Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134436
Aanvang-sluiting 23-01-2007 19:00 - 23-01-2007 20:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 23 januari 2007 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur. Het doel van deze vergadering is het vaststellen van notulen en het afdoen van ingekomen stukken, hamerstukken en stukken ter kennisneming. De stukken, die u nog niet eerder zijn toegezonden, treft u bijgaand aan.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

Stukken ter bespreking

1

min
Besluit
Er is bericht van verhindering van de dames Lambrechts en Wemmers en van de heer Van der Kruijff.
De fractie van B.V.DORDT kondigt aan bij agendapunt 9 een stemverklaring te willen afleggen. Agendapunt 21 en de bijbehorende bekrachtiging van de geheimhouding worden geagendeerd in de vergadering van 30 januari 2007. De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van p. 43 van de notulen van 15 november 2006 informeert de heer Sleeking wanneer hij het hem toegezegde verslag tegemoet kan zien. Wethouder Albayrak antwoordt dat dit onderweg is.

3

min
Besluit
De voorzitter deelt mee, dat het werkbezoek aan de politie van 24 januari a.s. wegens tegenvallende belangstelling is afgelast en dat in plaats daarvan het onderwerp via de agendacommissie zal worden ingepland voor een vergadering van de Adviescommissie.

Ingekomen stuk onder c: de antwoorden worden op verzoek van de VVD-fractie geagendeerd voor een infokamer van de Adviescommissie. Ingekomen stuk onder g: wordt op verzoek van de fractie van GroenLinks betrokken bij de discussie over de Zuidendijk. Ingekomen stuk onder l: naar aanleiding van deze brief kondigt de voorzitter aan dat het college de beschikbare informatie over Circus Royal op het RIS zal laten plaatsen. Ingekomen stuk onder m: op verzoek van de fracties van B.V.DORDT en GroenLinks wordt het antwoord ter kennisneming naar de Adviescommissie gestuurd.

Hamerstukken

4

min
Besluit
Conform.

5

6

min
Besluit
Conform.

7

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

9

Raadsinformatiebrief betreffende oprichting st. Dordrecht Marketing (134445)

10

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Besluit
Doorgeschoven naar de vergadering van 30 januari 2006.

15

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

19

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

20

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

21

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Tenslotte

22

min
Besluit
De heer Cobelens informeert naar de prestatieafspraken die met busonderneming Arriva zijn gemaakt. De voorzitter verwijst naar de hierover inmiddels door de fractie van de VSP gestelde vragen ex art. 40 en adviseert het antwoord hierop af te wachten.
De heer Sleeking informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de beantwoording van de vragen ex artikel 40 over het kappen van bomen aan het Wantij, die zijn fractie medio november heeft gesteld. De voorzitter zegt toe dat dit wordt nagegaan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 17 januari 2007 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 22 januari 2007 10.00 uur tot dinsdag 23 januari 2007 16.30 uur.