Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134569
Aanvang-sluiting 10-04-2007 19:45 - 10-04-2007 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 april 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Er is bericht van verhindering van de dames Safranti en Schellekens en van de heren Merx en Van der Kruijff. Afwezig zijn de wethouders Van den Oever (vakantie), Albayrak (ziek), Kamsteeg (bijeenkomst Wmo) en Van Steensel.

Er is gelegenheid tot een bezoek aan de detentieboot op 17 april a.s. om 17.00 uur. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk vrijdag 13 april 14.00 uur opgeven bij de Kabinetschef, mw. J. Kraaijeveld. Verzamelen op de Kerkeplaat; deelnemers dienen hun paspoort bij zich te hebben.

Ingekomen stuk onder d: op verzoek van de fracties van ECO-Dordt en ChristenUnie/SGP wordt een afschrift van het antwoord naar de Adviescommissie gestuurd.

Ingekomen stukken onder f t/m j: op verzoek van de fracties van B.V.DORDT, ECO-Dordt en GroenLinks wordt een afschrift van het antwoord op deze brieven naar de Adviescommissie gestuurd.

2

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

4

min
Besluit
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

5

min
Besluit
De raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

7

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Tenslotte

8

min
Besluit
Mevrouw De Smoker vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de raadsbesluiten over het Speeltuinwerk en de Digitale trapveldjes. Het college komt zo spoedig mogelijk met een antwoord.

De heer Schalken vraagt wanneer de voor eind maart toegezegde notitie over het (betaald) parkeren op de Sportboulevard kan worden verwacht. Wethouder Spigt antwoordt dat de notitie in concept gereed is. Na overleg met het parkeerbedrijf volgt besluitvorming in het college, waarna de notitie nog in april aan de raad zal worden voorgelegd. Hij zegt toe de betrokken verenigingen te zullen informeren.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 4 april 2007 beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 9 april 2007 10.00 uur tot dinsdag 10 april 2007 16.30 uur.