Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134537
Aanvang-sluiting 20-03-2007 19:30 - 20-03-2007 20:30
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 20 maart 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het afdoen van ingekomen stukken en stukken ter kennisneming.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT, R.J.G. Bandell

Stukken ter kennisname

1

min
Besluit
De raad neemt de notitie onderwerpkeuze onderzoeksplan 2007 van de Rekenkamer voor kennisgeving aan.

2

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de Nadere Regels Podiumkunsten voor kennisgeving aan.

3

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de startnotitie organisatieontwikkeling Cultuur voor kennisgeving aan.

4

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de uitvoeringsplannen 2007 van de wijken voor kennisgeving aan.

Tenslotte

5

min
Besluit
Bij afwezigheid van de heer R.J.G. Bandell zit de waarnemend voorzitter de heer H.S. Weidema de raadsvergadering voor.
De heren M.P.P.M. Merx, A. Karapinar, J.C. Rakhorst, B. Staat, D.G.E. Cobelens en A.G. van Zanten en de dames D. Koppens-van Leeuwen , S.M. Wemmers- Wanrooij, Y.A.J. van den Berg-Pupovic en L.J. Kuhlemeier-Booij hebben aangegeven niet bij de vergadering aanwezig te zullen zijn. Wethouder N. Albayrak zal wegens ziekte de vergadering niet bijwonen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6

min
Besluit
Mevrouw N. de Smoker- van Andel vraagt namens de fractie van ECO-Dordt wanneer het rioleringsplan eindelijk komt?
Wethouder van D.A van Steensel geeft aan dat het plan uiterlijk begin april bij de raad zal liggen.
De heer H.P.A. Wagemakers vraagt namens de fractie van de B.V. DORDT naar aanleiding van het tragische ongeval op de Krispijnseweg of het mogelijk is fietsverkeer bij stoplichten op kruisingen voorrang te geven op autoverkeer?
Wethouder F.J. van den Oever geeft aan dat in het plan "Dordrecht fietst door" aandacht wordt besteed aan de vraag hoe zogenaamde blackspots veiliger gemaakt kunnen worden.
De heer H.J. Tazelaar vraagt wannneer uitvoering gegeven gaat worden aan het amendement over het voetpad bij de Octantflat.
Wethouder F.J. van den Oever geeft aan dat er met de voorbereidingswerkzaamheden is begonnen.

7

min
Besluit
Er zijn geen mededelingen.
Brief c: op verzoek van de fractie van B.V. DORDT afschrift van het antwoord naar de Adveiscommissie.
Met in achtneming van de bovenstaande opmerking wordt de lijst van mededelingen en ingekomen stukken vastgesteld.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 14 maart 2007 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 19 maart 2007 10.00 uur tot dinsdag 20 maart 2007 16.30 uur.