie van B.V.DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie instemt met de punten a en b van het voorstel, maar niet instemt met punt c. Hierbij geeft hij aan dat een slechte zaak is dat er al begonnen is zonder het krediet is toegekend.
De raad besluit unaniem tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het project Leerpark 2007-2008 en een krediet voor de realisatie van het samenwerkingsgebouw in het Leerpark.
Daarnaast besluit de raad tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de realisatie van het Stedelijk Dalton College, met de aantekening dat de fractie van B.V. DORDT wordt geacht tegen te hebben gestemd.

Stukken ter kennisname

18

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de jaarrapportage Woonwagenzaken 2006 voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de aanwijzing van Burg. De Raadtsingel 97 als
Monument voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over risicobeheersing grote projecten voor de kennisgeving aan.

21

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over ambitieformulering doorstroombevordering
maatschappelijke opvang GSB III voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het Jaarverslag 2006 Wet kinderopvang voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over het masterplan Smitsweg voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de Vereniging voor lokale Natuur- en Milieu-Communicatie voor kennisgeving aan.