Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134578
Aanvang-sluiting 24-04-2007 19:45 - 24-04-2007 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 24 april 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming.

1

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het interpellatieverzoek van de fractie van B.V.DORDT aansluitend aan agendapunt 2 wordt behandeld en de brief van wethouder Albayrak na agendapunt 15. Op verzoek van de fractie van B.V.DORDT wordt de vergadering voor de behandeling van punt 5 kort geschorst voor fractieberaad.

2

min
Besluit
De raad heeft unaniem besloten mevrouw G.A. Schmidt te benoemen tot lid van de Adviescommissie.

3

min
Besluit
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak Spuiboulevard/Achterom, inhoudende dat de bouwvergunning onherroepelijk is, dat de bewoners van het Lombardgebied in het gelijk zijn gesteld v.w.b. de verkeersmaatregelen en dat over de bouw van de 'muizentrap' op de hoek van de Spuiboulevard en het Achterom opnieuw moet worden beslist.

De raad besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding van de stukken die ter inzage zijn gelegd bij de op 20 april jl. in procedure gebrachte voorstellen m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst bouwplannen Smitshoek en de uitnodiging tot inschrijving voor de aanbesteding Sportboulevard.

Uitgereikt is de beantwoording van het college op de vragen van de fractie van B.V.DORDT over de bouwplannen Maaskant-erf en Iris.

Ingekomen stuk onder d: wordt betrokken bij de behandeling van het GRP later op de avond.
Ingekomen stuk onder h: afschrift wordt op verzoek van de fractie van GroenLinks naar de Adviescommissie gestuurd.
Ingekomen stuk onder i: op verzoek van de fracties van de VVD en ECO-DORDT besluit de raad de beantwoording af te wachten en afhankelijk daarvan de beslissen over verdere behandeling.
Ingekomen stuk onder j: op verzoek van de fracties van de VVD en GroenLinks wordt de brief en het antwoord van het college naar de Adviescommissie gestuurd.
Ingekomen stuk onder k: op verzoek van de fractie van ECO-Dordt wordt een kopie naar de Adviescommissie gestuurd.

Stukken ter bespreking

5

min
Besluit
Namens de fractie van B.V.DORDT wordt een motie "Grondoverdracht bouwprojecten' ingediend, waarin het college wordt opgeroepen erop toe te zien dat bij bouwprojecten wordt gehandeld conform alle formele en financiële voorwaarden, dat pas met de bouwactiviteiten wordt begonnen nadat de grond is overgedragen en dat de gemeente zich laat informeren over de financiële positie van de marktpartij. De motie wordt verworpen met alleen de stemmen van de fracties van B.V.DORDT en de VSP voor.
min
Motie(s)
Titel: Motie M2 Grondoverdracht bouwprojecten
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Motie "Grondoverdracht bouwprojecten. Het college wordt opgeroepen erop toe te zien dat bij bouwprojecten wordt gehandeld conform alle formele en financiële voorwaarden, dat pas met de bouwactiviteiten wordt begonnen nadat de grond is overgedragen en dat de gemeente zich laat informeren over de financiële positie van de marktpartij.
Motie M2 Grondoverdracht bouwprojecten.pdf

Hamerstukken

6

min
Besluit
Met algemene stemmen vastgesteld.

7

min
Besluit
Met algemene stemmen vastgesteld.

8

min
Besluit
Met algemene stemmen vastgesteld.

9

min
Besluit
Met algemene stemmen vastgesteld.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Tenslotte

16

min
Besluit
Op een vraag van mevrouw Versluis antwoordt wethouder Van den Oever dat er naarstig wordt gezocht naar een geschikte plek voor het Stadsstrand. Op een vraag van de heer Nederpelt antwoordt wethouder Van den Oever dat de uitspraak van de voorzieningenrechter over het eenrichtingsverkeer op de Zuidendijk wordt bestudeerd. Op vragen van de heer Tazelaar antwoordt wethouder Van den Oever dat wordt onderzocht hoe de veiligheid van de fietsers op de rotonde bij de Copernicusweg kan worden verbeterd, waarbij de suggestie van de heer Tazelaar wordt meegenomen, of het mogelijk is een aparte opstelstrook te creëren voor fietsers op de kruising Julianaweg/Krispijnseweg en dat het boekje 'Dordt in het Kort' nog in de hele stad verspreid moet worden.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 04-09-2008
Datum gereed: 04-09-2008
Wethouder Van den Oever zegt toe dat de uitkomsten van het beraad over de gerechtelijke uitspraak m.b.t Zuidendijk aan de raad zullen worden gemeld.

17

min
Besluit
Namens de fractie van B.V.DORDT wordt een motie 'Kloostertuin' ingediend, waarin het college wordt gevraagd met betrekking tot de inrichting van de Kloostertuin pas op de plaats te maken en het plan eerst te toetsen aan de geformuleerde randvoorwaarden. In afwachting van het verloop van de aangespannen bezwaarprocedures wordt besloten deze motie aan te houden.
min
Motie(s)
Titel: Motie M1 Kloostertuin
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Motie Kloostertuin. Het college wordt gevraagd met betrekking tot de inrichting van de Kloostertuin pas op de plaats te maken en het plan eerst te toetsen aan de geformuleerde randvoorwaarden.
Motie M1 Kloostertuin.pdf
Stand van zaken:
Kan als afgehandeld beschouwd worden.

18

min
Besluit
Het verzoek van wethouder Albayrak, om haar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste als bedoeld in artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet wordt door de raad in meerderheid afgewezen, waarbij de fractie van B.V.DORDT zich van stemming onthoudt en de leden Cobelens en Karapinar van de PvdA en de fracties van ECO-Dordt en D66 aangeven voor inwilliging van het verzoek te zijn.